Foto: Kvinne i sofa med nettbrett

​Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP)

FNSP skal bidra til å nå det nasjonale målet om mer helhetlig og samordnet digital kommunikasjon i helsetjenesten, pasientens netthelsetjeneste. 

Det overordnede målet med helsetjenesten i Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige. De statlige helseforetakene skal ivareta drift og utvikling av sykehus og annen spesialisthelsetjeneste.

Den offentlige helsetjenesten er delt i to:

Primærhelsetjenesten, som drives av kommunene har ansvar for fastlegene, legevakt, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt.

Spesialisthelsetjenesten er den andre delen av helsevesenet. Dette er sykehus, institusjoner og tilbud innen somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og habilitering. Du finner også tjenester som skal bidra til å stille riktig diagnose (røntgen, MR, laboratorier med mer), forsyning av medisiner (sykehusapotek) og gode IKT-systemer.
Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) er et samarbeid om felles platform for nettsteder og felles pasientinformasjon for hele den offentlige spesialisthelsetjenesten i Norge. FNSP består av over 50 nettsteder og en base med over 1500 sider med informasjon tli pasienter om utredning og behandling​, til fri bruk for sykehusene.

Mantraet til FNSP er at «alt som kan være felles skal være felles». 
På den måten skal vi bidra til pasientens digitale helsetjeneste med enhetlig informasjon fra spesialisthelsetjenesten, som er lett tilgjengelig og har høy kvalitet. Vi legger til rette for en mer bærekraftig helsetjeneste ved at vi deler innhold på tvers av virksomheter og fagområder, og gjenbruker informasjonen i mange kanaler. 

Alle virksomhetene har nettstedet sitt på FNSP. Gjennom disse nettstedene skal spesialisthelsetjenesten fremstå som enhetlig, profesjonell, tilgjengelig og trygg

Gjennom vår felles base med pasientinformasjon legger vi til rette for at du som pasient skal få god og kvalitetssikret informasjon der du er når du trenger det.

Organisering av FNSP

FNSP eies av de fire regionale helseforetakene. 

Rammene for utvikling og drift gis av interregionalt AD-møte. Retning settes av Systemeierforum som består av kommunikasjons- og fagdirektørene fra de regionale helseforetakene. 

Arbeidet ledes av et nasjonalt team som er frikjøpt fra de regionale helseforetakene, og de daglige samarbeidet foregår gjennom et nasjonalt redaksjonsråd. 

Norsk Helsenett drifter løsningen som tjenestene er etablert på. 

I 2023 skal alle nettstedene flytte til ny teknisk publiseringsplattform på Optimizely​.

Ansatte i FNSP

FNSPs nasjonale team leder utviklingen av tjenestene på vegne av alle regioner, foretak og sykehus. 

Elisabeth Stakkeland
Medisinsk og helsefaglig redaktør

Fredrik Gustav Lorentzen​
Leder produkt- og teknologiutvikling

Medisinsk og helsefaglig redaksjon

Medisin og helsefaglig redaksjon i spesialisthelsetjenesten består av 15 dyktige fagfolk fra ulike fagområder som hjelper oss å opprettholde høy kvalitet på pasientinformasjonen vi forvalter i spesialisthelsetjenesten. 

Fagområder som er representert:

Fagområde​​​Helseforetak
​Fødselshjelp og kvinnesykdommer
​Vest, HUS
​Nevrologi​​Sør-Øst, OUS
​Nyremedisin
​Sør-Øst, OUS
​Onkologi

​Nord, UNN​
​Sykepleie
​Nord, UNN
​Ortopedi​Sør-Øst, AHUS
​Gastroenterologi
​Vest, SUS
​Gastrokirurgi
​Vest, SUS
​Revmatologi
Vest, SUS
​Anestesi

​Nord, UNN
​ØNH
​Sør-Øst, Østfold
​Pediatri
​Sør-Øst, OUS
​​Psykisk helsevern, voksen
​Sør-Øst, SI HF
​Psykisk helsevern, barn
​Sør-Øst, OUS
​Rehabilitering
​Sør-Øst, Sunnaas

Redaksjonen er ledet av Elisabeth Stakkeland, medisinsk og helsefaglig redaktør. 

Nettstedet spesialisthelsetjenesten.no

Nettstedet spesialisthelsetjenesten.no er stedet for informasjonsdeling mellom nasjonale og regionale fagmiljøer, kompetansenettverk og prosjekter. Nettstedet skal ha hovedfokus på kompetanse- og kunnskapsdeling for medarbeidere i helseforetakene i Norge.

​Les mer om nettstedet spesialisthelsetjenesten.no


Fant du det du lette etter?