Miljømedisin (ARB) Høst 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Arbeidsmedisin (35 t).
Godkjenninger i Samfunnsmedisin og Allmennmedisin, se under "Godkjenninger"

Ansiennietet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal IKKE telle med.  
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

GODKJENNINGER

Samfunnsmedisin: Godkjent som 35 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning

Allmennmedisin: Godkjent med 34 valgfrie kurspoeg til videre- og etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakt). 

Kompetanseområdet allergoogi godkjennes som 18 timer som valgfritt kurs. 

Læringsmål

Temane for kurset sett i forhold til læringsmålene:

Eksponeringsfaktorer
ARB-030 Termisk miljø, temperaturforhold.
ARB-035 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
ARB-046   Arbeidsmiljøkartlegginger 

Grunnleggende miljømedisinsk kompetanse
ARB-104 Miljøproblemer globalt og nasjonalt
ARB-105 Norske og internasjonale organer og regelverk
ARB-106 Klimaforandringer og helseeffekter
ARB-107 Miljømedisinske aspekter ved ressursforvaltning -  energikilder og avfall
ARB-108 Kjemiske miljøgifter - helseeffektene
ARB-109 Biologiske agens for vann og mat - helsemessig betydning
ARB-110 Ytre miljøs påvirkning av helse - kjemiske/fysiske arbeidsmiljøfaktorer
ARB-111 Inneklima og helseeffekter
ARB-112 Risikovurdering .  miljømedisinske problemstillinger
ARB-113 Risikokommunikasjon - miljømedisinske problemstillinger
ARB-114 Allergi - miljømessige forhold
ARB-
115 Helseplager tilskrevet miljøfaktorer
ARB-116 Psykososiale sider ved eksterne trusler i miljøet 

LÆRINGSUTBYTTE

Etter kurset skal deltagerne ha kjennskap til miljøproblemer i global, regional og lokal målestokk, samt hvordan miljøspørsmål og utviklingsspørsmål henger sammen. Kjennskap til metoder for å karakterisere miljøpåvirkninger og helseeffekter, samt for å studere sammenhengen mellom dem. Kjennskap til de forvaltningsmessige sidene av arbeidet for å sikre godt miljø, herunder miljørettet helsevern. Kunnskap om spesifikke miljøproblemer, med fokus på eksponering, helseeffekter og mulige tiltak. Økt bevissthet når det gjelder risikokommunikasjon og etikk relatert til miljømedisinske problemstillinger. Kjennskap til tilstander der personer rapporterer plager de oppfatter skyldes eksponeringer i miljøet, men der det i liten grad lar seg dokumentere at det foreligger årsakssammenheng, samt håndtering av/ bistand ved slike problemstillinger (f.eks. "multiple chemical sensitivities" og "el-syke"). Det vises også til LUB angitt i ny ordning for spesialisering i arbeidsmedisin for læringsmål angitt på side 1-2.

Kurset er rettet mot legers spesialisering i arbeidsmedisin, men er også velegnet for andre leger og ikke-leger som arbeider med miljørettet helsevern og med øvrige miljømedisinske problemstillinger. Kurset gir både oversikt og går i dybden på en rekke problemstillinger.

KURSAVGIFT

NOK 9.700,- inkludert lunsj og pauseservering.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


ANTALL DELTAKERE

50

KURSKOMITÈ

Jan Vilis Haanes, HN, kursleder,
Marit Nøst Hegseth, HN
Anna Aminoff, HN

PROGRAM

Fant du det du lette etter?