AMM- introduksjonskurs, 2022 (Digitalt)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin;

Læringsmål

Kurset er beregnet på LIS under utdanning til spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin. Kurset er hovedsakelig teoretisk og basert på forelesninger. Kurset er knyttet opp til læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:

AMM 004: Ha god kunnskap om å beherske inhospitale og prehospitale triagesystemer

AMM 021: Selvstendig kunne håndtere de rusuløste akuttsituasjoner i mottak, og innhente nødvendig psykiatrisk ekspertise ved psykoser, selvskading og suicidale handlinger

AMM 022: Ha god kunnskap om å beherske initial utredning, diagnostikk og behandling av vanlige akuttpsykiatriske tilstander

AMM: 023: Ha kunnskap om bruk av tvang innen somatisk medisin og psykisk helsevern, særlig med hensyn til lovverk og samhandling med vektere og politi. Ha god kunnskap om innleggelse i henhold til aktuelt lovverk om tvungent psykisk helsevern.

AMM 024: Ha god kunnskap om indikasjon for, og risiko ved, bruk av fysisk overmakt ved håndtering av utagerende pasienter. Beherske kommunikasjon med slike pasienter med fokus på å dempe konfliktnivå og grad av paranoia.

AMM 026: Selvstendig kunne vurdere suicidalitet og iverksette forebyggende tiltak, for eksempel ved akutte selvpåførte intoxikasjoner.

AMM 30: Ha god kunnskap om og beherske god orienterende nevrologisk undersøkelse.

AMM 031: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere diagnostikk og behandling av de vanligste akutte nevrologiske tilstander.

AMM 032: Selvstendig kunne diagnostisere truende tverrsnittslesjon.

Selvstendig kunne starte initial behandling samt henvise til definitiv utredning og behandling.

AMM 033: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne henvise pasienter med vanlige nevrologiske sykdommer til riktig radiologisk modalitet med adekvat hastegrad. Selvstendig kunne grovtolke CT- og MR-undersøkelser av hjernen. Ha kunnskap om indikasjon for EEG ved akuttilstander.

AMM 034: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere, stabilisere og raskt kunne henvise til definitiv behandling av pasienter med akutte buksmerter, herunder:

• appendicitt

• cholecystitt

• pankreatitt

• peritonitt

• subileus/ileus

• vaskulære tilstander

• ekstrauterin graviditet

• salpingitt

AMM 035: Ha god kunnskap om vanlige akutte karkirurgiske problemstillinger, især tilstander i store kar.

Selvstendig kunne henvise til definitiv diagnostikk og behandling, ved tilstandene:

• aortadisseksjon

• rumpert aortaaneurisme

• akutt iskemisk ekstremitet

AMM 037: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne initialbehandle akutte nevrokirurgiske tilstander inntil definitiv kirurgisk avklaring, herunder:

• kraniebrudd

• hjernerystelse og hjernekontusjon

• hjerneblødninger (intrakraniell blødning, subarachnoidal blødning, epidural blødning, subdural blødning)

• tumores

AMM 038: Ha kunnskap om initial diagnostikk og behandling ved de vanligste skader. Kunne innhente relevant kompetanse ved behov. Selvstendig kunne overflytte pasienten til annet sykehus når dette er nødvendig.

AMM 039: Ha god kunnskap om akutte øyetilstander («rødt øye») og selvstendig kunne diagnostisere og initialbehandle. Ha kunnskap om systemsykdommer hvor iridocyclitt inngår.

AMM 044: Ha kunnskap om initial diagnostisering og stabilisering ved akutte gynekologiske og obstetriske tilstander.

AMM 045: Ha kunnskap om nasjonale retningslinjer for organisering, mottak og behandling av traumepasienter iht. nasjonal traumeplan. Kjenne til systematisk tilnærming til traumepasienter ihht ABCDE-prinsippet.

Kursavgift

NOK 5100,- 
 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 47

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Anders B. Martinsen, anbmar@ous-hf.no

Anders B. Martinsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Lars Petter Bjørnsen, St. Olavs Hospital
Øystein Mjelva, Stavanger Universitetssykehus

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?