Grunnkurs modul 4 (BUP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Om grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri

De fem grunnkursene i spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri skal integrere områdene utviklingspsykologi, familiens rolle i arbeid med barn og unge, nevropsykiatri og biopsykososial forståelse.

Grunnkursrekken gjennomføres i deltakerkull som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne. For å knytte gode relasjoner som understøtter gruppeprosessene i undervisningen og gir grunnlag for et bredt faglig nettverk for ferdige spesialister, gjennomføres kursene som internatkurs med sosialt program på kvelden. Grunnkursrekken starter opp årlig og strekker seg over fem semestre. Hver modul varer i fire dager. Ved påmelding bør det tilstrebes deltakelse på alle fem kurs i samme rekke.  

Læringsutbyttebeskrivelse

Grunnkurs modul 4: Barne- og ungdomspsykiatri og somatikk – en biopsykososial forståelse av symptomer.

Hovedmål:
Delkurs IV skal belyse barnepsykiatri og somatikk, og hvordan disse overlapper og supplerer hverandre. Delkurset skal fokusere på samspillet mellom psyke og soma og den integrerte bio-psyko-sosiale tilnærmingen til utredning og behandling presentert i tidligere delkurs videreføres. Kursdeltakerne skal få kunnskap om ulike emosjonelle reaksjoner og atferdsuttrykk. Deltakerne skal få innblikk i de vanligste psykosomatiske tilstandene, samt innblikk i tematikken alvorlig og kronisk syke barn, barn på sykehus og barnepsykiaterens rolle i somatisk avdeling. I gruppeprosessen jobbes det videre med faglig identitet, spesielt med tanke på det å være barnepsykiater i BUP. Hvordan ha fokus på relasjonell forståelse i møte med krevende pasientarbeid. Tematisere alliansebrudd og reparasjon.

Læringsmål

Relevante læringsmål som vil bli berørt: BUP 001, BUP 003, BUP 004, BUP 006, BUP 010,
BUP 018, BUP 024, BUO 025, BUP 037,
BUP 038, BUP 040, BUP 051, BUP 062, BUP 069, BUP 073, BUP 74, (BUP 077), FKM 021


Kursavgift

NOK 8025,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

 

Deltakere

Maks. 35

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  


Kurskomite

Cathrine Kjekstad og Ingrid Sjaastad

Litteratur

 Aktuell litteratur vil distribueres til deltakere før kursstart.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?