Akuttkirurgi for viderekommende med praktiske øvelser på dyremodell, våren 2023

Ny ordning:  (Del 3) Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi (GAK) og Generell kirurgi (KIR)
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsmål

Basiskompetanse

GAK-006 Antibiotika - profylakse ved kirurgi, antibiotikaresistens

GAK-007 Tromboseprofylakse ved kirurgi

GAK-008 Anestesimetoder ved kirurgi og postoperativ smertelindring

GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner

GAK-010 Væskebehandling og ernæringsstøtte

GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient

GAK-012 Barn, gravide og eldre fysiologi ved kirurgi

GAK-013 Intensivbehandling og organsviktbehandling - oppfølging på intensivavdeling

Akuttkirurgi

GAK-025 Karkirurgi

GAK-026 Urologi

GAK-027 Thorax - thoraxdren

GAK-028 Bryst - Thyreoidea og parathyreoidea

GAK-029 Barn

GAK-030 Infeksjoner i hud og underhud - abscesser, nekrotiserende fasciitt

GAK-031 Gynekologiske årsaker til buksmerter

Øsofagus/ventrikkel/duodenum

GAK-038 Akutte og kroniske tilstander

GAK-040 Fremmedlegeme - Hemostase ved øvre GI-blødninger

GAK-041 Strikkbehandling av øsofagusvaricer

GAK-043 Øsofagusperforasjon

GAK-046 Ulcus ventriculi/duodeni

GAK-047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi.

Fedmekirurgi

GAK-050 Sykelig overvekt og multidisiplinært utrednings- og oppfølgingsprogram - fedmekirurgi

GAK-053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner

Tynntarm/tykktarm

GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse

GAK-057 Akutt appendicitt og andre sykdomstilstander i appendix

GAK-058 Ileus - mekanisk og paralytisk

GAK-059 Inflammatorisk tarmsykdom - strikturplastikker, tarmreseksjoner og totalkolektomi

GAK-063 Bøylestomier og endestomier

GAK-068 Divertikkelsykdom

Proktologi

GAK-077 Anoproktologiske tilstander

GAK-080 Perianale absesser og fistler

Galleveier

GAK-084 Gallesteinssykdom

GAK-085 Cholecystektomi

GAK-086 Gallegangsstein og obstruerende tilstander - ERCP

Pancreas

GAK-095 Akutt pancreatitt

Milt

GAK-100 Splenektomi - akutt og elektiv

GAK-101 Splenektomi - kirurgisk prosedyre

Brokkbehandling

GAK-106 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking

Kurset er beregnet på LIS under utdanning i gastroenterologisk kirurgi (GAK) og generell kirurgi (KIR) i del 3. Kurset bygger på «Basalkurs i akuttkirurgi» og baseres på forelesninger og gruppeundervisning der klinisk relevante problemstillinger blir diskutert. I tillegg er det en dag med praktiske øvelser på levende dyremodell der man i smågrupper med egen instruktør gjennomgår viktige operative prosedyrer inkl. håndtering av blødning. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et godt teoretisk kunnskapsgrunnlag som bidrar til at de ved endt utdanning selvstendig vil kunne håndtere pasienter med akuttkirurgiske problemstillinger inkl utredning, diagnostikk og behandling. De vil også få praktisk trening på kirurgiske prosedyrer under supervisjon med fokus på komplikasjons- og blødningsstrategi. Kurset gir videre kunnskap om vurderinger rundt og håndtering av de akuttkirurgiske pasientene i pre-, per- og postoperativ perioden. Gruppeundervisningen vil i tillegg sette søkelys på differensialdiagnostisk tankegang og kliniske problemstillinger som kan være utfordrende, samt bevisstgjøre kursdeltagerne på viktigheten av å ha kunnskap om eget kompetansenivå og når rådføring med kollega eller overføring til høyere kompetansenivå er nødvendig. Kurset bidrar til viktig kunnskap om diagnostikk og initial behandling av akuttkirurgiske tilstander svarende til den kompetanse som trengs som bakvakt ved generellkirurgisk avdeling med akuttfunksjon.

Kursavgift

NOK 9450,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.

Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 24
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursledere: Elin V. Thorsen  og Peter Wiel Monrad-Hansen 

Kriterier for kursopptak

Gjennomført og bestått Basalkurs i akuttkirurgi (del 2) og anbefales at dette kurset tas mot slutten av del 3 (minimum 4-5 års tjenestetid inkludert gjennomført del 2)

PROGRAM

Program (PDF)


Fant du det du lette etter?