For kursledere, kurskomiteer og kursdeltakere

Praktisk informasjon om deltagelse, påmelding, satser og annet.


For kursledere og kurskomiteer

Innledning

Informasjonen dere finner her er utarbeidet av de regionale utdanningssentrene (Reg-Utene) basert på kurshåndboken som i sin tid ble laget av Den norske legeforening, Kontor for legers videre- og etterutdanning. Her finner dere informasjon om praktiske forhold og økonomi, samt noen pedagogiske råd og vink.
Vårt mål er at kursene skal bli så gode som mulig, både faglig og pedagogisk samtidig som rutinene for kursvirksomheten skal bli enklest mulig både for kursledere og -komiteer og RegUt som administrerer kursene.

En forutsetning for at denne målsettingen oppfylles, er et tett og godt samarbeid mellom kursledere/komiteer og RegUtene.

Kursledere og -komiteer og andre oppfordres til å sende forslag til endringer og forbedringer til det RegUt som har ansvaret for langtidsplanlegging av kurs innen aktuell spesialitet. RegUt som har ansvaret for oppfølging av enkeltfag kalles fagkontakt RegUt.

Oversikten under viser hvilke spesialiteter de ulike RegUt’ene er fagkontakt for:

REGUT HELSE SØR-ØST
 - Akutt- og mottaksmedisin
 - Barne- og ungdomspsykiatri
 - Indremedisin (LIS 2 og 3)
 - Blodsykdommer
 - Endokrinologi
 - Fordøyelsessykdommer
 - Geriatri
 - Hjertesykdommer
 - Infeksjonssykdommer
 - Lungesykdommer
 - Nyresykdommer
 - Medisinsk genetikk
 - Nukleærmedisin
     - Rus- og avhengighetsmedisin

REGUT HELSE VEST
 - Generell kirurgi
 - Barnekirurgi
 - Bryst- og endokrinkirurgi
 - Gastroenterologisk kirurgi
 - Karkirurgi
 - Thoraxkirurgi
 - Urologi
 - Plastikk-kirurgi
 - Maxiloofacial kirurgi
 - Nevrokirurgi
 - Ortopedisk kirurgi

REGUT HELSE MIDT
 - Barnesykdommer
 - Fysikalsk medisin og rehabilitering
 - Immunologi og transfusjonsmedisin
 - Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 - Medisinsk biokjemi
 - Klinisk farmakologi
 - Medisinsk mikrobiologi
 - Psykiatri
 - Øre-nese-halssykdommer
 - Øyesykdommer

REGUT HELSE NORD
 - Anestesiologi
 - Arbeidsmedisin
 - Hud- og veneriske sykdommer
 - Onkologi
 - Patologi
 - Radiologi
 - Klinisk nevrofysiologi
 - Nevrologi
 - Revmatologi

(Allmennmedisin og Samfunnsmedisin er ikke omfattet av samarbeidet mellom RegUt’ene)

Reg Ut i regionen et kurs, uansett spesialitet gjennomføres, omtales som arrangerende RegUt.

KONTAKTADRESSER REGUT:
Helse Sør-Øst:   regutpost@ous-hf.no
Helse Vest:        RegionaltUtdanningssenter@helse-vest.no
Helse Midt:        regut.hmn@stolav.no
Helse Nord:       regut@unn.no

Generelle bestemmelser

BAKGRUNN:
Fra 1. mars 2019 vil fire regionale utdanningssentre (RegUt) i hhv. Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord overta og drifte kurs i spesialistutdanning for leger. Tidligere kurs i gammel utdanning skal ivaretas i ny utdanning. I en overgangsordning frem til 1. mars 2022 vil kursene både ha tellende kurstimer (for gammel utdanning), samt være knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål (for ny utdanning).

MÅLGRUPPE:
Målgruppe for kursene er leger i spesialisering ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse. Kursene er landsdekkende og alle kurs kan søkes av leger fra hele landet. Dersom kurs ikke blir fulltegnet kan andre enn målgruppen tilbys plass.

