Benigne blodsykdommer (BLS)

Ny ordning: Anbefalt kurs for blodsykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Viktig informasjon

Kurset er et femdagerskurs og består av to deler.

Del 1: Gjennomføres digitalt 30-31. oktober 2023, helst fra egendatamaskin.  Del 1 består av kasuistikker som løses i egen e-læringsmodul og er forbredende arbeid til del 2. Link til hver kasuistikk finnes i kursprogrammet. Man må logge inn med MinID eller tilsvarende for tilgang. 

Del 2: Består av tre dager med fysisk oppmøte ved MEET Ullevaal, Oslo, 01 - 03. november 2023.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter dette kurset skal LIS kunne:

  • identifisere pasienter med benigne blodsykdommer
  • beskrive utredning og relevante funn ved de vanligste benigne blodsykdommer
  • relatere kliniske funn til spesifikke diagnoser
  • forstå utfordringer knyttet til diagnostikk av benigne blodsykdommer og redegjøre for de vanligste differensialdiagnosene
  • kjenne prinsippene for behandling av benigne blodsykdommer og være i stand til å starte behandling, eller videre henvise til adekvat behandlingsnivå
  • kjenne komplikasjoner knyttet til behandling av benigne blodsykdommer og hvordan disse bør håndteres

Læringsmål

Benign hematologi
BLS-001 Anemi - mangel på jern, vitamin B12 og folat 
BLS-002 Anemi - kronisk sykdom
BLS-003 Anemi - toksiske stoffer
BLS-004 Pure red cell aplasia 
BLS-005 Thalassemier 
BLS-006 Sigdcellesykdom og andre hemoglobinopatier 
BLS-007 Patologi i cellemembranen 
BLS-008 Ervervede immunologiske hemolytiske anemier 
BLS-009 Ervervede ikke-immunologiske hemolytiske anemier 
BLS-010 Medfødte anemier
BLS-011 Erytrocytose utenom polycythemia vera
BLS-012 Primær hemokromatose
BLS-013 Sekundær hemokromatose
BLS-015 Aplastisk anemi - ervervet 
BLS-016 Paroxysmal nattlig hemoglobinuri 
BLS-017 Benmargssvikt - ervervede og medfødte sykdommer 
BLS-019 Nøytropeni og agranulocytose 
BLS-022 Hemofagocytisk lymfohistiocytose 
BLS-023 Sekundær leukocytose 
BLS-025 Immun trombocytopeni 
BLS-026 Trombotisk mikroangiopati 
BLS-029 Hematologiske manifestasjoner - andre sykdommer 
BLS-030 Hematologiske manifestasjoner - svangerskap
BLS-031 Hematologiske manifestasjoner- virusinfeksjoner
Diagnostikk av hematologiske sykdommer
BLS-095 Laboratorieundersøkelser - klinisk bilde og diagnose
BLS-097 Tolkning av automatisert celletelling 
BLS-106 Hemoglobinanalyser
BLS-107 Cellulære erytrocyttanalyser
BLS-108 Jernmetabolismen og vitaminmangel
BLS-109 Immunglobulin patologi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9100,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Ellen Brodin, Overlege, Avdeling for blodsykdommer AHUS.

Tobias S Slørdahl Overlege, Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?