Veiledning, supervisjon, kompetansevurdering og kommunikasjon. TTT - program for erfarne leger og overleger (KULL 5)

Utsatt - oppstart desember 2022

1. samling: 28.-29. nov 2022
2. samling: 9-10. mars 2023
3. samling: 4-5. mai 2023
4. samling: 13-14. november 2023

NB! Bindende påmelding til alle 4 samlinger

Læringsmål - målgruppe

Målgruppe: Dette kurset er for overleger eller erfarne LIS som har som oppgave å undervise kolleger på sykehus i veiledning, supervisjon og kompetansevurdering etter ny spesialistutdanningsforskrift. Kurset er særlig aktuelt for leger som skal ha eller har fått i oppgave å ha ansvar for spesialistutdanning som utdanningsansvarlig overlege eller utdanningskoordinerende overlege. Kurset kan også være aktuelt for leger som skal undervise i andre emner i FKM da det er et mål at deltakerne skal utvikle generell praktisk pedagogisk kompetanse.

Etter kurset skal deltakerne kunne veilede og supervisere kolleger samt undervise andre leger i supervisjon, veiledning og kompetansevurdering på egne foretak.
I løpet av kurset skal deltakerne holde 2 dagers kurs for kolleger på eget foretak under supervisjon og veiledning fra kurslærere. Dette er en del av TTT-programmet: «Hvordan undervise i veiledning, supervisjon, kompetansevurdering og kommunikasjon?» Det er derfor avgjørende at deltakerne har avklart deltakelse på TTT- programmet med sykehusledelsen som har ansvar for å arrangere kurs i veiledning og supervisjon på foretaket. Det lokale 2 dagers kurset skal avholdes mellom 3. og 4. samling. Dato for lokalt kurs avtales med Regionalt Utdanningssenter HSØ.

TTT-programmet kan knyttes til ulike læringsmål i FKM:
Læringsmål 17: I første del av spesialistutdanningen bør LIS forberedes i rolles som fremtidig veileder/supervisør. Den beste forberedelsen skjer gjennom tidlig både å motta og gi supervisjon og veiledning i ulike former. Læringen styrkes gjennom at LIS i veilednings- eller supervisjonssituasjonen kjenner til de grunnleggende prinsippene for veiledning og supervisjon (slik disse kommer til uttrykk i læringsmålene for veilederopplæringen i del 2/3).

Læringsmål 20: I del 2/3 skal LIS kunne veilede LIS 1 og supervisere kollegaer med mindre kompetanse enn LIS-en selv. Etter fullført spesialiseringsløp skal legen være i stand til å tre inn i veilederoppgaven for alle LIS 1 og for alle leger i spesialisering i eget fag.

Læringsmål 22: Spesialisten må ha et repertoar av metoder for å kunne kommunisere på en måte som er tilpasset svært ulike situasjoner. Det er spesialistens ansvar å kommunisere på en måte som skaper en så trygg ramme som mulig for kommunikasjonen, og som gjør at pasient/pårørende/andre forstår hva som kommuniseres. Betydningen av god og tilpasset skriftlig informasjon og dialog øker med økt bruk av e-helse, for eksempel gjennom e-konsultasjon og kjernejournal.

Læringsmål 23: Det å være spesialist betyr å være bærer av den fremste kunnskapen innen et fagområde og kunne kommunisere om eget fag til andre i ulike settinger. Dette fordrer at man behersker kombinasjonen av fagkunnskap og kommunikasjonsferdigheter.

Kursavgift

NOK 30 000,- (8 dager pluss 2 dager supervisjon på kurs som holdes på eget foretak)


 De som skal delta på femte samling som gir TTT- kompetanse i fire gode vaner må betale 7500 kroner i tillegg. Påmeldingsinformasjon til den femte samlingen vil bli sendt ut underveis i programmet.

NB! Kursavgiften dekker utviklingskostnader, leie av kurssted, materiell, individuell veiledning fra kursledere ved gjennomføring av kurs på eget foretak. Hotellopphold og reiseutgifter dekkes ikke av kursavgiften.

Deltakere

Maks 25

Litteratur

Anbefalt litteratur kommer senere

Andre opplysninger


Det forventes fra helseforetakenes side at de som deltar på kursprogrammet er erfarne leger med supervisjonserfaring, som helst også har veiledet LIS.

Kurset vil legges opp med en veksling mellom teori og ferdighetstrening og vil ta hensyn til ulik erfaringsbakgrunn slik at alle vil dra nytte av å delta uavhengig av tidligere erfaring.

Det anbefales at hvert foretak bygger opp et robust team med kursledere. Teamets størrelse bør vurderes ut i fra antallet leger som skal ha kompetansehevende tiltak i veiledning, supervisjon og kompetansevurdering og muligheten for å frikjøpe leger fra klinisk praksis til å holde kurs. Dersom det er de samme som skal undervise kontinuerlig vil det innebære mye fravær fra samme klinikk. Dersom man utvikler robuste team som består av kursledere fra ulike klinikker og avdelinger vil belastningen på drift bli mindre.

Et undervisningsteam bør bestå av minst tre personer dersom foretaket åpner for 20 deltakere på hvert kurs. Til å begynne med vil det være en fordel om foretaket dobler antall kurslærere for å sikre at gruppetreningen gir forventet utbytte for deltakerne. De nye kurslærerne vil være ferske og vil trenge trening for å kunne ha ansvaret for undervisning og gruppeledelse alene.

Det er bindende påmelding til hele programmet. Ved å melde deg på bekrefter du at du har fått i oppdrag å holde kurs i veiledning, supervisjon og kompetansevurdering på ditt foretak og at sykehusets ledelse er klar over at de må legge til rette for et lokalt 2 dagers kurs, som er en del av TTT- programmet. Sykehusets ledelse må sørge for at leger melder seg på det lokale 2 dagers kurset, at det er lagt til rette for gjennomføring administrativt med tilstrekkelig bemanning, egnet lokale etc. De foretakene som har hatt deltakere på TTT-programmet tidligere kan sette sammen team som består av nye og tidligere kursdeltakere fra TTT- programmet til Regionalt Utdanningssenter i HSØ i veiledning, supervisjon og kommunikasjon.

For deltakere utenfor HSØ vil det lokale sykehuset som sender deltakere måtte dekke RegUt- kursledernes kostnader knyttet til observasjon og veiledning i forbindelse med det lokale kurset.

For deltakere som kommer alene fra sitt foretak vil RegUt forsøke å få til en hospiteringsordning slik at vedkommende får undervisningserfaring sammen med et team fra et annet foretak.

Spørsmål om programmet kan rettes til RegUt: regutpost@ous-hf.no eller Synne Boberg: synbob@ous-hf.no.

Program

(tentativt program)Første samling (15 timer) varer fra klokken 10:00-18:00 første dag og klokken 08:00-15:00 andre dag:
Veiledning og kommunikasjon

Andre samling (15 timer) varer fra klokken 10:00-18:00 første dag og klokken 08:00-15:00 andre dag:
Å undervise i veiledning. Supervisjon

Tredje samling (15 timer) varer fra klokken 10:00-18:00 første dag og klokken 08:00-15:00 andre dag:
Å undervise i supervisjon og kompetansevurdering

Veiledning (ved kurslederne) avtales mellom samling 3 og 4

Fjerde samling (15 timer) varer fra klokken 10:00-18:00 første dag og klokken 08:00-15:00 andre dag:
Evaluering og implementering

NB! Påmeldingsinformasjon til den femte samlingen vil bli sendt ut underveis i programmet.

Fant du det du lette etter?