KURSPORTEFØLJE OG -ARRANGØR:
Kursporteføljen for LIS er anbefalt av Helsedirektoratet (HDIR) etter råd fra de ulike spesialitetskomiteene. De regionale utdanningssentrene er arrangører av kursene. Alle kurs på Helsedirektoratets liste over anbefalte kurs, samt det som defineres av RegUt’ene som emnekurs, skal arrangeres av et RegUt, med mindre det gis av utenlandsk aktør med etter avtale med RegUt. Kurskomiteer ivaretar det faglige innholdet og planlegger og gjennomfører undervisningen i kursene.

KURSLEDER OG -KOMITE:
Alle kurs skal ha en kursleder som ivaretar gjennomføringen av kurset og har overordnet ansvar for kursets faglige innhold. Kursleder støttes av en kurskomite bestående av medlemmer fra alle regioner hvor utdanningen i aktuell spesialitet gjennomføres. Hver kurskomite skal bestå av minst 5 medlemmer. Ett av medlemmene velges til leder. Det utnevnes 1 representant fra hvert RHF. Det siste medlemmet velges fra den aktuelle faggruppen /fagmedisinske forening. Alle medlemmer velges for 4 år av gangen med mulighet for gjenvalg. Alle medlemmene skal ikke velges på samme tid, dette for å sikre kontinuiteten i arbeidet.
Beslutninger avgjøres ved kvalifisert flertall. De fagmedisinske foreninger/spesialitetskomiteer foreslår sammensetning av komiteen og eventuell erstatning av medlemmer. RegUT (fagkontakt) tar endelig beslutning.

FORELESERE:
Kursleder engasjerer forelesere/instruktører etter avtale med arrangerende RegUt. Det er et poeng å sikre nasjonal profil på kursene gjennom å ha bidrag fra flest mulig helseregioner. Komiteene har derfor anledning til å hyre forelesere/instruktører utenfor egen region. Det vil også være anledning til, - i en viss utstrekning -, å hente kompetanse fra utlandet.

LANGTIDSPLAN:
RegUtene setter opp plan for kursvirksomheten de neste 3 år for hver spesialitet etter innspill fra kursledere/kurskomiteer. Oppdaterte planer gjøres tilgjengelige på disse nettsidene.

ANNONSERING:
Kurs annonseres på denne nettsiden, vanligvis minimum 7 måneder før kursstart. For kurs våren 2019 vil annonseringstiden bli noe kortere grunnet sen oppstart nettsider og tekniske utfordringer med kursadministrative systemer. Frister for påmelding, avmelding og betaling er tilsvarende kortet ned og vil derfor bli justert opp etter hvert. Kurs vil fortløpende bli lagt ut på disse sidene.

PÅMELDING:
Påmelding gjøres via denne nettsidens informasjon om det enkelte kurs. Kurssidene er linket til arrangerende RegUt sitt kursadministrative systemer.

AVMELDING:
Avmelding gjøres via kursadministrativt system eller via e-post til arrangerende Reg-Ut i henhold til gjeldende avmeldingsfrist. Dersom avmeldingsfristen ikke er overholdt, vil ikke kursavgift blir refundert.

OPPTAK:
Opptak til kurs gjøres av arrangerende RegUt i samarbeid med kurskomite. Ved overtegning prioriteres søkere som er nærmest spesialistgodkjenning. Melding om tildelt kursplass sendes søkere innen to uker etter påmeldingsfristen er utløpt.

SUPPLERENDE OPPTAK:
Supplerende opptak gjøres fortløpende ved avmeldinger.

KURSBEVIS:
Kursbevis utstedes av arrangerende RegUt. Kursbevis skal utstedes på grunnlag av førte presenslister eller annen tilsvarende dokumentasjon. Hvis det har vært gjennomført kursprøve, skal kursbevis bare utstedes til dem som har bestått kursprøven. Kursets innhold, antall timer skal fremkomme av kursbeviset.

Kursleder skal alltid signere kursbevis. Kursbevis sendes deltakere pr e-post og deltakere må selv se til at beviset blir lastet opp i kompetanseportal/modul hos sin arbeidsgiver.

AVLYSNING AV KURS:
Anbefalte kurs vil bli avholdt så lenge der er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Avlysning kan bli aktuelt for kurs med lav deltakelse. Påmeldte til kurs som avlyses vil få egen melding om dette per e-post.

