Medfødte hjertefeil (HJS)

Ny ordning: Anbefalt kurs i spesialiteten hjertesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kunne identifisere og vurdere voksne pasienter med medfødt hjertefeil og eventuelt viderehenvise pasienter med medfødt hjertefeil, inkludert pasienter som tidligere har vært korrigert helt eller delvis.

Kunne diagnostisere pasienter med medfødt hjertefeil der disse debuterer i voksen alder (ASD, PFO, VSD, Ebsteins anomali, aortabueanomalier, kongenitt korrigert transposisjon og partielt anomalt innmunnende lungevene) og analysere kliniske funn hos disse pasientene.

Kjenne til andre medfødte hjertefeil, inkludert følgetilstander etter kirurgisk behandling, som persisterende ductus arteriosus, Fallots tetrade, transposisjon av store arterier og andre truncusanomalier og Fontan sirkulasjon/ettkammerhjerte.

Kjenne til kardiale manifestajoner ved Marfan, Turner og Loeys-Dietz syndrom.

Kunne redegjøre for betydningen av ulike hjertesykdommer (medfødt hjertesykdom, hypertensjon, artropatier og arytmier) for gjennomføring av svangerskap, og kunne gi rådgivning til kvinner med hjertesykdom som planlegger svangerskap. 

Læringsmål

Medfødt hjertesykdom
HJS-042 Medfødt hjertefeil - diagnostisere i voksen alder
HJS-043 Medfødte hjertefeil - kjenne til ved symptomdebut i voksen alder
HJS-044 Medfødte hjertefeil - inkludert følgetilstander etter kirurgisk behandling*
Gravide med hjertesykdom
HJS-046 Medfødt hjertesykdom - svangerskap

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Mette-Elise Estensen.
Gunnar Erikssen.

Litteratur

“Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease”, M. Gatzoulis m.fl

Andre opplysninger

Deltagere oppfordres til å sende inn kasuistikker med problemstillinger innenfor temaet medfødt hjertefeil hos voksne.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?