Virksomhetsarkitektur som strategisk virkemiddel

Samfunnet har store forventninger til utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Denne forventningen kommer tydelig frem gjennom politiske styringssignaler for sektoren hvor det legges stor vekt på å ivareta pasientenes behov og preferanser. Pasienter skal trekkes aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og deres erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Samtidig ser man behovet for å gi helsepersonell enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning.

 

Copyright: Helse Midt-Norge​

De lan​​​gsiktige nasjonale målsettinger mot 2025 for utviklingen av helse- og omsorgssektoren kan oppsummeres som1,2:

  • Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud.
  • Økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring.
  • Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser.
  • Gode og effektive pasientforløp med redusert ventetid, færre pasientskader og økt valgfrihet.
  • God tilgang til kvalifisert personell og høy kompetanse.
  • Bedre utnyttelse av de samlede personellressursene og mer systematisk kompetanseutvikling.
  • Økt omfang og implementering av kliniske pasientrettet forskning, helseforskning, global helseforskning og innovasjon.

Riktig teknologistøtte er et viktig virkemiddel for å realisere sektorens langsiktige målsetninger.

Det er utarbeidet en felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten basert på det langsiktige målbildet for IKT i Helse- og omsorgssektoren som er beskrevet over, og strategien har følgende overordnede målsetning:


Bedre samordning og høyere grad av standardise​​ring innen IKT  mellom de fire helseregionene


Følgende fellesmål for IKT innen spesialisthelsetjenesten skal bidra til at det langsiktige målbildet realiseres:

Gode digitale løsninger for pasienten
Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og effektivitet
IKT-støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp
Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker


En av strategiene for å nå den overordnede målsetningen er å tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen virksomhetsarkitektur.

Virksomhetsarkitektur benyttes i strategisk arbeid, i organisasjons- og prosessutvikling, i porteføljestyring, og i programmer og prosjekter for å bidra til følgende:
  • samsvar mellom strategiske mål, tiltak og resultater
  • økt innovasjon og smartere måter å jobbe på
  • standardisering og samhandling på tvers av helseregionene og sektoren
Det er utarbeidet mange tiltak som gir føringer og retningslinjer for arkitekturarbeid og IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten. En av de grunnleggende er Tiltak 12 "Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten" som ble utarbeidet i 2008. Her kan du se en oversikt over de som er mest aktuelle innenfor virksomhetsarkitektur.Fant du det du lette etter?