FRITAK FRA DELER AV KURS:
Det forventes full deltakelse for å få godkjent et kurs. På kurs over flere uker, kan det eventuelt gis egne regler om maksimalt akseptabelt fravær.

PRESSEDEKNING:
Kursleder kan gi samtykke til pressedekning av kurs.

Arrangering av kurs, planlegging og praktisk informasjon

PLANLEGGING:
Kurset må meldes til arrangerende RegUt senest 7 måneder før kursstart. En av de viktigste forutsetningene for et vellykket kurs, er at planleggingen er grundig gjennomtenkt og gjerne bygd på tidligere erfaring fra tilsvarende kurs. Planleggingsprosessen vil variere i tid, med muligheter for å innhente informasjon om målgruppen kurset er tenkt for, og de fysiske rammebetingelsene kurset skal gjennomføres under.

BESKRIVE LÆRINGSUTBYTTE:
Det skal utarbeides beskrivelse av læringsutbytte for det enkelte kurs og kursleder er ansvarlig for dette. Kurslederen tar utgangspunkt i de forskriftsfestede læringsmålene som gjelder for det aktuelle tema kurset dekker.

Læringsutbytte beskriver kunnskapen eller ferdighetene LISene skal ha etter å ha deltatt på kurset. Beskrivelsene skal hjelpe kursdeltakerne å forstå hvorfor det aktuelle kurset er nyttig for dem for deres utvikling av spesialistkompetanse og i relevant klinisk praksis.

Læringsutbyttebeskrivelsene fokuserer på konteksten og potensielle bruksområder for kunnskap og ferdigheter. De gir grunnlag for veiledning, supervisjon og vurdering.

Gode beskrivelser av læringsutbytte legger vekt på anvendelse og integrering av kunnskap og fokuserer ikke på hva kurset skal dekke av innhold.

Eksempel på læringsutbytte:
Etter dette kurset skal LIS kunne:
• identifisere pasienter med KOLS
• beskrive utfordringer ved tolkning av respirasjonsfysiologiske funn
• beskrive potensielle feilkilder ved undersøkelse av pasienter
• analysere kliniske funn
• veilede KOLS-pasienter når det gjelder ulike aktiviteter som kan føre til forverring av tilstand.

KURSBESKRIVELSE PÅ NETT:
Kurs presenteres på https://spesialisthelsetjenesten.no/ minimum 7 måneder før kursstart. Kurskomiteen utarbeider forslag til beskrivelse. RegUt i den region hvor kurset arrangeres (arrangerende RegUt) sørger for at beskrivelsen legges ut på nettet.

Følgende må omtales:
Tittel:                        Kursnavn på norsk og evt engelsk.
Tidsrom:                  Oppstartdato og klokkeslett + sluttdato og klokkeslett.
Sted:                         Så presis som mulig, minimum geografisk plassering.
Målgruppe:              Vær konsis. Bruk "Leger under utdanning i…"
Gammel ordning:   Tellende kurstimer for kurset. Oppgis for kandidater  som fortsetter i gammel utdanning til 2022.
Ny ordning:              Kurset er anbefalt læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål: (Angi LM med nummer og tittel.)
Læringsutbytte:       Kort beskrivelse av hvilken kunnskap og ferdigheter deltakerne vil tilegne seg.
Arbeidsmåte:           Grupper, bruk av kasuistikker, praktiske øvelser etc. Program:                  Skal være så detaljert som mulig ved annonsering; læringsmål, kurstimer, start og slutt per kursdag.
Forelesere:               Oppgis med navn, arbeidssted og stilling
Kurskomite:              Oppgis med navn, arbeidssted og stilling. Kursleder:                 Oppgis med navn, arbeidssted og stilling.
Påmeldingsfrist:      Dato for frist oppgis. Minst 6-7 mnd før kursstart for å gi deltakerne tid til å planlegge, søke permisjon etc.
Antall deltakere:      Maks antall (kapasitet) oppgis.
Kursavgift:                 Nasjonale satser.
Litteratur:                  Kan være litteratur som skal leses, eller anbefales lest, før kurset, henvisning til litteratur eller kompendier, etc.
Andre opplysninger: Opplysninger av betydning for deltakerne for at kurset skal bli vellykket. For eksempel informasjon om test som skal gjennomføres før kursstart, eller beskjed om at deltakerne skal ta med stetoskop, Legemiddelhåndboken etc.

