Om forumet


Interregionalt forum for digital patologi («Patologiforum») ble gjennom tilslutning fra fagdirektørene i de regionale helseforetakene etablert i 2020. Hensikten var å lage en koordinerende struktur for samhandling på ledernivå i Norge.

På den måten kan man sikre at større endringer og prosesser i patologi-Norge er forankret i lederlinjen og kan kommuniseres til beslutningstagere i de regionale helseforetakene.

I Patologiforum er fire RHFene representert gjennom en avdelingsleder fra de største patologiavdelingene i hver region. I tillegg skal også tre representanter for de mindre avdelingene være faste medlemmer. Det påses at både bioingeniører og patologer er representert, og at leder for Laboratorienettverket er med. Andre fagpersoner tilknyttes forumet ved behov.

Patologiforum skal være er sentralt bindeledd i den fremtidige faglige utvikling innen patologidiagnostikk i Norge slik at den blir så enhetlig som mulig og i tråd med de mulighetene som digitalisering vil gi. Dette innebærer at anbefalinger som vedtas i det interregionale forumet følger linjen til de regionale helseforetakene og inkluderer hele patologiområdet. Patologiforum skal støtte opp under regionale prosjekter slik at digital patologi blir innført i hele Norge.

Viktige oppgaver i etableringsfasen innebærer:
  • ​Motta leveranser fra det interregionale prosjektet "Nasjonal digital patologi"
  • Motta og forvalte leveranser fra laboratorie- og fagnettverk
  • Avgjøre uenighet eller beslutte på tvers av laboratorie- og fagnettverk
  • Beslutte etablering av nye fagnettverk eller utvidelse av eksisterende fagnettverk ved behov
  • Beslutte etablering av fagnettverksforum etter behov
Fant du det du lette etter?