Cerebrovaskulære sykdommer (NEV, GER)

Ny ordning: Anbefalt kurs i nevrologi og geriatri.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter endt kurs vil deltakere ha kunnskap om hele slagbehandlingskjeden fra prehospitalt til rehabilitering. De vil kunne identifisere de vanligste slagimitatorer og kameloner. Få kunnskap om indikasjonsstilling for reperfusjonsbehandling med trombolyse og mekanisk trombektomi. Få kunnskap om håndtering av vanlige komplikasjoner i akuttfasen. Få kunnskap om utredning av pasienter med hjerneslag. Få kunnskap om sekundærprofylakse. Få kunnskap om rehabilitering.

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål:

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Cerebrovaskulære sykdommer
NEV-024 Cerebrovaskulære sykdommer
NEV-025 Hjerneslag - komplikasjoner
NEV-026 Akutt hjerneinfarkt og hjerneblødning
NEV-027 Halskar - morfologi og hemodynamikk
NEV-028 Ultralydundersøkelse
NEV-029 Trombolyse
NEV-030 Andre cerebrale vaskulære sykdommer

Hjerneslag
GER-032 Hjerneslag og TIA - diagnostikk, utredning og behandling
GER-033 Årsaker og risikofaktorer
GER-034 Primær- og sekundærforebygging - følgetilstander etter hjerneslag
GER-035 Trombolysebehandling - endovaskulær behandling ved akutt hjerneinfarkt

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5300,- (Inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder Else Charlotte Sandset Telefon 95270084 Elsea@ous-hf.no 

Hege Ihle-Hansen (HSØ –geriatri)
Torgeir Bruun-Wyller (HSØ – geriatri)
Bente Thommessen (HSØ – nevrologi)
Ole Morten Rønning (HSØ – Nevrologi)

Program

Under utarbeidelse. 

Fant du det du lette etter?