Grunnkurs modul 4 (BUP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri (28t).

Læringsutbyttebeskrivelse

Grunnkurs modul 4: Barne- og ungdomspsykiatri og somatikk – en biopsykososial forståelse av symptomer.

Hovedmål:
Delkurs IV skal belyse barnepsykiatri og somatikk, og hvordan disse overlapper og supplerer hverandre. Delkurset skal fokusere på samspillet mellom psyke og soma og den integrerte bio-psyko-sosiale tilnærmingen til utredning og behandling presentert i tidligere delkurs videreføres. Kursdeltakerne skal få kunnskap om ulike emosjonelle reaksjoner og atferdsuttrykk. Deltakerne skal få innblikk i de vanligste psykosomatiske tilstandene, samt innblikk i tematikken alvorlig og kronisk syke barn, barn på sykehus og barnepsykiaterens rolle i somatisk avdeling. I gruppeprosessen jobbes det videre med faglig identitet, spesielt med tanke på det å være barnepsykiater i BUP. Hvordan ha fokus på relasjonell forståelse i møte med krevende pasientarbeid. Tematisere alliansebrudd og reparasjon.


 

Læringsmål

Relevante læringsmål som vil bli berørt: BUP 001, BUP 003, BUP 004, BUP 006, BUP 010,
BUP 018, BUP 024, BUO 025, BUP 037,
BUP 038, BUP 040, BUP 051, BUP 062, BUP 069, BUP 073, BUP 74, (BUP 077), FKM 021


  

Kursavgift

NOK 6300,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

 

Deltakere

Maks. 20

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  


 

Kurskomite

Jens Olav Hessen og Kamilla Kvikstad Mathisen

 

Bo/forpleining

Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette er nødvendig for å stimulere gruppeprosesser som medvirker til at deltakerne blir godt kjent med hverandre, at de bygger faglige nettverk og at de utvikler identitet som barne- og ungdomspsykiater. Et viktig mål for grunnkursrekken er å skape gode relasjoner, og det forventes deltakelse i sosialt program på kvelden for å bidra til det


 

Litteratur

 Aktuell litteratur vil distribueres til deltakere før kursstart.


 

Andre opplysninger

Grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og biopsykologisk forståelse. Som hovedregel starter man med delkurs 1, og følger sitt «kull» de på følgende delkursene.
Det er derfor ingen ny påmelding på dette kurset, men vil bestå av deltakere fra tidligere gjennomførte delkurs.


 

Program

Program under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?