Avansert hematologisk diagnostikk inkl blant annet væskestrømscytometri, molekylærpatologi og cytogenetikk. Persontilpasset medisin Høst 2022 (BLS)

Anbefalt kurs i blodsykdommer

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Læringsmål er at kursdeltagere etter kurset skal ha basiskunnskap om hematologisk metode, for væskestrømscytometri, molekylærpatologi og cytogenetikk.

Følgende læringsmål dekkes i sin helhet:

BLS073: Kimerisme

BLS095: Laboratorieundersøkelser - klinisk bilde og diagnose

BLS110: Lympeknute finnålsaspirasjon og lymfeknutebiopsi

BLS110: Væskestrømcytometriske undersøkelser

BLS112: Cellulære FCM markører

BLS113: Restsykdom med FCM

BLS114: Karyotyping - konvensjonell cytogenetikk og FISH

BLS115: PCR - påvise genmutasjoner, nukleotid polymorfisme med mer


For følgende tilstander vil kurset dekke diagnostikk- og utredningkravet i læringsmålet:

BLS056 T-prolymfocyttleukemi, LGL-leukemi og NK-celleleukemi (P)

BLS057 T- og NK-cellelymfomer

BLS061 Primært CNS lymfom (P)

BLS064 Plasmocytom (P)

BLS054 Perifert T-celle lymfom (P)

BLS058 Nodulær lymfocyttrik og klassisk Hodgkin lymfom (P)

BLS065 Myelomatose (P)

BLS063 Monoklonal gammopati av ukjent betydning (MGUS) (P)

BLS051 Marginalsonelymfomer

BLS048 Mantelcellelymfom (P)

BLS059 Lymfomer hos immunsvekkede pasienter

BLS060 Kutanelymfomer

BLS052 KLL, småcellet lymfocyttært lymfom og monoklonal B-cellelymfocytose (P)

BLS050 Indolente B-celle lymfomer (P)

BLS062 Histiocytt celleneplasier - Dendrittisk celleneoplasier

BLS049 Follikulært lymfom (P)

BLS045 Diffust storcellet B-cellelymfom (P)

BLS046 Burkitts lymfom (P)

BLS055 Anaplastisk storcellet T/NK-celle lymfom (P)

BLS066 AL amyloidose (P)

BLS053 Akutt lymfoblastisk leukemi -Lymfom av T-celleopprinnelse (P)

BLS044 Akutt lymfoblastisk leukemi -Lymfom av B-celle opprinnelse (P)

BLS047 Aggressive B-cellelymfomer (P)

Kursavgift

NOK 8800,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Tor Henrik Anderson Tvedt
Avdeling for blodsykdommer –Rikshospitalet- Oslo universitetssykehus

Tlf:92401913
kundens@hotmail.com
totved@ous-hf.no

Litteratur

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Andre opplysninger

Kurset er ment for utdanningskandidater i spesialiteten Hematologi, eller utdanningskandidater i parakliniske fag med støttefunksjon i diagnostikk ved maligne blodsykdommer og lymfomer. Nivået på kurset tar høyde for at klinikere som deltar har en hvis grad av erfaring og innsikt i behandlingsprotokoller som benyttes i Norge (Hovon/SAKK og ALLtogether).

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?