Godkjente kursbeskrivelser legges fortløpende i kurskatalogen.

DELTAKERLISTER:
Ved påmeldingsfristens utløp (vanligvis 6 måneder før kursstart) sender RegUt deltagerliste til kursleder.
RegUt sender etter opptak ut bekreftelse på kursplass, faktura for betaling av kursavgift og link til nettsted med kursprogram til de deltakere som er kommet med, og beskjed om ventelisteplass til resten.

KURSLOKALER:
Kurskomiteer oppfordres til så langt råd er å benytte egnede kurslokaler ved aktuelt helseforetak eller universitet. Disse lokalene er i utgangspunktet til disposisjon vederlagsfritt. Reg Ut vil bistå med å finne egnet lokale.

NB! Sjekk lokale prosedyrer for adgang /adgangskort mht lokaler i universitetet.

Bestilling av kurs på hotell og konferansesentre gjøres av arrangerende RegUt i henhold til gjeldende avtaler.

INNKVARTERING OG BESPISNING:
RegUtene sørger for reservasjon av hotellrom med helpensjon for kurs som går utenom de store byene og der det av praktiske og pedagogiske hensyn er behov for å holde kursdeltakerne samlet også på kveldstid. Ved helpensjon er alle måltid inkludert i prisen som deltakerne selv betaler.
Kursdeltakerne gjør selv opp for oppholdet ved avreise.

All annen innkvartering må kursdeltakerne selv sørge for. Sykehusinnkjøp har inngått hotellavtaler i alle byer hvor kursene arrangeres.

For øvrige kurs på hoteller og kurs- og konferansesentra kan det inngås avtale om dagpakker. Disse innebærer at deltakerne får lunch samt gjerne også kaffe og frukt i pauser. Kostnadene dekkes av et påslag i kursavgiften med kr 250,- pr kursdag.

For kurs som arrangeres i lokaler ved sykehus og universitet er det normalt lagt opp til at kursdeltakerne nytter tilgjengelige kantiner etc til selvkost. Dersom kurskomiteer av praktiske hensyn ønsker å arrangere felles lunch dekkes kostnadene av et tillegg i kursavgiften på kr 250,- pr kursdag.

KURSMATERIELL:
Eventuelt trykket kursmateriell skal fremkomme i kursbudsjettet og dekkes gjennom kursavgiften.
RegUt sender ut følgende kursmateriell elektronisk (ingen kostnader):

Til deltakerne: 
- Kursbevis sendes ut elektronisk til kursdeltakerne når de har deltatt og bestått kursprøve

Til kursleder: 
- Deltakerliste 
- Evalueringsskjema
- Presensliste (deltakerne signerer og listen returneres til RegUt) 
- Mal for kursrapport fra kursledelsen (returneres til RegUt elektronisk) 
- Skjema for honorar og reiseregning for forelesere og kursledere (fylles ut og returneres til RegUt).

OPPHAVSRETT - REGLER FOR KOPIERING OG NEDLASTING:
Her finner du en kortversjon av reglene, mer informasjon finnes på :
http://www.kopinor.no/ og http://www.clara.no/ no.

Lov å kopiere til undervisning…
- Fra papir til papir på en institusjon som er tilknyttet Kopinor-avtalen.
- Vi kan kopiere artikler (maks 2 artikler per nummer/ 25% av sidetallet) eller kapitler fra bøker (maks 15%/ ett kapittel)
- Kun til spredning blant ansatte og studenter
- Kilde skal alltid oppgis
- Tilfeldige kopier fra papir til digitalt ("skanning") innen universitet/ høgskole
- Gjelder ikke pensum eller annet materiale som ved kursstart er definert som del av kurset.
- Spredning må kun skje til ansatte og studenter via intern elektronisk kommunikasjon som e-post, intranett eller læringsplattform.

