Grunnkurs modul 5, vår 2024 (BUP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i barne- og ungdomspsykiatri.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

Om grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri

De fem grunnkursene i spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri skal integrere områdene utviklingspsykologi, familiens rolle i arbeid med barn og unge, nevropsykiatri og biopsykososial forståelse.

Grunnkursrekken gjennomføres i deltakerkull som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne. For å knytte gode relasjoner som understøtter gruppeprosessene i undervisningen og gir grunnlag for et bredt faglig nettverk for ferdige spesialister, gjennomføres kursene som internatkurs med sosialt program på kvelden. Grunnkursrekken starter opp årlig og strekker seg over fem semestre. Hver modul varer i fire dager. Ved påmelding bør det tilstrebes deltakelse på alle fem kurs i samme rekke. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Delkurs V skal belyse ungdomstiden, med særlig fokus på utviklingspsykologi, identitetsutvikling, autonomi og overgangen fra ungdom til ung voksen. Kursdeltakerne skal få kunnskap om både normalutvikling og symptomer på avvikende utvikling herunder alvorlige psykiske lidelser. Den bio-psyko-sosiale tilnærmingen presentert i tidligere delkurs videreføres. Deltakerne skal presenteres etiske refleksjoner omkring samtykkekompetanse. I gruppeprosessen jobbes det med hvor man nå står i sin faglig identitet sammenlignet med da man startet, samt terapeutens selvivaretakelse. Kurset avsluttes med å tematisere avslutningens betydning i terapiforløpet.

Læringsmål

BUP 003, 005, 010, 031, 032, 033, 041, 047, 049

Kurskomite

Mette Hvalstad og Siri Sandvik.

Kursavgift

NOK 7300,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35 deltakere.

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?