AMM - Introduksjonskurs (AMM)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset er beregnet på LIS under utdanning i akutt- og mottaksmedisin. Kurset er hovedsakelig teoretisk og basert på forelesninger, men inneholder også demonstrasjon av noen praktiske prosedyrer. Forelesningene tar utgangspunkt i læringsmålene for LIS 3 AMM. Hovedfokus er på håndtering av akutte tilstander innen en rekke ulike fagområder som er relevant for arbeid innen akutt- og mottaksmedisin.

Læringsmål

Klinisk ledelse og triage i akuttmottak
AMM-001 Organisering og tverrfaglig klinisk ledelse - pasientforløp
AMM-002 Pasientflyt - dirigere til riktig kompetansenivå
AMM-003 Legevakt og prehospital tjeneste
AMM-004 Triagesystemer
Rus, abstinens, psykiatri og utagerende atferd
AMM-019 Abstinenskomplikasjoner
AMM-023 Bruk av tvang - lovverk, samhandling og innleggelse
AMM-024 Utagerende pasienter - bruk av fysisk overmakt, beherske kommunikasjon med pas.
AMM-025 Utagerende adferd
AMM-026 Suicidalitet
Nevrologi
AMM-030 Nevrologisk undersøkelse
AMM-031 Akutte nevrologiske tilstander
AMM-032 Truende tverrsnittslesjon
AMM-033 Henvise til radiologisk modalitet - CT, MR og EEG ved nevrologisk sykdom
Kirurgi
AMM-034 Buksmerter - akutte
AMM-035 Karkirurgiske tilstander - akutte
AMM-037 Nevrokirurgiske tilstander - akutte
Ortopedi
AMM-038 Skader - relevant kompetanse og overflytning
Øyesykdommer
AMM-039 Øyetilstander - akutt rødt øye
Øye/Øre-nese-hals
AMM-040 Fremmedlegemer
Gynekologi
AMM-043 Gynekologisk undersøkelse
AMM-044 Gynekologiske og obstetriske tilstander - akutte
Traumepasienter
AMM-045 Nasjonal traumeplan - ABCDE-prinsippet

Kursavgift

NOK 6825,- (inkludert lunsj) 
 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Anders B. Martinsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål: anbmar@ous-hf.no
Lars Petter Bjørnsen, St. Olavs Hospital
Øystein Mjelva, Stavanger Universitetssykehus

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?