Støtte

Disse kapabilitetene skal understøtte kjernevirksomheten og sikre en stabil og velfungerende daglig drift.

​​Oversikt over støttesystemer

Regnskap​​ og finans

​Evnen til å håndtere økonomiske beslutninger gjennom forvaltning av kapital og styring av regnskap og økonomisk rapportering.​

Kapi​​t​​​al​​​​f​o​​r​​​v​a​​​ltning

Evnen til aktivt å forvalte virksomhetens finansielle eiendeler, inkludert håndtering av lån. På engelsk benyttes vanligvis begrepet (financial) asset management.

Re​​g​​​n​​​s​​​kap​​​​​sføring

Evnen til å registrere og postere transaksjoner, håndtere kunde- og leverandørreskontro, håndtere fullstendig avgiftsregnskap, avslutte regnskapsperioder og konsolidere regnskap. Inkludert i dette er også evnen til å utføre interne revisjoner.

​​​​O​p​​​​pgjø​​​​r​shån​​​dtering

Evnen til å sende refusjonskrav med tilhørende dokumentasjon og motta utbetalingsvedtak. Refusjonskrav kan opprettes, endres og slettes. Evne til å håndtere pasienters egenandel/-betaling for tjenester og utstyr.​​

Per​​son​​​alledelse

Evnen til å rekruttere, sikre kompetanse, følge opp, evaluere og belønne medarbeidere, bygge organisasjonskultur, samt føre tilsyn over organisatorisk ledelse og sikre etterlevelse av lover og regler for arbeidsgivere og arbeidstakere.​

Rekr​​utt​ering

Evnen til å tiltrekke seg, velge ut og ansette kvalifisert personell.

Kompetansesty​​ring

Evnen til å sørge for at virksomhetens medarbeidere, både individuelt og samlet, har riktige og tilstrekkelige ferdigheter og kunnskap til å dekke virksomhetens behov i forhold til de oppgaver som må gjøres for å nå dens mål.​​

Arbeidsti​​dspla​​​nlegging

Evnen til å utarbeide aktivitets-, bemannings-, og arbeidsplaner for turnus som samlet gir et best mulig tjenestetilbud til pasienter og brukere og samtidig ivaretar den enkelte medarbeiders livssituasjon og behov på en best mulig måte.​

Hånd​​​tering av ​​lønn og godtgjørelse

Evnen til å kompensere medarbeidere for tjenesten de utfører for arbeidsgiver.​

Kult​urbygging

Evnen til å påvirke medarbeideres handlinger og valg gjennom aktivt arbeid med verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som preger virksomheten.​

Eiendo​msfo​​​rvaltning

Evnen til å utvikle, opprettholde og legge til rette de fysiske elementene av arbeidsplasser slik at disse støtter og forbedrer effektiviteten til virksomhetens primære aktiviteter. Deler av de fysiske tjenestene som er pasientrettede omhandles i kapabiliteten Velferdsstøtte.​

Forvaltning, d​​r​ift, vedlikehold og utvikling av eiendom

Evnen til å ivareta nødvendige aktiviteter i byggets levetid: forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service. Inkludert i dette er leietakeradministrasjon, herunder evnen til å inneha oversikt over samtlige tilgjengelige arealer og styre bruk og disponering av disse, og annet administrativt ansvar, sørge for at bygningen med tekniske installasjoner fungerer som planlagt, opprettholde kvaliteten på bygg/eiendom og tekniske installasjoner innen gitt levetid, håndtere ombygginger og oppgraderinger for å holde bygg/eiendom i takt med brukernes behov og realisere dets/dens potensiale, herunder:
Avfallshåndtering. Evnen til å sikre at avfall tas hånd om på en forskriftsmessig måte i forhold til kildesortering til gjenvinning, forbrenning, eller på annen måte forsvarlig avhending.

Energiforsy​​​ning

Vann-, ventilasjons- og avløpshåndtering. Evnen til å forsyne brukere av eiendom med tilfredsstillende vann-, ventilasjon- og sanitæranlegg og tjenester.

Vakth​​old ​​og fysisk sikring

Evnen til å sørge for at ikke uvedkommende har tilgang til bygg, installasjoner eller eiendom, samt sikring mot brann og eventuelle andre faktorer som kan føre til skade på eller ødeleggelse av bygg, installasjon eller eiendom.

Sentralbord/kun​desenter

Evnen til å håndtere henvendelser som er relatert til eiendomsforvaltning, eventuelt rute henvendelsen videre til riktig person eller instans.

Innkjøp og ​​varefors​yning

Evnen til å anskaffe og levere varer og tjenester, samt å forvalte innkjøpsavtaler i tråd med virksomhetens behov.​

Behov​​sh​​åndtering

Evnen til å identifisere og håndtere virksomhetens samlede behov for varer og tjenester. Dette inkluderer å fange behov for investeringer, samt endringer i behov som følge av forbedri​nger og innovasjon. Behovshåndtering bidrar med viktig grunnlag for optimalisering av virksomhetens avtaleportefølje (kategoristyring) og vareforsyning.

