Klinisk respirasjonsfysiologi (LUN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i lungesykdommer.
Gammel orning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Gi en grundig innføring i respirasjonsfysiologi og respirasjonsfysiologiske undersøkelsesmetoder (spirometri, pletysmografi, diff.kapasitet, provokasjonstester, blodgasser, ergospirometri mm). Oppnå god evne til å tolke respirasjonsfysiologiske funn (i relasjon til referanseverdier). Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene. Oppnå at kursdeltakeren evner å implementere respirasjonsfysiologiske resonnementer inn i utredning, relatere undersøkelsesresultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn med hensyn til å veilede pasienter vedrørende spesielle aktiviteter (dykking, flyreiser, bilkjøring …).

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål:

Astma og allergiske luftveissykdommer
LUN-001 Vanlige luftveissymptomer -utredning
LUN-002 Farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling
LUN-005 Basal allergologisk utredning, anafylaksi
og allergenspesifikk immunterapi 
KOLS
LUN-007 KOLS i alle faser, farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling
Respirasjonssvikt
LUN-029 Oksygenterapi - langtids oksygenterapi (LTOT)
LUN-031 Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
Lungefunksjonsundersøkelser
LUN-052 Respirasjonsfysiologiske undersøkelser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere.

LIS i lungemedisin prioriteres.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Overlege, PhD Ingunn Skjørten, (kursleder), Oslo universitetssykehus, RH. 
Ingunn.skjorten@gmail.com

Overlege, Dr.med Morten Nissen Melsom, Bærum sykehus
Avdelingsleder, PhD Anne Edvardsen, AHUS.
Overlege, 1. amanuensis, Dr.med Lars Fjellbirkeland, Oslo Universitetssykehus – RH.
Kontaktperson: Ingunn Skjørten (kursleder), lungeavdelingen Rikshospitalet, tlf. 48253325, 

Andre opplysninger

Innhold: Forelesninger. Kasuistikker til diskusjon. Demonstrasjoner i respirasjonsfysiologisk laboratorium.

Deltakerne behøver ikke lese i forkant av kurset, men alle deltakere oppfordres til å ta med en kasuistikk for diskusjon.

Program

Under utarbeidelse. 

Fant du det du lette etter?