Ikke lov å …
- Laste ned en artikkel fra en artikkeldatabase (som Medline) og så å spre den på Fronter, Moodle, per e-post eller lignende.
- Legge inn bilder, illustrasjoner eller lignende i eget materiale, eller på annen måte spre utenfor sin kontekst.
- Hvis det er ønskelig å vise en illustrasjon til studenter er det tre muligheter:
- Vis i lukket fora som en forelesning, uten å kopiere opp og spre; for eksempel via dokumentkamera.
- Kopier hele artikkelen/ kapittelet i henhold til Kopinor-avtalen som nevnt over.
- Tegn illustrasjonen på ny.
- Digitalisere/ skanne inn en artikkel el.l. som en del av et kurspensum.
- Laste ned artikler fra Internett og spre videre.
- Det er ikke lov å spre (på noen måte, digitalt eller på papir) artikler for eksempel fra Tidsskriftet selv om de ligger på nett i PDF-format.

Alle kan laste ned, men kun til personlig bruk.
Sitatretten på tekst åpner for å ta til dels betydlige utdrag av artikler inn i egne verk, så lenge det siteres i henhold til god skikk. En lignende sitatrett har vi ikke på bilder og illustrasjoner.

KOMPENDIUM:
Bruk Helsebiblioteket aktivt og legg med lenker til artikler der det er mulig. Skriv selv det du kan, siter fra litteratur uten å kopiere.
Vær ikke flau over egne tegninger, lag gjerne forenklede skisser der du ikke kan henvise til illustrasjoner som ligger tilgjengelig på Internett.
Husk at kursdeltakerene ofte står fritt til å skrive ut fra tidsskrifters nettsteder, du har bare ikke rett til å gjøre jobben for dem.

EUROPEISK AKKREDITERING AV KURS:
Dersom det ønskes europeisk akkreditering av et kurs skal søknad gå gjennom fagkontakt Reg Ut.

KURSPRØVE:
Det skal arrangeres en kursprøve ved avslutningen av hvert kurs.

Regler/retningslinjer for gjennomføring av prøver i tilknytning til kurs
- Deltakerne skal være kjent med regler for kursprøve i god tid før kurset starter.
- Kursprøvens innhold skal være gjennomgått på kurset.
- Det er kursleder som utformer og er ansvarlig for prøven gitt ved hvert kurs.

Generell info om kursprøven
Kursleder bestemmer om prøven gjennomføres med tilgjengelig litteratur/hjelpemidler (notater, bøker mv.), om de løses som gruppearbeid eller på individuelt nivå.

Besvarelsene bedømmes bestått/ikke bestått. Ikke bestått gis til klart mangelfulle besvarelser.
Kandidater som ikke består prøven, får ikke utstedt kursbevis.

For å kunne vurdere kursprøvene, etableres en bedømmelseskomite bestående av minst 2 personer som er spesialister i vedkommende fagområde. Kursledelsen vil normalt utgjøre bedømmelseskomiteen.

(Tips til kursledere: Last ned appen Sokrates og bruk denne til gjennomføring av kursprøve.)

Adgang til ny prøve
LIS har adgang til å gå opp til ny prøve innen 1/2 år. Den samme kursledelse er ansvarlig for den nye prøven (skriftlig eller muntlig) med de samme kriterier og regler for bedømming. Dersom ny prøve ikke bestås, kan vedkommende klage til arrangerende RegUt.

KURSEVALUERING:
Kursledelsen sørger for at det gjennomføres kursevaluering. Hensikten med evaluering er å kvalitetssikre samt samle informasjon som kan gi grunnlag for konkrete tiltak for forbedring.
RegUt ved kursadministrator har digitale evalueringsskjema som kan benyttes.

Kursleders praktiske oppgaver knyttet til evaluering:
Send ut evalueringsskjema eller link til evalueringsskjema ved starten av kurset, og be deltakerne fylle ut etter hvert. Minn deltakerne på dette under kursets gang.
Evalueringsresultater i oversiktlig form (basert på tilstrekkelig høy svarprosent) er god dokumentasjon av pedagogisk arbeid, både for kursledere og undervisere. Sørg for at involverte undervisere får rask tilbakemelding om evalueringsresultatene.

