Diabetes og dyslipidemier, vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Endokrinologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (36,5 t) for LIS i Endokrinologi

Læringsmål

Kurset er ett av fire obligatoriske emnekurs for hovedspesialiteten Endokrinologi. Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål;END 001, 002, 010: Beherske diagnostikk og spesialisert, individualisert behandling av diabetes mellitus og dens undergrupper., herunder bruk av perorale og parenterale diabetesmedikamenter, insulinpumpe og bruk av kontinuerlig glukosemåler, samt beherske diagnostikk og medisinsk behandling av sekundær diabetes. Selvstendig kunne gi pasienten og pårørende opplæring i egenbehandling og egenomsorg og å gi individualisert livstilsveiledning til diabetespasienter, herunder forhold relatert til kosthold og diabetes, fysisk aktivitet og alkoholkonsum. END 003: Beherske diagnostikk og behandling av diabetisk ketoacidose, hyperglykemisk hyperosmolært syndrom og akutt hypoglykemi. END 004, 005, 006: Beherske diagnostikk og behandling av de hyppigst forekommende diabetiske senkomplikasjoner og diabetesrelaterte problemer samt spesielle/sjeldne komplikasjoner og beherske nødvendig oppfølgning og behandling av disse, herunder kunne henvise til/samarbeide med relevant spesialist. E007:Kunne å beherske diabetesrelaterte problemstillinger som diabetesbehandling ved anestesi/kirurgi, pasienter innlagt på sykehus, akutt hjerteinfarkt ved diabetes,metabolsk kardiovaskulært syndrom, alvorlige infeksjoner. Ha god kunnskap om førerkortforskriftene. END 009:Beherske diagnostikk og behandling av diabetes i svangerskapet, herunder særskilt oppfølging av diabetespasienter med barneønske før de blir gravide og beherske oppfølging etter nedkomst av kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes.

Kursavgift

NOK 8450,- inkludert lunsj

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Ca. 30- 35 plasser til norske deltagere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Kari Anne Sveen (kursleder)
Avd. for Endokrinologi, Oslo Universitetssykehus                                                                                                              kasvee@ous-hf.no

Elisabeth Qvigstad
Kåre Inge Birkeland
Tore Julsrud Berg

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?