Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, barneintensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander og prehospital akuttmedisin.

Kurs , 08.04.2019-12.04.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Anestesiologi (34t).

Når og hvor

Dato
08.04.2019-12.04.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 09.30 - avsluttes fredag kl. 12.00
Sted
OUS Ullevål (dag 1-2) og OUS Rikshospitalet (dag 3-5)
(Mer info i Programmet)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 04.02.2019 

Læringsmål

Nødmeldetjenesten
Etter endt kurs skal legen kunne gjøre rede for oppbyggingen av nødmeldetjenesten i Norge med hovedvekt på 113-sentralene
Prehospital akuttmedisin
· Kjenne til utfordringer ved arbeid under varierende omstendigheter (temperatur, lys, tilgjengelighet)
· Samarbeid med ulike nødetater
· Kjenne til hvilke behandlingstiltak som kan settes inn prehospitalt og vite når disse skal iverksettes.
· Kjenne til det vanligste medisinsk-tekniske utstyret og stabiliseringsutstyret.
· Medikament-valg ved ulike tilstander med hovedvakt på anestesi-midler.
· Kjenne til de viktigste patofysiologiske vurderingene, diagnostikken og behandlingen av tilstander som anestesileger kan forventes å måtte håndtere prehospitalt. Disse tilstandene omfatter bl.a.:
o Traumer
o Kardiologiske tilstander
o Respirasjonssvikt
o Cerebrovaskulære katastrofer
o Pediatriske tilstander
o Obstetriske tilstander
o Intoksikasjoner

Transport-medisin
· Kjenne til styrkene og svakhetene ved de ulike transport-måtene (bil, helikopter, fly) som vanlige i Norge
· Kjenne til prinsippene ved transport av kritisk syke pasienter (respirator-pasienter, nyfødt-transporter, transporter under pågående NO-, IABP-, eller ECMO-behandling)
Traumatologi
· Kunne redgjøre for avansert luftveishåndtering hos traumepasienter
· Kunne begrunne medikamentvalg ved akutt intubasjon hos traumepasienter
· Kunne redgjøre for kompensatoriske mekanismer og patofysiologiske endringer ved akutt massiv blødning.
· Kunne prinsipper for væskeresuscitering og transfusjon av blodprodukter. Herunder også kjenne til behandlingsmål og metoder for monitorering.
· Kjenne til indikasjoner for medikamentell behandling av koagulopati.
· Forstå prinsippene og begrensningene ved ulike typer i.v. tilganger.
· Kjenne de viktigste komplikasjonene forbundet med multitraume og blødningsjokk

Nevroanestesi

· Ha god kunnskap om anestesi ved forhøyet intracranielt trykk, herunder:
o Monitorering av cerebral blodflow, intracranielt trykk og cerebralt perfusjonstrykk
o Neuroprotektiv behandling inkludert væske og osmoterapi, sedasjon og ventilasjonsstøtte
o Spesielle farmakologiske hensyn
o Anestesi ved hodetraume (hos barn og voksne) og ryggmargsskader
o Anestesi ved craniotomier og akutte cerebrovaskulære tilstander  


Prehospital håndtering av akuttmedisinske tilstander. Avansert initial behandling av traumepasienter, prehospitalt og i sykehus. Håndtering av akutte hode og nakkeskader, og prinsipper for nevroanestesi generelt. Barneanestesi. Barneintensivmedisin. Anestesi ved spesielle medisinske tilstander og organdonasjon.

