Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient - 2023

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Onkologi (25 t)

LÆRINGSMÅL

Bedre ferdigheter om kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Bidra til at legen selvstendig kan samtale om relevante onkologiske problemstillinger i alle faser av sykdomsforløpet. Fokus på betydningen av empati i møtet med pasient og pårørende. Øke bevissthet og ferdigheter i å respektere pasientens autonomi og rett til å delta i beslutningen om egen behandling. Bedre ferdigheter og reflektere om pasientrelaterte samtaler der legen likevel har ansvaret for regi og overholdelsen av tidsrammer.

Delmål
Gi helhetlig informasjon om diagnose, planlagt utredning og behandling samt prognose, med informasjon om akutte bivirkninger og seneffekter. Kunne diskutere dilemma i forhold til sannsynlig effekt av behandling og forventede bivirkninger. Håndtere pasientens ønske om "second opinion". Formidle alvorlige beskjeder som residiv av sykdom/påvisning av metastaser, i en situasjon hvor det er begrensede muligheter for tumorrettet behandling. Identifisere og håndtere kriserammet pasient og pårørende. Avslutte tumorrettet behandling. Når forventet levetid er kort, avslutte støttebehandling som ernæring, væske, antibiotika.

Kurset tar sikte på å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål hva angår start, kontinuasjon, skifte og avslutning av behandling, samt HLR minus.

Prinsippet for regeletikk og konsekvensetikk, pasientautonomi versus paternalisme, taushetsplikt versus opplysningsplikt, samt det informerte samtykke vil bli gjennomgått.

MÅLGRUPPE

Kurset er anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Onkologi (25 t)

KURSLEDER

Erik Torbjørn Løhre

KURSAVGIFT

6200,- Ved lunsj tilkommer kr 300,- hver dag, per person. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

ANTALL DELTAKERE

24

KURSINNHOLD

Kurset omhandler prinsipielle kommunikasjonsmessige behov og utfordringer innen medisin generelt og hele det onkologiske pasientforløpet. Etiske problemstillinger og verdivalg blir diskutert, både sett fra pasientens og samfunnets perspektiv. Kommunikasjonstrening i smågrupper blir vektlagt, med innleide skuespillere i pasientrollen. Praktiske tilnærminger for bruk i utfordrende kliniske situasjoner blir presentert, og kurset fokuserer gjennom gruppediskusjoner på hvordan kunnskap kan resultere i kliniske ferdigheter. Mestring av en travel hverdag og kollegial ivaretakelse blir også adressert.

PROGRAM

Kommer

Fant du det du lette etter?