Emnekurs i gynekologisk onkologi (GYN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

LIS forventes å få en målrettet og god innføring i fagområdet gynekologisk kreft. Målet er at LIS skal opparbeide tilstrekkelig kunnskap for å kunne ivareta pasienter med gynekologisk kreft ved sitt lokalsykehus. Kurset er i hovedsak basert på forelesninger som dekker nevnte læringsmål, men det er også praktisk trening i kommunikasjon.

Læringsmål

Gynekologisk onkologi
GYN-102 Carcinogenese, cellulær biologi, risikofaktorer for kreftutvikling, genetisk disposisjon
GYN-104 Premaligne tilstander i vulva, cervix og uterus. HPV og vaksinasjonstilbud
GYN-105 Borderline tumores (BOT)
GYN-106 Trofoblastsykdom
GYN-107 Ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer, vulvacancer
GYN-110 Palliativ behandling - når avslutte behandlingen

Kursavgift

NOK 7950,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Overlege Kristina Lindemann (kursleder)
Overlege Mari Bunkholt Elstrand

kontaktinfo:
Farah Naseem farnas@ous-hf.no

Litteratur

https://www.esgo.org/explore/guidelines

https://www.esmo.org/Guidelines/Gynaecological-Cancers

Non-Epithelial Ovarian Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. Published in 2018 – Ann Oncol (2018) 29 (Suppl 4): iv1–iv18

Cervical Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines: Published in 2017 – Ann Oncol (2017) 28 (suppl 4): iv72–iv83.

Endometrial Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines: Published in 2013 – Ann Oncol 2013; 24 (Suppl 6): vi33-vi38

Gestational Trophoblastic Disease: ESMO Clinical Practice Guidelines. Published in 2013 – Ann Oncol 2013; 24 (Suppl 6): vi39-vi50

Newly Diagnosed and Relapsed Epithelial Ovarian Carcinoma: ESMO Clinical Practice GuidelinesPublished in 2013 – Ann Oncol 2013; 24 (Suppl 6): vi24-vi32

I tillegg gjøre seg kjent med nasjonale retningslinjer

Andre opplysninger

Kurset avsluttes med kursprøve som må bestås for å motta kursbevis

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?