Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient (ONK) (høst 2023)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Onkologi.
Gammel ordning:Obligatorisk kurs for LIS i Onkologi (25 t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål:

Generell del
ONC-004 Samtale med pasient og pårørende
ONC-006 Helserådgiver om vitenskapelig evidens, livsstil, kreftrisiko, etikk jus med mer
ONC-007 Kunne opptre profesjonelt faglig, i vanskelige situasjoner, ved feilbehandling med mer

Delmål

Gi helhetlig informasjon om diagnose, planlagt utredning og behandling samt prognose, med informasjon om akutte bivirkninger og sen effekter. Kunne diskutere dilemma mellom anbefalt behandling og bivirkninger, for eksempel kjemoterapi og fertilitet. Håndtere pasientens ønske om "second opinion", evt. eksperimentell behandling. Formidle alvorlige beskjeder som residiv av sykdom/påvisning av metastaser, i en situasjon hvor det er  begrensede muligheter for tumorrettet behandling. Identifisere og håndtere kriserammet pasient og pårørende. Avslutte tumorrettet behandling. Når forventet levetid er kort, avslutte støttebehandling som ernæring, væske, antibiotika. Kurset tar sikte på å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål hva angår start, og kontinuasjon, skifte og avsluttning av behandling, samt HLR minus. Prinsippet for regeletikk og konsekvensetikk, pasient autonomi versus paternalisme, taushetsplikt versus opplysningsplikt, samt det informerte samtykke vil bli gjennomgått.

Læringsutbytte

Bedre ferdigheter om kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Bidra til at legen selvstendig kan samtale om relevante onkologiske problemstillinger i alle faser av sykdomsforløpet, se eksemplar under. Øke bevissthet og ferdigheter i å vise empati. Øke bevissthet og ferdigheter i å respektere pasientens autonomi og rett til å delta i beslutningen om egen behandling. Bedre ferdigheter og reflektere om pasientsentrerte samtaler der legen likevel har ansvaret for regi og overholdelsen av tidsrammer.


Kursinnhold

Kurset bygger videre på grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon, men en kort gjennomgang vil presenteres dag en. Hver av deltakerne bes om å bidra med minst en selvopplevd kommunikasjonsutfordring/etisk dilemma: Undervisningsformen veksler mellom kommunikasjonstrening i form av rollespill i mindre/større grupper med tilbakemelding og korte foredrag med etterfølgende plenumsdiskusjoner. Innhold styres også etter ønske fra kursdeltakerne, men tema under læringsmål blir gjennomgått.


Tema for  foredrag

Grunnlegende kommunikasjonsferdigheter.
Samtale om prognose.
Samvalg, bruk av beslutningsverktøy og kommunikasjonshjelpemidler.
Etikk.
"De tyngste samtalene"
Kulturforståelse. Bruk av tolk.

Kurskomite

Sigve Andersen (kursleder)

Kursavgift

Kr 8.200,- inkludert lunsj og pauseservering. 

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 mnd før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller fullfører kurset.

Antall deltakere

24

Materiale

Legene har med kasuistikker fra egen hverdag som materiale til refleksjon/rollespill.

Program (tentativt)

Program (PDF)
Fant du det du lette etter?