Akuttkirurgi for viderekommende med praktiske øvelser på dyremodell, 2022

Ny ordning:  (del3) Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi (GAK) og Generell kirurgi (KIR)

Gammel ordning: kurs for LIS i Generell kirurgi (KIR) og Gastroenterologisk kirurgi (GAK) (40 timer)

Læringsmål


Generell kirurgi (KIR):
KIR-006: Antibiotika - profylakse ved kirurgi, antibiotikaresistens
KIR-007/KIR-109: Blødningsrisiko og tromboseprofylakse
KIR-008/KIR-108/KIR-113 Anestesimetoder ved kirurgi og postoperativ smertelindring
KIR.009/ KIR-100 Pre-, per- og postoperative rutiner
KIR-010/KIR-107 Væskebehandling og ernæringsstøtte
KIR-011: Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
KIR-013: Intensivbehandling og organsviktbehandling - oppfølging på intensivavdeling
KIR-021/KIR-138 Eget kompetansenivå og rådføring
KIR-023: Diagnostikk og initial behandling av akutt kirurgiske tilstander
KIR-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
KIR-025/KIR-133/KIR-134/KIR-135/KIR-136 Karkirurgi
KIR-026 Urologi
KIR-027 Thorax - thoraxdren
KIR-028/KIR-172 Bryst - Thyroidea og parathyreoidea
KIR-029/KIR-117 Barn
KIR-030 Infeksjoner i hud og underhud - abscesser, nekrotiserende fasciitt
KIR-031 Gynekologiske årsaker til buksmerter
KIR-038 Akutte og kroniske tilstander (ØVD)
KIR-041 Ulcus ventriculi/duodeni og store blodtap
KIR-045 Sykelig overvekt
KIR-047 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner til fedmekirurgi
KIR.048 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
KIR-049 Akutt appendicitt
KIR-050 Ileus - mekanisk og paralytisk
KIR-051 Inflammatorisk tarmsykdom
KIR-055 Bøylestomier og endestomier
KIR-060 Divertikkelsykdom
KIR-065 Anoproktologiske tilstander
KIR-068 Perianale absesser og fistler
KIR-072 Gallesteinssykdom
KIR-073 Cholecystektomi
KIR-074 Gallegangsstein og obstruerende tilstander - ERCP
KIR-083 Akutt pancreatitt
KIR-088 Splenektomi - akutt og elektiv
KIR-089 Akutte brokksykdom
KIR-094 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking
KIR-095 Kar - Hjertetamponade
KIR-096 Brannskader, kuldeskader og etseskader
KIR-097 Kompartmentsyndrom i ekstremiteter og buk
KIR-105 Blødningssjokk
KIR-106 Septisk sjokk
KIR-154 Priapisme
KIR-164 Fournier´s gangren
Gastroenterologisk kirurgi (GAK):
GAK-006 Antibiotika - profylakse ved kirurgi, antibiotikaresistens
GAK-007 Tromboseprofylakse ved kirurgi
GAK-008 Anestesimetoder ved kirurgi og postoperativ smertelindring
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-010 Væskebehandling og ernæringsstøtte
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
GAK-013 Intensivbehandling og organsviktbehandling - oppfølging på intensivavdeling
GAK-021 Eget kompetansenivå og rådføring
GAK-023: Diagnostikk og initial behandling av akutt kirurgiske tilstander
GAK-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
GAK-025 Karkirurgi
GAK-026 Urologi
GAK-027 Thorax - thoraxdren
GAK-028 Bryst - Thyreoidea og parathyreoidea
GAK-029 Barn
GAK-030 Infeksjoner i hud og underhud - abscesser, nekrotiserende fasciitt
GAK-031 Gynekologiske årsaker til buksmerter
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander (ØVD)
GAK-039 Komplikasjoner gastroskopi
GAK-040 Fremmedlegeme - Hemostase ved øvre GI-blødninger
GAK-041 Strikkbehandling av øsofagusvaricer
GAK-043 Øsofagusperforasjon
GAK-046 Ulcus ventriculi/duodeni og store blodtap
GAK-050 Sykelig overvekt
GAK-053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner til fedmekirurgi
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-057 Akutt appendicitt
GAK-058 Ileus - mekanisk og paralytisk
GAK-059 Inflammatorisk tarmsykdom
GAK-063 Bøylestomier og endestomier
GAK-068 Divertikkelsykdom
GAK-070 Komplikasjoner colonoskopi
GAK-077 Anoproktologiske tilstander
GAK-080 Perianale absesser og fistler
GAK-084 Gallesteinssykdom
GAK-085 Cholecystektomi
GAK-086 Gallegangsstein og obstruerende tilstander - ERCP
GAK-095 Akutt pancreatitt
GAK-100 Splenektomi - akutt og elektiv
GAK-101 Splenektomi - kirurgisk prosedyre
GAK 102 Akutte brokksykdom
GAK-106 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking

Kurset er beregnet på LIS under utdanning i gastroenterologisk kirurgi (GAK) og generell kirurgi (KIR) i del 3. Kurset bygger på «Basalkurs i akuttkirurgi» og baseres på forelesninger og gruppeundervisning der klinisk relevante problemstillinger blir diskutert. I tillegg er det en dag med praktiske øvelser på levende dyremodell der man i smågrupper med egen instruktør gjennomgår viktige operative prosedyrer inkl. håndtering av blødning. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et godt teoretisk kunnskapsgrunnlag som bidrar til at de ved endt utdanning selvstendig vil kunne håndtere pasienter med akuttkirurgiske problemstillinger inkl utredning, diagnostikk og behandling. De vil også få praktisk trening på kirurgiske prosedyrer under supervisjon med fokus på komplikasjons- og blødningsstrategi. Kurset gir videre kunnskap om vurderinger rundt og håndtering av de akuttkirurgiske pasientene i pre-, per- og postoperativ perioden. Gruppeundervisningen vil i tillegg sette søkelys på differensialdiagnostisk tankegang og kliniske problemstillinger som kan være utfordrende, samt bevisstgjøre kursdeltagerne på viktigheten av å ha kunnskap om eget kompetansenivå og når rådføring med kollega eller overføring til høyere kompetansenivå er nødvendig. Kurset bidrar til viktig kunnskap om diagnostikk og initial behandling av akuttkirurgiske tilstander svarende til den kompetanse som trengs som bakvakt ved generellkirurgisk avdeling med akuttfunksjon.

Kursavgift

NOK 8450,- (lunsj inkludert)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Dette kurset har bindende påmelding. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 24
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Peter Wiel Monrad-Hansen og Elin V. Thorsen (Kursleder)

Kriterier for kursopptak

Gjennomført og bestått Basalkurs i akuttkirurgi (del 2) og anbefales at dette kurset tas mot slutten av del 3 (minimum 4-5 års tjenestetid inkludert gjennomført del 2)

PROGRAM

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?