KURSRAPPORT:
Etter avsluttet kurs sender kursleder en kursrapport til RegUt ved kursadministrator. Ved behov for en mal, kan senteret kontaktes. Kursrapporten er evalueringen fra kursleder og deltakere summert samlet i en kort rapport. Kursadministrator sender evalueringen til neste kursarrangør (ved rullering). Kursleder oppfordres også til å sende kursrapporten til foreleserne.

Kursøkonomi

BUDSJETT - LÆRERKREFTER:
Kursleder er ansvarlig for at det utarbeides budsjett for lønns og reisekostnader knyttet til lærerkreftene som skal inn i kurset. Utfylt skjema sendes RegUt i regionen kurset arrangeres.

NB! RegUt gir kurs-id/ prosjektnummer for hvert enkelt kurs. Kurs-id/prosjektnummer må alltid fremkomme av budsjettet.

KURSAVGIFT:
Kursavgift faktureres arbeidsgiver/hjemmeavdeling. Ved påmelding må rett fakturaadresse oppgis. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursavgift: 1 dag = 3000,- 2 dager= 4000,- 3 dager = 5000,- 4 dager = 6000,- og 5 dager = 7000,-.

NB! Kursavgift fastsettes per påbegynte kursdag (eks. 3,5 kursdager = kursavgift for 4 dagers kurs)

Kurs med lunch (ikke kurs som i sin helhet gjennomføres på hotell med helpensjon) betales med et tillegg på kr 250 pr dag.

REFUSJON AV KURSAVGIFT:
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer etter at avmeldingsfristen er utløpt (vanligvis enn en måned før kursstart).

REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER FOR KURSDELTAKERE:
Utgifter til reise og opphold dekkes av arbeidsgiver iht gjeldende avtaler og rutiner. LIS skal i 2019 søke Den Norske Legeforenings fond om støtte til reise og opphold etter gjeldende regler.

HONORARER TIL KURSLEDERE, INSTRUKTØRER OG FORELESERE:
Honorarer utbetales av RegUt med ansvar for gjennomføring av kurset.
Innrapportering og utbetaling skjer iht aktuelt foretaks/RegUts retningslinjer. Kursledere skal sørge for å informere forelesere om disse retningslinjene i forbindelse med at man rekrutterer foreleser/instruktør.

Selvstendig næringsdrivende foredragsholdere må ha dokumentasjon for ikke å bli trukket for skatt. Husk organisasjonsnummer. De må sende en godkjent faktura sammen med attestert honorarskjema.

Foreleserne fyller selv ut sitt honorar/reiseskjema. Skjemaene leveres av foreleserne til kursleder som evt. gir supplerende informasjon, attesterer, og sender det videre til Reg Ut umiddelbart etter kurset er gjennomført. Utbetaling skjer etter RegUts økonomirutiner.

Kurslederhonoraret kan fordeles mellom medlemmene av kurskomiteen etter ønske. Honorar for forelesning kommer i tillegg til lederhonoraret.

Kursledelse og undervisning:

- Kursledelse (pr kursdag) – 7100 NOK

- Forelesning 15-30 minutter – 2400 NOK

o Forelesning ut over 30 minutter betales med sats x antall påbegynte 30 min. (Eks: 45 min 2x 2400,-)

- Interaktiv undervisning én lærer (sats per 60 min) – 3500 NOK

- Interaktiv undervisning to eller flere lærere (sats per lærer per 60 min) – 2000 NOK

- Gruppeundervisning – 1.200,- per 60 min, per lærer.

- Utenlandske innleide eksperter etter avtale

Interaktiv undervisning defineres som undervisning i mindre grupper av maks 10 personer der gruppeleder har forberedt undervisning der deltagerne har fått oppgaver å forberede på forhånd og der underviser gir individuell tilbakemelding eller vurdering på den enkelte deltager.

- Høyeste sats nyttes når det er en person som leder aktiviteten for hele kurset alene

- Laveste sats tilfaller alle som deltar dersom flere underviser.

Gruppeundervisning er en undervisning som krever lite forberedelse, men der undervisningen foregår i grupper av maks 10 deltagere.


REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER FOR KURSLEDELSE, INSTRUKTØRER OG FORELESERE:
Reise og oppholdsutgifter for kursledelse, instruktører og forelesere dekkes arrangerende RegUt og følger RegUts rutiner for reiseoppgjør.

