Kurs i immunhematologi/ erytrocytt- og trombocyttimmunologi (ITR)

Ny ordning: Anbefalt kurs i immunologi og transfusjonsmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kriterier for kursopptak

Det er ønskelig med praktisk erfaring/tjenestetid på immunhematologisk seksjon og med trombocyttimmunologi.

Læringsutbytte

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om:

 • blodtypesystemer, klinisk betydning av blodtypeantistoffer
 • alloimmunisering forårsaket av transfusjon og graviditet samt håndtering av alloimmuniserte pasienter og gravide
 • immunhematologiske teknikker (serologi og genotyping) og feilkilder, samt tolkning av resultater
 • håndtering av akutte situasjoner hvor transfusjon haster
 • trombocyttantistoffundersøkelser, indikasjoner og tolkning av resultater
 • valg av blodkomponenter til pasienter og gravide med auto- og alloantistoffer mot RBC- og trombocyttantigener
 • biologisk legemidler og håndtering av pretransfusjonsundersøkelser til pasienter som bruker disse

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Transplantasjonsimmunologi
ITR-053 ABO-systemet ved transfusjon og transplantasjon
Immunhematologi
ITR-074 Transfusjon og svangerskap
ITR-075 Pretransfusjonsprøve, blodtyping, antistoffscreening og DAT
ITR-076 Fenotyping
ITR-077 Genetikk, ekspresjon og biokjemi
ITR-078 Problemer ved blodtyping og videre utredning
ITR-079 Ulike typer reagenser
ITR-080 Blodtypeantistoffer
ITR-081 Komplementfaktorer
ITR-082 Immunhematologi ved akutte situasjoner
ITR-083 Blodtypeantistoffutredning
ITR-084 Adsorpsjonsmetoder og eluering ved autoantistoffer
ITR-085 Immuniseringsmekanismer i svangerskap
ITR-086 Hemolytisk sykdom - prenatalt og neonatalt
ITR-087 Immunhematologisk utredning
ITR-088 Erytrocyttkonsentrater - blodtypeantistoffer (auto- og alloantistoffer)
ITR-089 Trombocyttantistoffundersøkelser - trombocyttkonsentrat, seleksjon av blodgivere
ITR-090 Immunisering mot trombocytter i svangerskap og ved transfusjon
ITR-091 Kvantitering av erytrocyttantistoffer
ITR-092 Genomisk blodtyping
ITR-093 Biologiske legemidler

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 8200,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 15 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Cigdem Akalin Akkøk: UXCIAK@ous-hf.no

Litteratur

 • Human Blood Groups- Geoff Daniels
 • Applied Blood Group Serology- Issitt & Anstee
 • Technical Manual AABB
 • Mollison’s Blood Transfusion in Clinical Medicine

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?