Hypofysesykdommer, gonadesykdommer, binyresykdommer og elektrolyttforstyrrelser Høst 2022 (END)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Endokrinologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (36,5t) for LIS i Endokrinologi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Kurset er ett av fire obligatoriske emnekurs for hovedspesialiteten Endokrinologi. Etter gjennomført kurs supplert med klinisk praksis under supervisjon skal kandidatene beherske diagnostikk og behandling og oppfølging av følgende (knyttet til forskriftsfestede læringsmål): Ikke-hormonproduserende hypofysetumorer og hormonproduserende hypofysetumor, herunder Akromegali, Cushings sykdom og prolaktinom Hypofysetumor LM017 og LM018) og Hypofysesvikt (LM019), elektrolyttforstyrrelser og forstyrrelser i vannbalansen, herunder SIADH, hypo- og hypernatremi og hypo- og hyperkalemi (LM021), arvelige endokrine tumores (tumorsyndromer LM022), diabetes insipidus (LM026), binyrebarksvikt, herunder primær svikt, sekundær svikt og Addisonkrise (LM028), aldosteronisme, og samtidig ha kunnskap om prosedyre ved binyrevenekateterisering og kunne vurdere indikasjoner for og tolke resultater av denne (LM032 Hyperaldosteronisme), Cushings syndrom herunder beherske medikamentelle behandlingsalternativer og kjenne til kirurgiske behandlingsmodaliteter Cushings syndrom (LM030), indikasjoner for henvisning til (kirurgisk) behandling av ulike typer binyresvulster, herunder biokjemisk utredning, vurdering av radiologiske funn og indikasjoner for bildekontroll, og samtidig ha god kjennskap til indikasjoner for kirurgisk behandling (LM033 Binyresvulst), feokromocytom og paragangliom, herunder ha kunnskap om anbefalinger om familiescreening og oppfølging utover indekspasienten og beherske medikamentell forbehandling før operasjon (LM034 Feokromocytom), multippel endokrin svikt, herunder kriterier for når tilstanden skal mistenkes og hvordan dette utredes og behandles (LM035 Endokrin svikt), endokrin hypertensjon, herunder familieoppfølging der det er indisert (Endokrin hypertensjon LM036), polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og andre hyperandrogene tilstander hos kvinner (LM037 hyperandrogene tilstander), primær og sekundær hypogonadisme (LM038 Hypogonadisme), hypoglykemiske tilstander blant annet med fastetest (LM039 Hypoglykemiske tilstander), endokrineforstyrrelser forårsaket av immunologisk tumorbehandling og annen onkologisk behandling som kan påvirke endokrine funksjoner (LM043 medikamentutløste endokrine forstyrrelser). Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske gjennomføring av og tolkning av resultater av endokrinologiske stimuleringstester og suppresjonstester (LM020), inklusive ACTH stimulering – synacthtest (LM028), kort og konvensjonell deksametason-suppresjonstest (LM031 Deksametasontest.

Kursavgift

NOK 7300,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Ca. 20 plasser til norske deltagere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Anders Palmstrøm Jørgensen (andjoe@ous-hf.no) Spesialisert Endokrinologi Oslo Universitetssykehus sammen med Chalotte Høybye Endokrin seksjonen Karolinska Stockholm og Oskar Ragnarsson Sahlgrenska sjukehuset Gøteborg

Litteratur

Nasjonal veileder i endokrinologi: www.endokrinologi.no  Her finner dere også en rekke referanser til aktuelle medisinske artikler.
Løvås og Husebye: Endokrinologi, Gyldendal akademisk
Lange: Basic and Clinical endocrinology McGrawHillProfessional

Andre opplysninger

Alle kursdeltagere skal presentere en kort kasuistikk som skal legges frem og diskuteres. Det settes av 10 minutter til fremlegging og diskusjon.

Presentasjonen sendes som Powerpoint fil senest to uker før kursstart 17.09.22 til andjoe@ous-hf.no

Program

PROGRAM(PDF)

Fant du det du lette etter?