Anskaff​​else ​​og avtaleforvaltning

Evnen til å planlegge gjennomføring av formelle henvendelser til markedet, motta og evaluere tilbud, og inngå avtale om kjøp av de varer og tjenester som virksomheten har behov for. Dette krever også at man har evne til å holde oversikt over aktuelle tilbydere i markedet gjennom å innhente markedsinformasjon, benchmarke tilbydere og systematisere innspill fra dem, samt å utvikle leverandørsamarbeid med hensyn på forankring, målsetninger, forbedringer og koordinering i henhold til kategoristrategi.
Evnen omfatter også å følge opp at leverandører oppfyller sine avtalemessige forpliktelser, se til at fornyinger blir utført, samt utføre endringer og oppsigelser av avtaler.

Bestillin​​g av varer og ikke-helserelaterte tjenester

Evnen til å bestille varer og ikke-helserelaterte tjenester i henhold til virksomhetens behov, følge opp leveransestatus og håndtere avvik.

Varefo​​rsy​​ning

Evnen til å motta varer, foreta ompakking, lagre på hensiktsmessig måte og distribuere til sluttbruker. Dette inkluderer håndtering av ulike forsyningsformer, inkludert sentrallager, lokale lagre, fremskutt lager, aktiv forsyning, konsignasjonslagring osv.​


Hånd​​tering av ikke-medisinsk materiell

Evnen til å forvalte, drifte og vedlikeholde ikke-medisinsk materiell, samt lokalisere og ha kontroll på bruk av dette.

Forva​​​ltning,​ drift og vedlikehold av ikke-medisinsk materiell

Evnen til å kontrollere, overvåke, teste og vedlikeholde ikke-medisinsk materiell.

Lo​​k​​alisering og flåtestyring av ikke-medisinsk materiell

Evnen til å stedfeste og​​​ bestemme fysisk hvor ikke-medisinsk materiell til enhver tid befinner eller skal befinne seg.​​

Brukss​​poring a​v ikke-medisinsk materiell

Evnen til å logge bruk av ikke-medisinsk materiell, samt å gjenfinne informasjon om dette.​


Salg og fo​​rm​​idling av ​​varer og tjenester

Evnen til å håndtere markedsføring av varer og tjenester og håndtere salgsordrer. Dette inkluderer varer og tjenester levert av enheter i virksomheten til andre enheter i virksomheten, og av virksomheten til eksterne enheter, pasienter eller brukere. Oppfølging av kunder og salgsavtaler er også omfattet.

H​​å​​ndtering av salgsordre

Evnen til å ta imot salgsordrer for varer og tjenester, behandle disse og følge opp i henhold til avtalte betingelser.

M​​arkedsførin​​g

Evnen til å identifisere kunders behov gjennom planlegging og gjennomføring av markedsundersøkelser, utvikle og tilpasse varer og ikke-helserelaterte tjenester i henhold til dette, samt drive markedskommunikasjon og påvirke etterspørsel etter virksomhetens produkter slik at man kan tilby tilpassede produkter. Valg av distribusjonskanaler er også omfattet av dette.

Op​​​​pfølging a​​​v kunder og salgsavtaler

Evnen til å ivareta virksomhetens forhold til kunder, samt å sørge for at salgsavtaler er etablert og at virksomheten oppfyller sine forpliktelser​


Bereds​kapsl​​edelse

​​Evnen til å sikre at virksomhetens kritiske funksjoner enten vil fortsette å fungere eller blir gjenopprettet til en forsvarlig driftstilstand innen rimelig tid, på tross av alvorlige eller uforutsette hendelse som ellers ville ha forstyrret dem.

Tek​nologifor​​valtning

Evnen til å planlegge, utvikle, drifte og forvalte infrastruktur og løsninger for IKT, telekommunikasjon, signal og video slik at disse bidrar til kvalitet og effektivitet i kjernevirksomheten og tilhørende arbeid. Dette inkluderer også håndtering av teknisk sikkerhet.​

Informasjons​​​fo​​rvaltning

Evnen til å forbedre kvaliteten og verdien på informasjonseiendelene gjennom å definere, beskrive, organisere, integrere, dele, beskytte, kontrollere og styre data og informasjon for å oppnå organisasjonens mål. Dette inkluderer utarbeidelse og oppsyn med program, planer, retningslinjer og praksis. Kapabiliteten omfatter følgende:

In​​fo​​​rmasjo​​​nsstyring

  • ​Forvaltning av begrepene og dataenes definisjoner (ordbøker) og livssyklus

  • Hånd​tering av datasikkerhet

  • Informasjonsarkitektur, -design og forvaltning

  • Hå​ndte​​ring av datalager og datavarehus

  • Håndtering av grunndata (masterdata) og referansedata

  • Håndtering av dataintegrasjon og interoperabilitet

  • Innholds- og dokumenthåndtering​​

Vel​​fe​​​rdsstøtte

Evnen til å tilby pasienter og pårørende kultur- og velferdstjenester på sykehuset, sykehjem eller i hjemmet for å sikre best mulig livskvalitet, samt rådgivning og støtte til pasienter og pårørende vedrørende deres rettigheter i forhold til helserelatert livssituasjon

Mat​​for​​syning

Evnen til å produsere og servere mat til pasienter, pårørende og medarbeidere. Inkludert i dette er også å sørge for riktig tilpasset mat ut fra pasienters spesifikke ernæringsbehov. Kantinedrift omfattes også.

V​​ask​​ og renhold

Evnen til å vaske tekstiler og gjennomføre renhold av bygg og hjem for de pasienter som har behov for det.

Fant du det du lette etter?