​Medisinsk service

Disse kapabilitetene er direkte muliggjørende for, og dermed tett knyttet til, kjernevirksomheten. Det kreves helsefaglig kompetanse for å utføre majoriteten av oppgavene som understøtter disse kapabiliteten

​Bildedannen​de undersøkelser​

​Evnen til å høste, prosessere, og rapportere klinisk informasjon gjennom bruk av bildeteknologi og multimedia for å få informasjon om helsen til en pasient i forbindelse med diagnostisering, behandling eller forebygging av sykdom eller skade. Dette omfatter bl.a røntgenstråler, gammastråler (nukleærmedisin), ultralyd, magnetresonans, video og lyd.

​​Bildefangst​

​​Evnen til å fange og lagre bilder og multimedia av menneskekroppen, eller deler av denne, for kliniske formål.

Bildegranskni​​ng og -prosessering​

​Evnen til å prosessere, granske og vurdere bilder og multimedia.

​​​Bilderapportering​

​Evnen til å presentere og gi råd i forhold til resultatet av analysen av bilde- og multimediainformasjon, med henvisninger til kilde og annen klinisk informasjon, for helsepersonell og/eller pasient eller pårørende.

Labor​​atorieundersøkelser

​Evnen til å ta prøver og utføre analyser på disse for å få informasjon om helsen til en pasient i forbindelse med diagnostisering, behandling eller forebygging av sykdom eller skade. Dette omfatter medisinsk biokjemiske, patologiske og mikrobiologiske undersøkelser.

​​Prøvetaking​

Evnen til å utføre innsamling av prøver i henhold til en definert prosedyre.

​Prøveanalysering

​Evnen til å utføre og evaluere analyser av prøver for å få informasjon om helsen til en pasient ved bruk av standardiserte metoder.

Prøveresulta​trapportering​

​Evnen til å presentere resultatet av analysene, med henvisninger til kilde og annen klinisk informasjon,  og gi råd til helsepersonell og/eller pasient eller pårørende slik at de kan brukes korrekt til diagnostikk, oppfølging eller behandling. 

Smittevern​​

​Evnen til å forebygge, overvåke og begrense forekomsten av infeksjoner i virksomheten.

Infeksjo​nsforebygging​

Evnen til å identifisere mulige kilder til infeksjoner og jobbe forebyggende for å unngå infeksjoner. Dette inkluderer følgende:
  • Utstyrssterilisering: Evnen til å sikre at utstyr og rom ikke inneholder mikroorganismer, inkludert bakterielle sporer.
  • Isolasjonshåndtering: Evnen til å unngå spredning av smittsomme sykdommer mellom en pasient og andre pasienter, helsearbeidere eller besøkende. Dette omfatter også evnen til å beskytte pasienter med svakt immunforsvar
  • Hygienehåndtering: Evnen til å etablere og opprettholde forhold eller praksiser som bidrar til helse, og for å forebygge infeksjoner.

Infeksjonsov​​ervåking​

Evnen til å kunne melde allmennfarlige smittsomme sykdommer (slik definert i Smittevernloven) til Folkehelseinstituttet, samt melde om sykdommer oppstått under eller som følge av behandling på sykehus (NOIS).

Smittespori​ng​

​Evnen til å identifisere smitteutsatte innbyggere for kontroll eller behandling, finne årsak til utbrudd av smittsomme sykdommer der det er relevant, og varsle aktuelle instanser.

Legemiddelproduksjon og -forsyning​

​Evnen til å håndtere den delen av legemiddelsløyfen der en ​bestilling av legemidler blir mottatt og behandlet på apotek eller hos grossist, og hvor legemidlene blir sluttpakket, merket og fraktet fra apoteket til post/legemiddelrom/legemiddeltralle/legemiddelkabinett eller til vaktsentral eller pasient. Det vanligste er at pasienten selv anskaffer legemidler på apotek.

Evnen omfatter kontroll av forbruk og restlager, etterbestilling for å ha tilstrekkelig lager og håndtering av beredskapslager med tanke på eventuelle masseskader eller pandemier.

Det er i hovedsak farmasøytisk industri som produserer legemidler, men utvalgte legemidler produseres lokalt i apotek. Denne evnen omfatter begge deler.

Håndtering av medi​sinsk utstyr​

Evnen til å identifisere, vedlikeholde, teste og avhende medisinsk og medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler.

Forvaltning, drift o​g vedlikehold av medisinsk utstyr​

Evnen til å kontrollere, overvåke, teste, vedlikeholde og avhende medisinsk og medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemi​​dler.

Lokali​​sering og flåtestyring av medisinsk utstyr​

Evnen til å stedfeste fysisk hvor medisinsk og medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler til enhver tid befinner seg.

Brukersporing av medisinsk utstyr​

​Evnen til å logge bruk av medisinsk og medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler, samt å gjenfinne informasjon om dette.

Tilpasning av​ boliger​

Evnen til å klargjøre hjem eller boliger for å kunne tilby pasienter best mulig livskvalitet og sikkerhet. 

Donasjonshå​ndtering​

Evnen til å håndtere donasjon av biologisk materiale fra en levende eller død person til en levende mottaker. Dette inkluderer dokumentasjon og sporing av hvem som har gitt hva til hvem, eksempelvis ved blodoverføring eller donasjon av morsmelk, sæd eller organer.​​

Håndtering av biol​​​ogisk materiale​

​Evnen til å oppbevare, behandle og destruere organer, deler av organer, væsker, celler og vev og bestanddeler av slikt materiale fra l​evende og døde mennesker på en forsvarlig måte. Dette inkluderer også midlertidig oppbevaring av avdøde personer.

Transp​ort​

Evnen til å besørge forflytning av pasienter, helsepersonell, medisinsk-teknisk utstyr og biologisk materiale.

Far​masifaglig veiledning​

​​Evnen til å gi råd og veiledning til pasienter og helsepersonell i bruk av legemidler. Dette for å bidra til økt pasientsikkerhet gjennom å legge til rette for god kvalitet i alle ledd av legemiddelhåndteringen og behandling med legemidler.​


​​
Fant du det du lette etter?