Avansert hematologisk diagnostikk inkl blant annet væskestrømscytometri, molekylærpatologi og cytogenetikk. Persontilpasset medisin Høst 2022 (BLS)

Ny ordning: Anbefalt kurs i blodsykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal kursdeltagere ha basiskunnskap om hematologisk metode, for væskestrømscytometri, molekylærpatologi og cytogenetikk.

Læringsmål

Følgende læringsmål dekkes i sin helhet:
BLS073: Kimerisme
BLS095: Laboratorieundersøkelser - klinisk bilde og diagnose
BLS110: Lympeknute finnålsaspirasjon og lymfeknutebiopsi
BLS110: Væskestrømcytometriske undersøkelser
BLS112: Cellulære FCM markører
BLS113: Restsykdom med FCM
BLS114: Karyotyping - konvensjonell cytogenetikk og FISH
BLS115: PCR - påvise genmutasjoner, nukleotid polymorfisme med mer

For følgende tilstander vil kurset dekke diagnostikk- og utredningkravet i læringsmålet:
BLS056 T-prolymfocyttleukemi, LGL-leukemi og NK-celleleukemi (P)
BLS057 T- og NK-cellelymfomer
BLS061 Primært CNS lymfom (P)
BLS064 Plasmocytom (P)
BLS054 Perifert T-celle lymfom (P)
BLS058 Nodulær lymfocyttrik og klassisk Hodgkin lymfom (P)
BLS065 Myelomatose (P)
BLS063 Monoklonal gammopati av ukjent betydning (MGUS) (P)
BLS051 Marginalsonelymfomer
BLS048 Mantelcellelymfom (P)
BLS059 Lymfomer hos immunsvekkede pasienter
BLS060 Kutanelymfomer
BLS052 KLL, småcellet lymfocyttært lymfom og monoklonal B-cellelymfocytose (P)
BLS050 Indolente B-celle lymfomer (P)
BLS062 Histiocytt celleneplasier - Dendrittisk celleneoplasier
BLS049 Follikulært lymfom (P)
BLS045 Diffust storcellet B-cellelymfom (P)
BLS046 Burkitts lymfom (P)
BLS055 Anaplastisk storcellet T/NK-celle lymfom (P)
BLS066 AL amyloidose (P)
BLS053 Akutt lymfoblastisk leukemi -Lymfom av T-celleopprinnelse (P)
BLS044 Akutt lymfoblastisk leukemi -Lymfom av B-celle opprinnelse (P)
BLS047 Aggressive B-cellelymfomer (P)

Kursavgift

NOK 8800,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Tor Henrik Anderson Tvedt
Avdeling for blodsykdommer –Rikshospitalet- Oslo universitetssykehus

Tlf:92401913
kundens@hotmail.com
totved@ous-hf.no

Litteratur

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer

Andre opplysninger

Kurset er ment for utdanningskandidater i spesialiteten Hematologi, eller utdanningskandidater i parakliniske fag med støttefunksjon i diagnostikk ved maligne blodsykdommer og lymfomer. Nivået på kurset tar høyde for at klinikere som deltar har en hvis grad av erfaring og innsikt i behandlingsprotokoller som benyttes i Norge (Hovon/SAKK og ALLtogether).

Program

Sendt per mail til alle deltakere.

Fant du det du lette etter?