Intensivmedisin voksne (ANE)

Ny ordning: Anbefalt kurs i anestesiologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter dette kurset skal LIS: 

  1. Ha kunnskap om patofysiologi, utredning, diagnostikk og behandling knyttet til intensivpasienter. 
  2. Kunne arbeide på intensivavdeling under supervisjon av spesialist i anestesiologi. 
  3. Ha forståelse for etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til behandling av intensiv-pasienter og kommunikasjon med pasient/pårørende. 

Deltakerne får tilgang til fullstendig oversikt over læringsmål på kursets nettside når de har kommet med på kurset.

Læringsmål

Basiskompetanse
ANE-020 Alvorlig infeksjon - retningslinjer og infeksjonskontroll
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-041 Brannskade – basal behandling og kriterier for overflytting
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-077 Intrakranielt trykk, perfusjonstrykk, monitorering av cerebralt blodfløde med mer
ANE-136 Anestesi til pasienter med forhøyet intrakranielt trykk
Intensivmedisin
ANE-083 Generell intensivbehandling
ANE-084 Oppstart intensivbehandling
ANE-085 Fullstendig intensivforløp
ANE-086 Intensivbehandling ved livets slutt
ANE-087 Smerte og delirium under intensivbehandling
ANE-088 Ernæringstilstand - ernæringsplan
ANE-090 Skåringssystemer - intensivpasienter
ANE-092 Sirkulasjonssvikt
ANE-093 Hemodynamisk monitorering
ANE-094 Mekanisk sirkulasjonsstøtte og ekstrakorporal membran oksygenering
ANE-096 Luftveistilstander - akutte
ANE-101 Nyresvikt - renal fysiologi og biokjemi - væske-, elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser
ANE-102 Nyreerstattende behandling
ANE-103 Gastrointestinal funksjon
ANE-104 Leversvikt - kronisk og akutt
ANE-105 Nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander - akutte
ANE-106 Monitorering av cerebralt perfusjonstrykk, forhøyet intrakranielt trykk
ANE-108 Nevromuskulære tilstander - akutte/subakutte
ANE-113 Alvorlig infeksjon og inflammasjon - etiologi, patofysiologi, diagnostikk og behandling
ANE-114 Koagulasjonsforstyrrelser hos kritisk syke
ANE-115 Koagulasjonsforstyrrelser - akutte
ANE-116 Tromboseprofylakse
ANE-117 Organdonasjon 

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltakeren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltakeren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Knut Gaustad; UXGAKN@ous-hf.no , knut.gaustad@getmail.no

Torleif Lorentsen; torlor@ous-hf.no , lorentsen@vikenfiber.no

Theresa Olasveengen; uxothe@ous-hf.no

Litteratur

Deltakerne får tilgang til litteratur på kursets nettside når de er kommet med på kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?