Endoskopi, vår 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre- nese- halssykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

VIKTIG, ved påmelding må du i Merknadsfeltet informere om følgende:

Hvor mange måneder har du arbeidet som ØNH-LiS frem til kursstart, i godkjent utdanningsinstitusjon i Norge? Dette inkluderer ikke permisjoner og sykemeldingsperioder, på mer enn 1 måned.
Med permisjon menes all form for permisjon, også svangerskapspermisjon og foreldrepermisjon

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset vil i all hovedsak fokusere på endoskopiske undersøkelser og operasjoner av strupe, luftveier og spiserør på barn og voksne på bakgrunn av enten medfødte eller ervervede tilstander som omfatter både cancerkirurgi, phonokirurgi og luftveiskirurgi. Det vil også fokuseres på tverrfaglig samarbeid med spesielt anestesiologer, lungeleger, barneleger og gastroenterologer.
Dette gjøres med bl.a forelesninger dedikert to halve dager hvor også leger innenfor andre fagdisipliner er invitert (gastroenterolog og anestesiolog), samt 1/2 dag med praktiske demonstrasjoner av operasjoner på pasienter på operasjonsstue.
Resten av kurset er dedikert aktiv deltagelse av kursdeltagerne selv hvor de relativt selvstendig skal trene på ferdigheter og teamarbeid under håndtering av akutte luftveier:

  • En hel dag med ferdighetstrening på Intervensjonssenteret (Rikshospitalet) med opphenting av fremmedlegemer på kaniner i narkose som simulerer barn hvor de skal få god kjennskap til utstyr, samt trene på å være både en god operatør og assistent.
  • En hel dag med simuleringstrening og ferdighetstrening av akutte luftveis kasus på Simuleringssenteret (Ullevål Sykehus). Fokus på teamarbeid og ferdighetstrening i å gi frie luftveier både ved hjelp av endoskopisk- og åpen kirurgisk teknikk.

Læringsmål

ØNH-022
Selvstendig kunne utføre indirekte – transnasal fleksibel – lupe laryngoskopi.
ØNH-023
Selvstendig kunne utføre stroboskopi.
ØNH-024
Selvstendig kunne utføre mikrolaryngoskopi og direkte laryngoskopi.
ØNH-025
Selvstendig kunne utføre tracheo-bronkoskopi (stivt og fleksibelt).
ØNH-028
Selvstendig kunne utføre endolaryngeale, endotracheale og
endobronchiale biopsier.
ØNH-032
Ha kunnskap om og under supervisjon kunne applisere medikamenter i larynx.
ØNH-033
Selvstendig kunne gi inhalasjonsterapi.
ØNH-034
Selvstendig kunne gi systemisk farmakologisk behandling
mot tilstander i larynx og trachea.
ØNH-036
Selvstendig kunne fjerne fremmedlegemer i larynx, trachea og bronchier.
ØNH-037
Selvstendig kunne utføre endotracheal intubasjon,
inklusive fleksibel prosedyre.
ØNH-038
Selvstendig kunne utføre tracheostomi (åpen og perkutan).
ØNH-039
Selvstendig kunne utføre coniotomi.
ØNH-040
Selvstendig kunne utføre mikrolaryngoskopisk biopsi.
ØNH-041
Ha god kunnskap om endolaryngeal og endotracheal laserkirurgi,
operativ behandling av stemmebåndssykdom,
operasjon på nervus laryngeus superior og inferior.
ØNH-042
Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere luftveier
hos nyfødte og barn.
ØNH-043
Ha god kunnskap om kirurgisk behandling av
malformasjoner, skader og svulster.
ØNH-046
Ha god kunnskap om reparasjon av laryngotracheale stenoser,
tracheoøsofageale fistler og rekonstruktiv kirurgi av trachea og øsofagus.
ØNH-066
Ha kjennskap til cricopharyngeal myotomi.
ØNH-049
Selvstendig kunne utføre hypopharyngoskopi og øsophagoskopi
med stiv eller fleksibel optikk.
ØNH-050
Selvstendig kunne undersøke munnhule, pharynx og øsofagus og
bruke fleksible eller stive endoskoper, samt selvstendig kunne ta biopsier, børsteprøver med mer
ØNH-069
Selvstendig kunne ta endoskopiske biopsier og klassifisere svulster i munnhule, pharynx og trachea.

Kursavgift

NOK 6825,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 12 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltakeren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Litteratur

Eksempelvis:
"Disorders of the Neonatal Airway" Fundamentals for Practice. Editors: Lioy, Janet, Sobol, Steven E. 2015. Springer
"Surgery of larynx and Trachea" Editors: Remarcle, Marc, Eckel, Hans Edmund. 2010. Springer
Vi ønsker at dere før kursstart har forberedt dere og lest gjennom retningslinjer for HLR av barn og HLR ved fremmedlegemer gitt av Norsk Recusiteringsråd som dere finner på disse lenkene:
https://nrr.org/images/pdf/BHLR_pa_barn_Norske_retningslinjer_2015.pdf
https://nrr.org/images/pdf/Fremmedlegme_Norske_retningslinjer_2015.pdf

Kurskomite

Kursleder: Jesper Brandstorp-Boesen, Ph.D, overlege, ØNH avd, OUS, e-post: jeboesen@ous-hf.no
Michael Osnes, Overlege, ØNH avd. OUS OUS, e-post: misosn@ous-hf.no

Andre opplysninger

E-læringskurs om simulering
Vi ønsker at kursdeltagerene tar e-læringskurs om simulering før kursstart. (Kan også taes under kurset for de av dere som har med laptop eller nettbrett til Oslo). E-læringskurset tar ca. 15 min og ligger på nettsiden til SimOslo. Gå til meny. Dere finner kurset under «hva vi tilbyr» og gå deretter til «e-læringskurs». Ta e-kurset som heter «medisinsk simulering». Eller gå direkte til kurset ved å trykke på denne linken.

Husk å laste ned Adobe flash player eller liknende program. Dersom du har lastet det ned, men deaktivert den, må du huske å aktivere den.

Forelesningene og mer informasjon om kurset vil bli sendt på e-post før kursstart.
Det tas forbehold om eventuelle endringer i det faglige programmet mandag-tirsdag.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?