FORHOLDET TIL INDUSTRIEN:
Under utarbeiding

Etablering av nye kurs

UNDER UTARBEIDING

Kontaktadresser

Kontakt oss

For kursdeltagere

Langtidsplan

Langtidsplaner gir oversikt over kursvirksomheten i den enkelte spesialitet for minimum kommende 3-års-periode. Leger i spesialisering (LIS) må holde seg orientert over langtidsplanene for egen spesialitet. Langtidsplanene vil bli tilgjengelige på disse nettsidene under hver spesialitet.

Kursportefølje og -arrangør

Kursporteføljen for LIS er bestemt av Helsedirektoratet (HDIR) etter råd fra de ulike spesialitetskomiteene. De Regionale utdanningssentrene er arrangør av kursene. Kurskomiteer ivaretar det faglige innholdet og planlegger og gjennomfører undervisningen i kursene.

Annonsering

Kurs annonseres på denne nettsiden, vanligvis minimum 9 måneder før kursstart. For kurs i 2019 vil annonseringstiden bli noe kortere grunnet sen oppstart nettsider og tekniske utfordringer med kursadministrative systemer. Frister for påmelding, avmelding og betaling er tilsvarende kortet ned og vil derfor bli justert etter hvert. Kurs vil fortløpende bli lagt ut på disse sidene. 

Påmelding

Påmelding gjøres via denne nettsidens informasjon om det enkelte kurs. Velg aktuell spesialitet og kurs - og følg instruksjonen der. Kurssiden er linket til arrangerende RegUt sitt kursadministrative systemer. Fyll ut søknadsskjema i kursadministrativt system og send inn som anvist.
Aktuelle retningslinjer er at deltakerne skal få bekreftet kursplass senest 6 måneder før kurset slik at avdelingen kan legge sine planer i god tid. Tidshorisonten er noe som er ønsket både av LIS og arbeidsgiver og er vedtatt av den nasjonale styringsgruppen.

Avmelding

Avmelding gjøres via kursadministrativt system eller via e-post til arrangerende RegUt seneste en måned før kursstart dersom ikke annet er oppgitt.

Kursavgift og satser

Kursavgift faktureres arbeidsgiver/hjemmeavdeling. Ved påmelding skal rett fakturaadresse oppgis – se påmeldingsskjema. Manglende informasjon kan føre til at påmelding ikke aksepteres.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Betaling skal være mottatt en måned før kursstart.

Kursavgifter Sats:
1 dags kurs: 3000 NOK
2 dagers kurs: 4000 NOK
3 dagers kurs: 5000 NOK
4 dagers kurs: 6000 NOK
5 dagers kurs: 7000 NOK

Kurs med lunch (ikke kurs som i sin helhet gjennomføres på hotell med helpensjon) betales med et tillegg på kr 250 pr dag.

Refusjon av kursavgift

Avmelding gjøres via kursadministrativt system eller via e-post til arrangerende Reg-Ut i henhold til gjeldende avmeldingsfrist. Dersom avmeldingsfristen ikke er overholdt, vil ikke kursavgift blir refundert.

Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Reise- og oppholdsutgifter

Utgifter til reise og opphold dekkes av arbeidsgiver i henhold til gjeldende avtaler og rutiner.

LIS skal i 2019 søke Den Norske Legeforenings fond om støtte til reise og opphold etter gjeldende regler.

Opptak

Opptak til kurs gjøres av arrangerende RegUt i samarbeid med kurskomite. Ved overtegning prioriteres søkere som er nærmest spesialistgodkjenning. Melding om tildelt kursplass sendes søkere innen to uker etter påmeldingsfristen er utløpt.

Kursbevis

Kursbevis utstedes av arrangerende RegUt etter bestått kursprøve. Kursbevis sendes deltakere pr e-post. Deltakere må selv sørge for å kopiere kursbevis inn i kompetanseportal/modul.

Supplerende opptak

Supplerende opptak gjøres fortløpende ved avmeldinger.

Avlysning av kurs

Anbefalte kurs vil bli avholdt så lenge der er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Avlysning kan bli aktuelt for kurs med lav deltakelse. Påmeldte til kurs som avlyses vil få egen melding om dette per e-post.

Fant du det du lette etter?