Grunnkurs modul 3 (BUP), vår 22

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Læringsmål

Tema for grunnkurs 3: Barnet og ungdommen i familie og samfunn.
Delkurs 3 skal gi grunnlag for en bred forståelse av de ulike rollene og forventningene barnet møter i ulike utviklingsperioder. Kursdeltakerne skal få kunnskap om barnet i familien, i ulike systemer og samspillet mellom og innad med andre i disse systemene. Arbeid med familier for å styrke barns utvikling, og samarbeid med ulike hjelpeinstanser vektlegges. Fremme refleksjon over egne erfaringer i møte med ulike systemer. Kurset stimulerer til videre gruppeprosesser der man reflekterer over styrker og sårbarheter til familier som kommer til BUP og hva slags rolle barne- og ungdomspsykiateren har i møte med disse familiene.

Læringsmål:

  • BUP- 001 Kunnskapsbasert behandling – samvalg – selvstendig og systematisk arbeid
  • BUP- 003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser
  • BUP- 004 Møte pasienter og pårørende respektfullt og fordomsfritt
  • BUP- 008 Annen kulturell bakgrunn og psykisk lidelse - utrede, diagnostisere og behandle
  • BUP- 017 Samspillvurdering mellom barn og foreldre/foresatte
  • BUP- 027 Familie- og nettverksarbeid.
  • BUP- 048 Lover, forskrifter og retningslinjer
  • BUP- 051 Etiske problemstillinger, rolleforståelse og verdigrunnlag
  • BUP- 053 Samarbeid med andre instanser
  • BUP- 054 Forebygging, risiko, helsefremmende faktorer og tilgjengelige hjelpetiltak
  • BUP- 076 Overgrep eller omsorgssvikt

Kurskomite

Jens Olav Hessen, jens.olav.hessen@trollfjord.no /Jens.Olav.Hessen@nordlandssykehuset.no, tlf 95035161

Kamilla Kvikstad Mathisen,  kkm@nlsh.no / kkmathisen@gmail.com, tlf  90559523

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Ingen ny påmelding, forutsetter deltagelse på tidligere grunnkurs. Deltakere på Grunnkurs modul 2 høsten 2021 vil prioriteres.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Andre opplysninger

Grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og biopsykologisk forståelse. Som hovedregel starter man med delkurs 1, og følger sitt «kull» de på følgende delkursene.
Det er derfor ingen ny påmelding på dette kurset, men vil bestå av deltakere fra tidligere gjennomførte delkurs 2.

Bo / forpleining: Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette for å ivareta den faglig-sosiale læringen på en god måte.

Litteratur

Litteraturforslag -  som gjelder for alle grunnkursene:
❖ IACAPAP tekstbok: https://iacapap.org/norwegian/
❖ Lærebok i barne- og ungdomspsykiatri (Garløv -red.)
❖ Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry (Rutter, Bishop, Pine, Scott m.fl))
❖ Veileder i barne- og ungdomspsykiatri (www.legeforeningen.no)
❖ Medikamenter i BUP (Randi Nesje Myhr 2018)  (link finnes på Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forenings hjemmeside)
❖ Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, Practical Child and Adolescent
Psychopharmacology (Taylor, Barnes, Young)
❖ Psykofarmaka (Lingjærde, Aarre)
❖ Psykiateren - Behandler, veileder, forsker og formidler (Vaglum)
❖ Mennesker i krise og utvikling (Cullberg)
❖ Psychotherapy Guide book (A guidebook made by and for psychiatry trainees) http://efpt.eu/wp-content/uploads/2018/02/EFPT-psychotherapy-guidebook.pdf

Program

Program(PDF)

Fant du det du lette etter?