Drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten

Modellen er laget for drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten, men kan tilpasses til andre interregionale og nasjonale løsninger ut over IKT.


​Ba​​kgrunn​​​

Det skal gjennom operasjonalisering av felles IKT strategi for spesialisthelsetjenesten legges til rette for flere felles IKT anskaffelser og økt samordning av felles tjenester og løsninger.

Drift og forvaltning av fellesanskaffede, interregionale IKT-løsninger vil kreve en omforent modell for interregional drift og forvaltning.

Interregionale IKT løsninger skal samspille med eksisterende og nye tjeneste- og systemporteføljer i de eksisterende IKT leverandørselskapene, inkludert aktuelle arbeidsflater, grensesnitt og integrasjoner.

Det er et førende premiss at det ikke skal opprettes nye juridiske enheter for drift og forvaltning av felles anskaffede, interregionale IKT-løsninger.


Om​​​ modell​​​en

Modellen skal understøtte interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten, der det forvaltnings- og driftsmessige hovedansvaret for eierskap til den enkelte IKT-løsningen forutsettes å ligge hos de regionale helseforetakene (RHF). Dette kan være IKT-løsninger med et nasjonalt/interregionalt bruksområde for hele spesialisthelsetjenesten (fire regionale helseforetak) eller deler av spesialisthelsetjenesten (to eller tre regionale helseforetak).

Modellen introduserer rollen «Interregional Tjenesteleverandør» som skal leveres som en tjeneste av de til enhver tid aktuelle leverandører. Rollen skal på vegne av «Interregionalt Forvaltningsråd» (hovedansvarlig) ha ansvar for (utøvende og på vegne av), og sikre, koordinering mellom alle aktører i den tekniske leveransekjeden i IKT-løsningen, ved alle endrings- og hendelsesrelaterte aktiviteter. Ansvaret manifesteres gjennom kontrakter og avtaleverk. 

Drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger krever representasjon og involvering i «Interregional Systemeiergruppe» og «Interregionalt Forvaltningsråd» fra de (regionale) helseforetak som er interessenter av IKT-løsningen.

Modellen skisserer roller som er nødvendig for å sikre en god og sikker drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger. En drifts- eller løsningsleverandør kan ivareta flere roller. 


Når og hvordan​​ skal modellen ben​​​​yttes

GOD PRAKSIS prinsipp
Regional forvaltning av IT-systemer som er i bruk på tvers av regioner (interregionalt), skal kunne forstås i overensstemmelse med modell for drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten og felles begrepsdefinisjoner.
Modellen skal sees på som et rammeverk hovedsakelig til bruk ved etablering av nye IKT løsninger som skal fungere på tvers av to eller flere helseregioner. Rammeverket og dets prinsipper og begrepsapparat kan for øvrig med fordel benyttes i aktuelle sammenhenger utover drift og forvaltning av IKT-løsninger.


Begreper og definisjoner for interregional drifts- og forvaltningsmodell

2021-12-17_15-36-24.png Fant du det du lette etter?