Læringsmål barneanestesi

Forberedelse til anestesi. Kjenne fasteregler, noen vanlige premedikasjonsregimer, begrensninger i EMLA-dosering, ulike strategier for innledning av anestesi og nøkkelelementer i samhandlingen med foreldrene.Utstyr til anestesi. Kjenne hvilke laryngoskoper, PVK-er, CVK-er og blærekatetre det er relevant å bruke i forskjellige aldersgrupper. Kunne redegjøre for fordeler og ulemper med henholdsvis volumkontrollerte og trykkontrolerte ventilatorinnstillinger. Kjenne måter å varme/kjøle pasienter. Kjenne til hvilke overvåkningsmuligheter man har og ikke har hos barn (spes. relatert til sirkulasjonen).Anestesimidler. Kjenne hvilke anestesimidler som er aktuelt å bruke hos barn, vanlige doseringer og eventuelle forsiktighetsregler for enkeltmedikamenter. Regionale teknikker. Kunne redegjøre for alternativer og evt. begrensninger. Sakralbedøvelse skal kunne beskrives i detalj, inkl. medikamentdoser. Kjenne dosebegrensninger for lokalanestetika.Smertebehandling. Kunne sette opp forslag til adekvate behandlingsregimer for liten og stor kirurgi.Luftveier. Kjenne allmenne prinsipper for håndtering av luftveier hos barn inkludert leiring, valg av maske-, svelgtube-, larynxmaske- og tubestørrelse. Kunne formulere strategi for håndtering av forventet og uventet vanskelig luftvei hos barn. Kjenne vanlige ventilatorinnstillinger for barn (TV, frekvens osv.)Perioperativ væske, transfusjon og pressor. Kunne redegjøre for hvordan man beregner væskebehov og redgjøre for valg av væsketype. Kjenne prinsippene for transfusjonsbehandling. Kjenne til behov for kalsiumsubstitusjon ved tilførsel av større plasmamengder. Kjenne prinsipper for valg av vasopressor og inotropi hos barn.Vaskulær tilgang: kjenne til hva slags utstyr som fins. Vite hvordan og hvor intraossøs tilgang etableres. Kjenne prinsippene for bruk av UL for vaskulær aksess. Kunne redgjøre for de mest brukte perifere venetilgangene samt fordeler og farer ved de forskjellige sentralvenøse og arterielle tilgangene.Alvorlige misdannelser. Kunne redgjøre for nøkkelelementer i initialhåndteringen av nyfødte med diafragmahernie, øsofagusatresi, pylorusstenose og gastroschise.Kirurgiske hastetilstander. Vite hvorfor hastegraden er spesielt høy ved svikt av VP-shunt og mekanisk ileus med svær tarmdilatasjon.Hjertebarn. Kunne rubrisere hjertefeil i grupper med beskjeden klinikk, moderat påvirket og alvorlig påvirket fysiologi, og således ha en formening om hvilke barn som pga sin hjertetilstand bør henvises til hjertesenter. Kunne beskrive shuntfysiologi, Fontan sirkulasjon og kjenne farene ved pulmonal hypertensjon.Nyfødtanestesi. Kjenne grunnleggende trekk som har direkte betydning når nyfødte skal gis generell anestesi. Spesielt viktig: sirkulatoriske endringer, umodenhet i lever og nyre med konsekvensene det har for medikament- og væskedosering. Kjenne anbefalinger for postoperativ apnoeovervåkning.

Læringsmål barneintensivmedisin
Organisatorisk. Kjenne i grove trekk hvordan barneintensivtilbudet er organisert i Norge, hvilke tilbud man har hvor.Etikk. Kunne drøfte etike problemstillinger som spesielt kjennetegner barneintensivmedisinen.Organunderstøttende behandling. Redgjøre for hvilke vasopressorer og inotrope midler som vanligvis brukes hos barn. Kjenne anbefalte øvre dosegrenser.Kjenne vanlige ventilatorinnstillinger hos barn, kunne skissere en nedtrappingsplan, kriterier for intubasjon og ekstubasjon. Kjenne grensene for hva som må oppfattes som høye trykkinnstillinger. Kunne redgjøre for alternativer til invasiv ventilasjon hos barn (CPAP, VPAP, NIV, HFO, ECMO). Kjenne anbefalt dosering av NO. ECMO: kjenne veiledende kriterier for ECMO-behandling, vite hvor man henvender seg med spørsmål om ECMO-beh. Kunne redgjøre for forskjellen på v-v og v-a ECMO.Nyre-/lever: kjenne de forskjellige dialysemulighetene (PD, HD, CRRT). Kjenne indikasjoner for MARS-behandling.Hemodynamisk overvåkning: redgjøre for hva som er tilgjengelig og mulig å bruke hos små barn, hvilken rolle har PiCCO, øsofagusdoppler, Lidco, PA-kateter, ekko cor osv. Kunne redgjøre for tolkning av sentravenøs metning og laktatutvikling. Beskrive aktuelle tilganger for intraarterielle trykkmålinger. Kjenne normalområdet for kapillærfylningstid. Sedasjon og analgesi. Kunne sette opp en plan for analgosedasjon til et intensivbarn, hvilke medikamenter er det rimelig å starte med, hva kan man legge til, hva er rimelige doseområder. Strategier for nedtrapping. Hvordan kan analgosedasjonen monitoreres. Kjenne forskjeller i anbefalt medikamentbruk til barn og voksne.Ernæring. Kjenne kaloribehov til barn i akutt og tilfriskningsfase. Kjenne ernæringsløsninger til enteral bruk og kunne skissere en administreringsplan. Kjenne løsninger til parenteral bruk, både storposer og enkeltkomponenter. Kjenne prinsippene for balansen mellom glukose, protein og fett i et ernæringsregime.Asfyksi. Kunne redgjøre for monitorerings- og behandlingsprinsipper, inkl. hypotermibehandling. Redgjøre for prognostiseringsmuligheter.Septisk sjokk. Kjenne aktuelle internasjonale behandlingsalgoritme. Kjenne til hvordan septisk sjokk hos barn klinisk ofte kan skille seg fra bildet hos voksne.

