Innføring i laboratoriemetodikk (teoretisk og praktisk), tolkning og vurdering av laboratoriemedisinske analyser anvendt i klinisk endokrinologisk praksis (END) ekstrakurs

Ny ordning: Anbefalt kurs i endokrinologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs.

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kjenne til de viktigste analyseprinsippene for måling av hormoner (immunoassay, kromatografi, LC-MS/MS). Tolking av analysesvar til diagnostikk fra alle endokrine organer i sammenheng. Funksjonstester av endokrine tilstander. De skal kjenne de vanligste kvalitetskontrolltiltakene i laboratoriet og analyseresultatenes pålitelighet. De skal også kjenne til vanlige feilkilder og hvordan disse kan unngås. Deltakerne skal også ha kjennskap til vanlige molekylærbiologiske metoder.

Læringsmål

Thyroidea
END-015 Thyroideaprøver
Stimulerings- og suppresjonstest
END-020 Endokrine tester
Andre endokrine lidelser
END-029 ACTH stimuleringstest
END-031 Deksametasontest
END-032 Hyperaldosteronisme
END-040 Hormonanalyser
END-039 Beherske utredning av hypoglykemiske tilstander med blant annet fastetest
END-024 Beherske diagnostikk og behandling av osteoporose og andre metabolske skjelettsykdommer, herunder beherske tolkning av beintetthetsmålinger (DXA) og beinmarkører

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 10700,- (inkl lunsj og felles middag)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Per M Thorsby, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker
                   pertho@ous-hf.no 

Litteratur

Metodebok Endokrinologi (NEF) (endokrinologi.no) 

Norsk brukerhåndbok i medisinsk biokjemi (hormonlaboratoriet.no)

Andre opplysninger

Felles middag på onsdag, umiddelbart etter kursslutt.

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?