For veiledere

Veilederne og supervisørene har nøkkelroller i gjennomføringen av ny spesialistutdanning. Veiledningen og supervisjonen skal gis etter prinsipper for læringsfremmende tilbakemeldinger. Supervisørene skal gi fortløpende tilbakemeldinger underveis i praksis og veilederne skal gi tilbakemeldinger i planlagte veiledningssamtaler. Med ny spesialitetsstruktur ønsker Helsedirektoratet å styrke veiledningen av leger i spesialisering (LIS).

Veiledning brukes i denne sammenhengen om regelmessige samtaler mellom spesialistkandidat og overlege/mer erfaren lege. Hensikten er å reflektere over praksis og gi begrunnelser for handlinger og valg i jobben som lege. Veiledningen er en viktig læringsarena der kandidaten kan reflektere over og drøfte spørsmål, erfaringer og egen læring i en kontekst som ikke er preget av den kliniske hverdagspraksisen.

LIS driver yrkesutøvelse under opplæring. Læring må skje ved hjelp av ulike virkemidler som undervisning og veiledning. Veiledning er som oftest rettet mot individuelle behov og tar i større grad utgangspunkt i LISens yrkespraksis enn undervisning. LIS får både individuell veiledning og veiledning i gruppe. Veiledningen bør være månedlig og ta utgangspunkt i legenes praksis.

Veiledere har en viktig rolle i å hjelpe LIS i å nå læringsmålene. I tillegg kan veiledningen ta opp temaer som utfordrende pasientkasus, legerollen i jobbsammenheng og privat, kommunikasjon og samarbeid med andre yrkesgrupper og kolleger, klinikknære etiske dilemmaer med mer.

Et nytt element i ny spesialistutdanning er innføringen av nye felles kompetansemål. Veilederne har en viktig rolle for å stimulere til refleksjon over tema fra disse modulene og sette de inn i en relevant klinisk ramme.

Veilederutdanningen

Forskriften stiller tydelige krav til systematisk og tydelig veiledning og supervisjon og krav til veilederkompetanse.
Veilederutdanningen er beskrevet med læringsmål. Det er separate kurstilbud for veiledere i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Læringsmålene er overlappende, men praksis i sykehus og kommunen er forskjellig og dette bør reflekteres i veilederutdanningen. Derfor er innholdet i kursene også delvis forskjellig for at de samme læringsmålene skal nås.

Kurs for veildere arrangeres av hvert helseforetak (HF) i Helse Sør Øst (HSØ) eller av Regionale Utdanningssentre for leger i spesialiserig i andre regioner. Rammen for veilederkursene er utviklet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet (rapporten brukes foreløpig som det uformelle grunnlaget). Det arbeides med å utvikle instruktøropplæring for de som skal ha ansvar for å holde veilederkurs i HFene i HSØ.

Veiledernettverk lokalt, regionalt og nasjonalt kan styrke veiledningen. Hensikten er å lære av hverandres erfaringer i forhold til veilederrollen og veilederoppgavene.

Kombinasjonen av en-til-en veiledning og gruppeveiledning er anbefalt for LIS i Del 2 og 3. Det er naturlig at det er oftere gruppeveiledning i Del 2 og Del 3.

Dokumentasjon i kompetanseportalen

LiS 1 trenger dokumentasjon i kompetanseportalen både for å utføre arbeidsoppgaver i foretaket og ved søknad om LiS 2 stilling. For å få tilsetting i LiS 2 stilling må samtlige læringsmål knyttet til LiS 1 være gjennomført og dokumentert. Den enkelte LiS 1 har et ansvar for dette, sammen med nærmeste leder og lokale veiledere / supervisører. I tillegg har helseforetaket og RegUt et oppfølgingsansvar.

(Kilde: Veileder fra arbeidsgruppe 4 om veiledning. Innholdet i rapportene vil danne grunnlag for Helsedirektoratets forslag til læringsmål og læringsaktiviteter for felles kompetansemoduler som sendes på bred høring før 1. juli.)

(Kilde: Temahefte veiledning og supervisjon, Ansvarlig redaktør:  Elisabeth Arntzen, Prosjektleder LIS-prosjektet og Revidert rundskriv til spesialistforskriften, 22.06.17).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.