Emnekurs i gynekologisk onkologi, vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer
For valgfrie kurs, se under Målgruppe

Målgruppe

Valgfritt kurs  (35t) for LIS i Onkologi

Læringsmål

IGYN-102 Ha god kunnskap om:– carcinogenese– cellulær biologi– risikofaktorer for kreftutvikling– genetisk disposisjon GYN-103 Ha god kunnskap om:– patologisk klassifisering– anatomisk klassifisering– cancermarkører GYN-104 Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede, behandle og følge opp:– premaligne tilstander i vulva– premaligne tilstander i cervix– premaligne tilstander i uterus (hyperplasier med og uten atypi) Ha god kunnskap om HPV og vaksinasjonstilbud. GYN-105 Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle borderline tumores (BOT). GYN-106 Ha kunnskap om utredning og behandling av trofoblastsykdom. GYN-107 Ha god kunnskap om og under supervisjon kunne utrede, behandle og følge opp:– ovarialcancer– endometriecancer– cervixcancer– vulvacancer GYN-108 Ha kunnskap om cytostatika og hormonell behandling. GYN-109 Selvstendig kunne følge opp barn som pårørende. GYN-110 Ha god kunnskap om palliativ behandling og om når behandlingen skal avsluttes. GYN-111 Ha god kunnskap om fertilitetsbevarende kirurgi. GYN-112 Ha god kunnskap om konsekvenser av cytostatika gitt til fertile. LIS forventes å få en målrettet og god innføring i fagområdet gynekologisk kreft. Målet er at LIS skal opparbeide tilstrekkelig kunnskap for å kunne ivareta pasienter med gynekologisk kreft ved sitt lokalsykehus. Kurset er i hovedsak basert på forelesninger som dekker de ovenfor nevnte læringsmålene, men det er også praktisk trening i kommunikasjon.

Kursavgift

NOK 7400,- ink lunsj på fredag

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 40

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Overlege Kristina Lindemann (kursleder)
Overlege Mari Bunkholt Elstrand

kontaktinfo:
Farah Naseem farnas@ous-hf.no

Andre opplysninger

Det inngår kursprøve som gjennomføres som hjemmeeksamen.

Program

 Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?