AMM - Introduksjonskurs (AMM)

Ny ordning: Anbefalt kurs i akutt- og mottaksmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet 

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset er beregnet på LIS under utdanning i akutt- og mottaksmedisin. Kurset er hovedsakelig teoretisk og basert på forelesninger, men inneholder også demonstrasjon av noen praktiske prosedyrer. Forelesningene tar utgangspunkt i læringsmålene for LIS 3 AMM. Hovedfokus er på håndtering av akutte tilstander innen en rekke ulike fagområder som er relevant for arbeid innen akutt- og mottaksmedisin.

Læringsmål

Klinisk ledelse og triage i akuttmottak
AMM-001 Organisering og tverrfaglig klinisk ledelse - pasientforløp
AMM-004 Triagesystemer
Rus, abstinens, psykiatri og utagerende atferd
AMM-020 Akutt psykose/delir
AMM-023 Bruk av tvang - lovverk, samhandling og innleggelse
AMM-026 Suicidalitet
Nevrologi
AMM-030 Nevrologisk undersøkelse
AMM-031 Akutte nevrologiske tilstander
AMM-032 Truende tverrsnittslesjon
AMM-033 Henvise til radiologisk modalitet - CT, MR og EEG ved nevrologisk sykdom
Kirurgi
AMM-034 Buksmerter - akutte
AMM-035 Karkirurgiske tilstander - akutte
AMM-036 Urologiske tilstander - akutte
AMM-037 Nevrokirurgiske tilstander – akutte
Ortopedi
AMM-038 Skader - relevant kompetanse og overflytning
Øyesykdommer
AMM-039 Øyetilstander - akutt rødt øye
Øye/Øre-nese-hals
AMM-040 Fremmedlegemer
Gynekologi
AMM-044 Gynekologiske og obstetriske tilstander – akutte
Traumepasienter
AMM-045 Nasjonal traumeplan - ABCDE-prinsippet
Akutt syke og skadde barn
AMM-066 Akutt syke og skadde barn

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 6590,- (inkludert lunsj).
 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Anders B. Martinsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål: anbmar@ous-hf.no
Lars Petter Bjørnsen, St. Olavs Hospital
Øystein Mjelva, Stavanger Universitetssykehus

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?