Klinisk respirasjonsfysiologi (LUN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer
Gammel orning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Gi grundig innføring i respirasjonsfysiologi og respirasjonsfysiologiske undersøkelsesmetoder (spirometri, pletysmografi, diff.kapasitet, provokasjonstester, blodgasser, ergospirometri mm). Oppnå god evne til å tolke respirasjonsfysiologiske funn (i relasjon til referanseverdier). Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene. Oppnå at kursdeltakeren evner å implementere respirasjonsfysiologiske resonnementer inn i utredning, relatere undersøkelsesresultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn med hensyn til å veilede pasienter vedrørende spesielle aktiviteter (dykking, flyreiser, bilkjøring).

Læringsmål

Astma og allergiske luftveissykdommer
LUN-001 Vanlige luftveissymptomer -utredning
LUN-002 Farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling
LUN-005 Basal allergologisk utredning, anafylaksi og allergenspesifikk immunterapi 
KOLS
LUN-007 KOLS i alle faser, farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling
Respirasjonssvikt
LUN-029 Oksygenterapi - langtids oksygenterapi (LTOT)
LUN-031 Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
Lungefunksjonsundersøkelser
LUN-052 Respirasjonsfysiologiske undersøkelser  

Kurset belyser følgende øvrige læringsmål:
LUN 023 Pulmonal vaskulær sykdom/shunt.
LUN 037 Ekstrapulmonale restriktive tilstander
LUN 053 Preoperativ lungemedisinsk vurdering

Kursavgift

NOK 7950,- (uten lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30  deltakere.

Leger i spesialisering til Lungemedisin prioriteres, de med kortest tid igjen til ferdig spesialitet først.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Overlege, PhD Ingunn Skjørten, (kursleder), Oslo universitetssykehus, RH.
Overlege, Dr.med Morten Nissen Melsom, Bærum sykehus
Avdelingsleder, PhD Anne Edvardsen, AHUS.
Overlege, 1. amanuensis, Dr.med Lars Fjellbirkeland, Oslo Universitetssykehus – RH.
Kontaktperson: Ingunn Skjørten (kursleder), lungeavdelingen Rikshospitalet, tlf. 48253325, Ingunn.skjorten@gmail.com

Andre opplysninger

Innhold: Forelesninger. Kasuistikker til diskusjon. Demonstrasjoner i respirasjonsfysiologisk laboratorium.

Deltakerne behøver ikke lese i forkant av kurset, men alle deltakere oppfordres til å ta med en kasuistikk for diskusjon.

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?