For LIS

Ny spesialistutdanning for leger består av tre deler med tilhørende læringsmål og aktiviteter. Første del av utdanningen, LIS1, startet 1. september 2017. Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, starter 1. mars 2019. Ny LIS er en kompetanse- og kvalitetsreform som skal styrke kompetansen, øke pasientsikkerheten og etablere gode læringsmiljøer.

Turnustjenesten inngår i ny struktur som del 1 av spesialistutdanningen (LIS-1). De fleste spesialiteter går direkte fra LIS 1 til LIS 3, men de indremedisinske spesialitetene og noen kirurgiske går via LIS 2. Spesialistutdanningen av leger foregår først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering (LIS).

Med den nye ordningen skjer spesialiseringen i første rekke i praksisfeltet. Helseforetakene skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i samarbeid med de regionale utdanningssentrene og andre helseforetak i landet.

Reformen skjer på bakgrunn av Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Tre deler i LIS

  • Utdanningens første del (LIS 1) består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Utdanningens andre del (LIS 2) omfatter læringsaktiviteter som skal gi felles kunnskap for noen av spesialitetene.
  • Utdanningens tredje del (LIS 3) omfatter spesialitetsspesifikke læringsaktiviteter for hver.

Den praktiske tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av kvalifiserte leger.

LIS1

Spesialistutdanningen for leger omfatter både praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon.

Utdanningens første del (LIS1) består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten. Deretter følger seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Leger i spesialisering skal gjennomføre sin praktiske tjeneste under under veiledning og supervisjon av kvalifiserte leger.

I spesialistforskriften heter det at den vesentlige delen av spesialistutdanningen skal gjennomføres ved en godkjent utdanningsvirksomhet. Utdanning utenfor godkjente utdanningsvirksomheter kan imidlertid gjennomføres der dette er avtalt mellom utdanningsvirksomheten og andre læringssteder.

(Kilde: Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger, spesialistforskriften, Lovdata)

Utlysning av stillinger i utdanningens første del

Stillinger i utdanningens første del lyses ut i Helsedirektoratets stillingsportal (webcruiter).

Her blir også restplasser lagt ut for de som mangler tjeneste grunnet fravær etc (jmf. spesialistforskriften §26).

(Kilde: Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger, spesialistforskriften, Lovdata)

Læringsmål LIS - del1

Her ligger læringsmål for kliniske fag del 1. Læringsmålene er hentet fra Helsedirektoratet.

Læringsmål kliniske fag del 1_Ny spesialistutdanning for leger.pdf

Godkjenning av LIS - del 1

Utdanningsvirksomheter skal etter spesialistforskriftens § 21 utstede en bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste. Denne skal inneholde hvor lenge legen har arbeidet, på hvilken avdeling, i hvilken stilling og eventuelle fravær fra arbeidet. (Se regler om fravær i spesialistforskriftens § 26 – beregning av samlet utdanningstid). Det skal ikke være en attest der arbeidsgiver skal vurdere kvaliteten på legens arbeid.

Bekreftelsen er nødvendig for at legen i søknad om spesialistgodkjenning skal kunne dokumentere at utdanningstiden oppfyller minstekravene til utdanningstid. Det skal brukes Helsedirektoratets standardattest for bekreftelse. Denne ligger på helsedirektoratet sine nettsider.

Før tiltredelse i stilling i utdanningens andre eller tredje del må arbeidsgiveren sjekke at legen har oppnådd alle læringsmålene i utdanningens første del.

Les mer i Helsedirektoratets informasjonsbrev: Informasjon til helseforetak med leger i spesialisering i del 1 ved overgang til kommunehelsetjenesten.

Informasjon-til-helseforetak-med-leger-i-spesialisering-i-del-1-ved-overgang.docx

 LIS 2 og 3

Helsedirektoratet anbefaler læringsmål og læringsaktiviteter for alle spesialiteter i LIS 2 og 3. Felles kompetansemål er inkludert.

Temahefter om læringsmål og læringsaktiviteter for alle spesialiteter

Under finner du lenke til ett temahefte per spesialitet. Temaheftene inneholder kliniske læringsmål
med utdypende tekst til læringsmålene og nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter (kurs og prosedyrelister).

Felles kompetansemål LIS del 2 og 3 - temahefte

Akutt- og mottaksmedisin - temahefte

Anestesiologi - temahefte

Barnekirurgi - temahefte

Bryst og endokrinkirurgi - temahefte

Blodsykdommer -temahefte

Barne- og ungdomspsykiatri - temahefte

Endokrinologi - temahefte

Felles læringsmål - indremedisin - del 2 - temahefte

Felles læringsmål - del 2 kirurgi - temahefte

Fysikalsk medisin og rehabilitering- temahefte

Fordøyelsessykdommer - temahefte

Gastroenterologisk kirurgi - temahefte

Gen. - medisinsk genetikk - temahefte

Geriatri - temahefte

Gyn. - fødselshjelp og kvinnesykdommer - temahefte

Hjertesykdommer - temahefte

Hud- og veneriske sykdommer - temahefte

Infeksjonssykdommer - temahefte

Immunologi og transfusjonsmedisin - temahefte

Karkirurgi - temahefte

Klinisk farmakologi - temahefte

Klinisk nevrofysiologi

Lungesykdommer - temahefte

Maxillofacialkirurgi - temahefte

Medisinsk biokjemi - temahefte

Med. - Indremedisin - temahefte

Medisinsk mikrobiologi - temahefte

Nevrologi - temahefte

Nevrokirurgi - temahefte

Nukleærmedisin - temahefte

Nyresykdommer - temahefte

Onkologi - temahefte

Ortopedisk kirurgi - temahefte

Patologi -temahefte

Ped. - Barnesykdommer - temahefte

Plastikkirurgi - temahefte

Radiologi - temahefte

Revmatologi - temahefte

Rus - og avhengighetsmedisin - temahefte

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.