Kursavgift

7000,- (uten lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks. 40

Litteratur

Ligger i e-læringsmodul på nakos.no som deltagerne får tilgang til 6 uker før kurset starter.

Kurskomite

Helle Midtgaard (Ullevål) helmid@ous-hf.no

Gunnar Bentsen (RH) gbentsen@ous-hf.no

Andre opplysninger

Deltagelse forutsetter at alle andre kurs utenom intensivmedisin voksne er tatt.
Nettbasert forkurs foreligger som en obligatorisk del før kursstart. Se nakos.no for mer info.

Program

Ullevål:
Oppmøte: Bygg 2 (Søsterhjemmet), inngang A, etg. 3 - SIM senteret.

Mandag
9.30-9.45 Gruppe A+B: Åpning av kursets første to dager (kursleder)
9.45-10.30 Gruppe A+B: Akuttmedisinsk organisering i Norge, Svein Are Osbakk (OUS, Prehospitalt senter)
10.45-16.30: Gruppe A og B delt:
En gruppe: Simulering Akuttmedisinske utfordringer. (Flere, 6-8 instruktører fra Prehospital tjeneste)
En gruppe: Akuttmedisinsk kardiologi (Mads Sabel, Prehospitalt)
16.30-16.45 Gruppe A+B: Oppsummering og avslutning (kursleder)

Tirsdag:
8.15-11.30: Gruppe A+B: Akutt nevrokirurgi fra et anestesiologisk perspektiv, og generell nevroanestesi (Anders Feyling og Håvard Ølstørn, OUS)

11.30-12.15 Lunsj

12.15-16.30: Gruppe A og B delt:
En gruppe: Blødningssjokk, massiv transfusjon og akutt væskebehandling og traume-anestesi (Hagmo og Skaga, OUS/Luftambulanseavdelingen)
En gruppe: Aksidentell hypotermi, koagulasjon og koagulopati (Baksaas-Aasen, OUS) og Traumatologi - kirugisk perspektiv (Joakim Jørgensen)
16.30-16.45: Gruppe A+B: Oppsummering og avslutning (kursleder)

Rikshospitalet:
Oppmøte: Domus Odontologica (preklinsk III): Lille auditorium A1.1004

Onsdag Barneanestesi
0815-0825 Åpning av kursets dag 3 - 5 (Bentsen)
0825-0845 Forberedelse og innledning av anestesi til barn (Asplin)
0845-0915 Anestesiologiske valgmuligheter til barn (Fagermoen)
0915-0930 Kaffepause
0930-1000 Barneanestesi på Kalnes (Lund)
1000-1030 Luftveishåndtering hos barn (Morisbak)
1030-1045 Pause
1045-1100 Regionalanestesi til barn (Mostad)
1100-1130 Postoperativ smertelindring (Mostad)

1130-1230 Lunsj

1230-1445 Gruppeundervisning 3 x 40min.
Vaskulær tilgang (Grindheim) Perioperativ væske- og transfusjons- behandling (Fagermoen) Luftveis- håndtering og komplikasjoner (Morisbak)
1445-1505 Kaffepause
1505-1540 Anestesi til hjertebarn (Haugen)
1540-1600 Pause
1600-1630 Initialbehandling ved alv. medfødte misdannelser (Eidet)
1630-1700 Hva er det som er så vanskelig med anestesi til nyfødte? (Bentsen)

Torsdag Barneintensiv
0815-0915 Respiratorbehandling (Grindheim)
0915-0930 Kaffepause
0930-1000 Lungesykdommer hos barn (Matthews)
1000-1030 Barn/voksenintensivmedisin – kontroverser? (Haugen)
1030-1045 Pause
1045-1105 CRRT / MARS (Eidet)
1105-1130 ECMO (Solås)

1130-1230 Lunsj

1230-1445 Gruppeundervisning 3 x 40 min.
Should the baby live ? (Lindenskov) Ernæring av intensiv- pasienter (Bentsen) Sedasjon og analgesi til intensiv- pasienter (Bakken Børke)
1445-1505 Kaffepause
1505-1540 Behandling av alvorlig asphyxi hos barn, inkl. drukning (Solås)
1540-1555 Pause
1555-1630 Septisk sjokk / inotrope og vasoaktive medikamenter (Bentsen) 
1630-- Omvisning på barneintensiv (frivillig)

Fredag Anestesi ved spesielle tilstander
0815-0915 Organdonasjon/donorpreservasjon (Wendelbo Sørensen)
0915-0945 Anestesi ved organuttak (Kerans)
0945-1015 Kaffepause
1015-1055 Anestesi til transplanterte (Kerans/Haugaa)
1055-1130 Den hypotone pasienten; hva gjøre og hva ikke gjøre? (Stensrud)
1130-1200 AvslutningFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.