Kurs i kognitiv terapi for rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

Ny ordning: Anbefalt kurs for rus- og avhengighetsmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal deltakerne:

  • Ha økt kunnskap om biologiske og psykologiske faktorer for utvikling av problematisk rusmiddelbruk og avhengighet.
  • Forståelse av hvordan terapeutens og pasientens holdninger og verdier fremmer og hemmer terapeutiske relasjoner og påvirker beslutninger om å endre rusmiddelbruk.
  • Forstå samspillet i terapeutiske relasjoner og hvordan kognitiv terapi fremmer empati og allianse i lege-pasientforholdet.
  • Forstå ambivalens og mekanismene i beslutningsprosesser
  • Kunne anvende en kognitiv kasusformulering for å forstå samspillet mellom de ulike faktorer som bidrar til utvikling og opprettholdelse av rusmiddelbruk.
  • Ha ferdigheter i å anvende kognitiv terapi for å endre rusmiddelbruk hos pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.
  • Kunne anvende kognitiv terapi for å behandle ruslidelser og andre psykiske lidelser samtidig.
  • Kjenne til bruken av tilbakemeldingsverktøy for å bedre effekten av terapi.

Læringsmål

Behandling og psykososiale tiltak
RUS-025 Basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk 
RUS-026 Psykoterapeutisk samtalebehandling -psykoterapeutisk prosess og veiledningsprosess 
RUS-027 Indikasjon for psykoterapi 
RUS-028 Terapimetoder 
RUS-029 Terapiformer - fysisk aktivitet, treningsterapi og andre terapiformer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 6590, - (inkl lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Inger Margrete Hageberg Inger.Hageberg@borgestadklinikken.no
Torbjørn Tvedten torbjorn.tvedten@terapi.nhn.no

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?