Akuttmedisin, transportmedisn og avansert traumebehandling, våren 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Gammel ordning: Se mer info under "Andre opplysninger"

Viktig vedr. påmelding og deltakelse

Det må være 40 deltagere med minst 40 mnd ansiennitet i spesialiteten anestesiologi for at kurset gjennomføres.

Læringsmål

Kurset er knyttet opp til følgende læringsmål i ny ordning: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 74, 77, 78 og 135.
Kort beskrivelse av de ulike emnene som dekkes i kurset: Nødmeldetjenesten:
Etter endt kurs skal legen kunne gjøre rede for oppbyggingen av nødmeldetjenesten i Norge med hovedvekt på 113-sentralene.

Prehospital akuttmedisin: Kjenne til utfordringer ved arbeid under varierende omstendigheter (temperatur, lys, tilgjengelighet). Samarbeid med ulike nødetater. Kjenne til hvilke behandlingstiltak som kan settes inn prehospitalt og vite når disse skal iverksettes. Kjenne til det vanligste medisinsk-tekniske utstyret og stabiliseringsutstyret. Kjenne til de viktigste patofysiologiske vurderingene, diagnostikken og behandlingen av tilstander som anestesileger kan forventes å måtte håndtere prehospitalt. Disse tilstandene omfatter bl.a.: Traumer, kardiologiske tilstander, respirasjonssvikt, cerebrovaskulære katastrofer, pediatriske tilstander, obstetriske tilstander, intoksikasjoner og transport-medisin. Kjenne til styrkene og svakhetene ved de ulike transport-måtene (bil, helikopter, fly) som vanlige i Norge. Kjenne til prinsippene ved transport av kritisk syke pasienter (respirator-pasienter, nyfødt-transporter, transporter under pågående NO-, IABP-, eller ECMO-behandling)

Transport-medisin: Kjenne til styrkene og svakhetene ved de ulike transport-måtene (bil, helikopter, fly) som vanlige i Norge.

Anestesi til kritisk syke pasienter (akuttsløyfer): Medikament-valg ved ulike tilstander med hovedvekt på anestesi-midler. Behandling av pasienter med sjokktilstander.

Traumatologi: Kunne redegjøre for avansert luftveishåndtering hos traumepasienter. Kunne begrunne medikamentvalg ved akutt intubasjon hos ulike typer traumepasienter. Kunne redegjøre for kompensatoriske mekanismer og patofysiologiske endringer ved akutt massiv blødning. Kunne prinsipper for væskeresuscitering og transfusjon av blodprodukter. Herunder også kjenne til behandlingsmål og metoder for monitorering. Kjenne til indikasjoner for medikamentell behandling av koagulopati. Forstå prinsippene og begrensningene ved ulike typer i.v. tilganger. Kjenne de viktigste komplikasjonene forbundet med multitraume og blødningsjokk

Nevroanestesi: Ha god kunnskap om anestesi ved forhøyet intracranielt trykk, herunder: Monitorering av cerebral blodflow, intracranielt trykk og cerebralt perfusjonstrykk. Neuroprotektiv behandling inkludert væske og osmoterapi, sedasjon og ventilasjonsstøtte. Spesielle farmakologiske hensyn ved nevroanestesi. Anestesi ved hodetraume (hos barn og voksne) og ryggmargsskader. Anestesi ved craniotomier og akutte cerebrovaskulære tilstander. Anestesi til kritisk syke pasienter av medisinsk årsak, derav sjokktilstander, intoksikasjoner, hjertestans og alvorlige syrebaseforstyrrelser. Fokus på simulering, smågruppeundervisning og trening på kommunikasjon og samhandling i team.

Kursavgift

NOK 8450,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

Det må være 40 deltagere med minst 40 mnd ansiennitet i spesialiteten anestesiologi for at kurset gjennomføres.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Helle Midtgaard, Avd. for Anestesiologi, OUS, Ullevål; helmid@ous-hf.no

Litteratur

Kurslitteratur blir oppdatert på Nakos sine hjemmesider. Det blir sendt ut informasjon til kursdeltakerne om oppdatert kurslitteratur.

Andre opplysninger

Kurs i akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling er nytt. Det gamle kurset" «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander» erstattes i dag av 2 nye kurs:
 
· Kurs i akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling
· Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin

Hvis dere har fullført kurs i «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander», så trenger dere ikke ta de to nevnte «nye» kursene.

Program

Under utarbeidelse

 

Fant du det du lette etter?