Geriatri - Grunnkurs 2, januar 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Geriatri.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Geriatri (30t)

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og  holdninger til håndtering av geriatriske sykdomstilstander, og anspores til  nytenkning omkring arbeidsmåter i forhold til gamle pasienter. Kurset er
primært for leger som spesialiserer seg i geriatri – det skal bygge videre på det som spesialister i generell indremedisin og LIS2 indremedisin forventes å kunne.
Kurset skal bidra til å dekke følgende læringsmål:
GER15 Delirium (diagnostikk, utredning og behandling)
GER 16 Demens og delirium - sammenheng og forskjell
GER 17 Demens og demenslignende klinisk bilde
GER 18 De vanligste demensformene
GER 19 Demenssykdommer -
gradering - skille mellom mild kognitiv svikt og demens
GER 20 Demensutredning - kognitive tester, kartleggings- og skåringsskjema
GER 22 Demensutredning - biomarkører
GER 37 Epilepsi
GER38 Mb Parkinson, parkinsonisme og essensiell tremor
GER 39 Normaltrykks hydrocefalus
GER 40 Hodepinesyndromer, akutt polyradikulitt, multippel sklerose og myastenia gravis
GER 46 Depresjon og angst
GER 47 Demens - atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer
GER 48 Hallusinasjoner og vrangforestillinger
GER 49 Psykotiske symptomer - alternativer til medikamenter, farer med antipsykotika

Kursavgift

NOK 5350,- (inkl. lunsj, uten hotellopphold)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Professor Torgeir Bruun Wyller (t.b.wyller@medisin.uio.no ) og  overlege, phd Nina Ommundsen                   (uxomni@ous-hf.no) , Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus                                                                              

Litteratur

 Litteratur sendes ut på forhånd, og forutsettes lest før kursstart. Læringsmålene for kurset oppfylles gjennom 1) selvstudium av utsendt litteratur og 2) deltakelse og egenaktivitet på kurset. Det skal som hovedregel ikke deles ut "handouts" på kurset - disse skal være distribuert og lest på forhånd.

Grunnleggende premisser for kurset

  1.  Stor penetrasjonsdybde tilstrebes. Dette er et kurs for LIS3 –
    det skal bygge videre på det som spesialister i generell indremedisin og LIS2 indremedisin forventes å kunne.
  2. Varierte læringsformer og deltakermedvirkning tilstrebes. Tradisjonelle forelesninger med
    oversiktspreg inngår, men skal alternere med undervisningsformer der deltakerne er mer
    aktive.
  3. Kurset skal sette problemstillinger under debatt i tilfeller der det ikke finnes noe entydig svar og der det er gode faglige argumenter for ulike synspunkter. Gjennom at gode argumenter for de ulike syn kommer frem, skal deltakerne lære mer om det aktuelle temaet, og dessuten få et mer reflektert syn på kunnskapsgrunnlaget i feltet.
  4. Kursprøve avholdes, og bygger både på det som er gjennomgått på kurset og på utsendt litteratur.

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?