Arbeidsfysiologi/hjerterehabilitering (FMR)

Ny ordning: Anbefalt kurs for fysikalsk medisin og rehabilitering.
Gammel ordning: Kurs anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

LIS skal etter endt kurs ha kunnskap om rehabilitering av lungesykdommer og hjerte-karsykdommer samt komplikasjoner som kan oppstå i et rehabiliteringsløp. LIS skal også ha kunnskap om den vitenskapelige dokumentasjonen som ligger til grunn for behandling og rehabilitering av de viktigste diagnosegruppene innen hjerte- og lungerehabilitering.

LIS skal ha god kunnskap om indikasjoner og prinsipper for fysisk aktivitet i forebygging og behandling av sykdom og skade. De skal også ha kunnskap om grunnleggende treningsfysiologi og utarbeidelse av treningsprogram.

LIS skal ha kunnskap om arbeidsfysiologiske tester, herunder spirometri, ergospirometri og gangtest. De skal kunne tolke og vurdere klinisk betydning av tilleggsundersøkelser herunder spriometri, ergospirometri og 6 minutter gangtest. Videre skal de ha kunnskap om trening og hjelpemidler for sekretmobilisering og respirasjonsstøtte ved redusert lungefunksjon.

Læringsmål

Rehabiliteringsledelse
FMR-007 Rehabiliteringsforløp - komplikasjoner
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Bevegelsesapparatet
FMR-042 Immoblisering og økt aktivitet/belastning
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar
Hjerte, lunge og sirkulasjon
FMR-074 Lunge - sekretmobilisering og respirasjonsstøtte
FMR-075 Arbeidsfysiologiske tester
Fysisk aktivitet
FMR-078 Indikasjoner og prinsipper for fysisk aktivitet - treningsfysiologi og -program
Metoder for utredning og rehabilitering av andre pasientgrupper
FMR-102 Lungesykdom og hjerte- og karsykdom.

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

5150,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning 

Kurskomité

Kursleder: Torgeir Hellstrøm, Oslo universitetssykehus, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, torgeir.hellstrom@ous-hf.no

Jostein Grimsmo, jostein.grimsmo@lovisenberg.no

Thomas Fleischer Håland, Thomas.Fleischer.Haland@lovisenberg.no

Litteratur

Viser til metodebok på Helsebiblioteket: Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder (Helsebiblioteket.no)

Andre opplysninger

Det er viktig å ha gått gjennom metodebok på Helsebiblioteket før kursstart. 

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?