Grunnkurs modul 2 (BUP), vår 22

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Læringsmål

Grunnkurs del 2 har som hovedtema: relasjon og traumer, inkl tilknytning

Hovedmål:

Delkurs II skal bygge videre på den bio-psyko-sosiale forståelsesrammen i møtet med barnet/ ungdommen og familiene deres som ble presentert i Delkurs I. Fokuset i Delkurs II skal særlig være på normal utviklingspsykologi, tilknytningsteori og utvikling av selvet, men reguleringsvansker, relasjonstraumer og grunnleggende traumeforståelse skal introduseres slik at man får en forståelse for betydningen av traumeerfaringer for barn og unges utvikling. For grunnleggende relasjonell forståelse tematiseres hvordan LiS' egne erfaringer påvirker de tolkningene og vurderingene vi gjør i møte med pasienten. Kurset skal fortsette gruppeprosessen som grunnlag for trygghet til å utvikle egen rolle som barne-og ungdomspsykiater.

Knyttet til læringsmål: 001, 003, 004, 009, 017, 025, 037.

Kurskomite

Ingrid Sjaastad: ingrid.sjaastad@vestreviken.no
Cathrine Kjekstad: cathrine.kjekstad@vestreviken.no

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Deltakere

30 deltakere deltok på grunnkurs del 1, og vil få beholde plassen sin videre i grunnkursrekka.
Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført grunnkurs del 1, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning
 

Andre opplysninger

Grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og biopsykologisk forståelse. Som hovedregel starter man med delkurs 1, og følger sitt «kull» de på følgende delkursene.
Det er derfor ingen ny påmelding på dette kurset, men vil bestå av deltakere fra tidligere gjennomførte delkurs 1. 


Program

Program er under utarbeiding.


 

Fant du det du lette etter?