Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål. Disse strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS). Læringsmålene dekker et grunnleggende sett av kompetanser som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen.

I tillegg til kliniske læringsmål innføres det altså læringsmål innen utøvelse av legerollen. Disse vil  gjelde for alle spesialiteter, og for alle tre deler av utdanningen.

I den nye spesialistutdanningen innføres derfor felles kompetansemål som skal gå gjennom hele utdanningsløpet. Kompetansemålene reflekterer legens ulike roller, og veilederne får et ansvar i forhold til å belyse tematikk fra disse i veiledningen.

Læringsmålene i de felles kompetansemodulene er inndelt i følgende områder:

 • Etikk
 • Forebygging 
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

Les om de utdypende beskrivelsene av læringsmålene i ny spesialistutdanning for leger Helsedirektoratet.no.

Dersom det i enkelte spesialiteter er behov for mer avansert kompetanse på disse områdene, vil dette være formulert i læringsmål for den aktuelle spesialitet.

Læringsmålene i del 1 skal endelig vurderes og godkjennes enten i sykehus eller i kommunen. Der læringsmålet skal godkjennes i kommunen, er det forutsatt at LIS også skal gjennomføre læringsaktiviteter og få vurdering av disse i sykehus også.

Felles kompetansemål og veiledning

Som bakgrunnsinformasjon og nærmere beskrivelser vises til rapportene fra arbeidsgruppene som utarbeidet forslag til mål, aktiviteter og vurderingsformer.

Rapportene er fra arbeidsgruppene (1-3) som forslått læringsmål og aktiviteter for felles kompetansemål i spesialistutdanningen for legene. I tillegg har gruppe 4 foreslått opplegg for veiledning og veilederutvikling til bruk i arbeidet med å få på plass kompetent veiledning i foretakene innen oppstart av del 1. Innholdet i rapportene danner grunnlag for Helsedirektoratets forslag til læringsmål og læringsaktiviteter for felles kompetansemål som ble sendt på bred høring før 1. juli.

Gruppe 1 Etikk, systemforståelse, ledelse, organisasjonsutvikling og lovverk

Gruppe 2 Forskningsforståelse, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet 

Gruppe 3 Pedagogikk og kommunikasjon

Gruppe 4 Veiledning

(Kilde: Temahefte om Felles kompetansemoduler (FKM) Læringsmål LIS del 1-3 - versjon 2.0)

Fant du det du lette etter?