Grunnkurs modul 3 (BUP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Læringsutbyttebeskrivelse

Dette er del 3 av totalt 5 nasjonalt anbefalte grunnkurs over 2.5 år i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri som læringsaktivitet for LIS3. Delkurs III skal gi grunnlag for en bred forståelse av de ulike rollene og forventningene barnet møter i ulike utviklingsperioder. Kursdeltakerne skal få kunnskap om barnet i familien, i ulike systemer og samspillet mellom og innad med andre i disse systemene. Arbeid med familier for å styrke barns utvikling, og samarbeid med ulike hjelpeinstanser vektlegges. Fremme refleksjon over egne erfaringer i møte med ulike systemer. Kurset stimulerer til videre gruppeprosess der man reflekterer over styrker og sårbarheter til familier som kommer til BUP og
hva slags rolle barne- og ungdomspsykiateren har i møte med disse familiene.

Læringsmål

LM 001, 003, 004, 005, 008, 017, 027, 048, 051, 053, 054, 076

Kursavgift

NOK 7500,- (inkludert lunsj) 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Cathrine Kjekstad - cathrine.kjekstad@vestreviken.no

Ingrid Sjaastad - ingrid.sjaastad@vestreviken.no

Litteratur

Spesifisert litteratur til hvert delkurs vil bli distribuert til deltakere

Bo / Forpleining

Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette er nødvendig for å stimulere gruppeprosesser som medvirker til at deltakerne blir godt kjent med hverandre, at de bygger faglige nettverk og at de utvikler identitet som barne- og ungdomspsykiater. Et viktig mål for grunnkursrekken er å skape gode relasjoner, og det forventes deltakelse i sosialt program på kvelden for å bidra til det.

Andre opplysninger

Grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og biopsykologisk forståelse. Som hovedregel starter man med delkurs 1, og følger sitt «kull» de på følgende delkursene.
Det er derfor ingen ny påmelding på dette kurset, men vil bestå av deltakere fra tidligere gjennomførte delkurs.

Program

Program under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?