Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin

Ny ordning: Anbefalt kurs i Felles kirurgiske fag, Generell kirurgi og Maxillofacialkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Generell kirurgi, Maxillofacialkirurgi

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om grunnleggende prinsipper for pre- og postoperativ behandling av kirurgiske pasienter, samt intensivmedisin. Etter endt kurs skal deltakerne kunne redegjøre for, demonstrere, og i praksis kunne utføre preoperativ vurdering av kirurgiske pasienter i forhold til risikofaktorer og valg av anestesiform. Deltakerne skal ha kunnskap om hvilke metoder (kliniske og tekniske) man har for å overvåke nyopererte og kritisk syke pasienter. Man skal forstå og kunne tolke hva monitoreringsmetodene måler og iverksette behandling som optimaliserer pasienten respiratorisk og hemodynamisk. Man skal lære grunnprinsipper for intravenøs væskebehandling og kunne gi pasienten væske, elektrolytter og kolloider. Kurset gir detaljet oversikt over patofysiologi bak oksygenringsforstyrrelser og man forventes å kunne foreslå egnet behandling ved hypoksitilstander. Årsaker til og behandling av nyresvikt gjennomgås, likeså grunnprinsipper for enteral og parenteral ernæring. Kandidaten skal skunne sette opp forslag til ernæring basert på diagnose, metabolske forhold og kroppsmasse index. Kursdeltager får kunnskap om bruk av respirator, lungesvikt og patofysiologi ved sepsis, og forventes å kunne gi forslag til behandling. Kursdeltager lærer om indikasjoner for antibiotikabruk profylaktisk og kurativt. Håndtering av traumatiske hodeskader gjennomgås og kursdeltager skal kunne vurdere skadene basert på Gasgow coma scale, og vite når pasienten må observeres i sykehus. Kandidaten skal få kunnskap om behandling av lette og alvorlige brannskader. Traume skåre og injury severity skåre skal kursdeltager kunne bruke for å bedømme skadens omfang.

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Egil Johnson, Avd. for gastro- og barnekirurgi, OUS, Ullevål;
UXEGJO@ous-hf.no

Litteratur

Kurshefte 2020. ”Pre- & postoperativ behandling og intensivmedisin”. Kursheftet som er et sammendrag av forelesningene anbefales lest før kurset starter. Dessuten vil det bli laget en nettbasert løsning hvor forelesninger og ev supplerende litteratur legges ut.

Program

Mandag 18. januar.
08.45 – 08.55: Åpning av kurset. (Egil Johnson).
09.00 – 09.45: Preoperativ evaluering av kirurgiske pasienter og valg av anestesi.(Professor Johan C. Ræder, Anestesiavdelingen, OUS, Ullevål)
10.00 – 10.45: Overvåkingsregimer for nyopererte og kritisk syke pasienter. (Overlege Trine Marie Gundem, Intensivavdelingen, OUS, Ullevål)
11.00 – 11.45: Grunnprinsipper for intravenøs væskebehandling. (Overlege Baard
Ingvaldsen, Avd. for anestesiologi, OUS, Ullevål)

12.00: Lunsj.

13.00 – 13.45: Per- og postoperativ væskebehandling og bloderstatning. Praktisk
gjennomføring. (B. Ingvaldsen)
14.00 – 14.45: Rasjonell og riktig bruk av blod og blodkomponenter. (Overlege, professor Tor Hervig, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus)
15.00 – 16.30: Gruppearbeid/kasuistikker: Egil Johnson / Sigrid Beitland / Baard Ingvaldsen / Knut Jørgen Labori.
16.30: Slutt.

Tirsdag 19. januar.
09.00 – 09.45: Parenteral ernæring. (Overlege, professor Egil Johnson, Gastro- og
barnekirurgisk avdeling, OUS, Ullevål). 
10.00 – 10.45: Syre-base forstyrrelser i kirurgisk intensivmedisin. (B. Ingvaldsen).
11.00 – 11.45 Oksygentransport og oksygeneringsforstyrrelse i kirurgisk
intensivmedisin. (Overlege Sigrid Beitland, Avd. for anestesiologi, OUS,
Ullevål).

12.00: Lunsj.

13.00 – 13.45: Postoperativ enteral ernæring av kirurgiske pasienter. (E. Johnson).
14.00 – 14.45: Patogenese, klinikk og behandling av post-traumatisk lungesvikt
(ARDS).(Avd. overlege, professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret,
OUS, Rikshospitalet).
15.00 – 16.30: Gruppearbeid/kasuistikker: E. Johnson / S. Beitland / B. Ingvaldsen /
K. J. Labori.
16.30: Slutt.

Onsdag 20. januar.
09.00 – 09.45: Kardiopulmonal svikt hos kirurgiske pasienter. (Overlege, professor Theis Tønnessen, Thoraxkirurgisk avdeling, OUS, Ullevål).
10.00 – 10.45: Initial vurdering og behandling av multitraumepasienter. (Overlege
Nils-Oddvar Skaga, Anestesiavdelingen, OUS, Ullevål).
11.00 – 11.45 Initial intensivbehandling av alvorlige brannskader. (Overlege, professor
Henning Onarheim, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland
universitetssykehus).

12.00: Lunsj.

13.00 – 13.45: Akutt nyresvikt. Diagnose og behandling. (Overlege, professor Anders
Hartmann, Nyreseksjonen, Medisinsk Avdeling, OUS, Rikshospitalet).
14.00 – 14.45: Respiratorbehandling; indikasjoner og gjennomføring. (S. Beitland).
15.00 – 16.30 Gruppearbeid/kasuistikker: E. Johnson / S. Beitland / B. Ingvaldsen /
K. J. Labori.
16.30: Slutt.

Torsdag 21. januar.
09.00 – 09.45: Initial vurdering og håndtering av pasienter med hodeskader. (Lege Christina Teisner Høstmælingen, Nevrokirurgisk avdeling, OUS, Ullevål).
10.00 – 10.45: Patofysiologi ved kirurgisk sepsis. (Overlege, professor Erik Waage-Nielsen, Anestesiavdelingen, Nordlandssykehuset, Bodø).
11.00 – 11.45: Intensivbehandling av den septiske pasient. (S. Beitland).

12.00: Lunsj.

13.00 – 13.45: Antibiotikaprofylakse ved kirurgiske inngrep. Indikasjoner og
gjennomføring. (Seksjonsoverlege Dag Berild, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS, Ullevål).
14.00 – 14.45: Valg av antibiotika i behandling av kirurgisk sepsis.
(D. Berild, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS, Ullevål).
15.00 – 16.30: Gruppearbeid/kasuistikker: E. Johnson / S. Beitland / B. Ingvaldsen /
J. Labori.
16.30: Slutt.

Fredag 22. januar.
09.00 – 0945: Blødnings-, koagulasjons- og hemostaseproblemer. (Førstamanuensis
Anders E. A. Dahm, Avdeling for blodsykdommer, Akershus
universitetssykehus).
10.00 –10.45: Profylakse og behandling ved trombose/emboli (Anders E. A. Dahm). 
11.15 –11.30: Evaluering av kurset. Dialog med kursledelsen. 
11.40 – 14.00: Skriftlig prøve.
 14.00: Slutt.
 

Fant du det du lette etter?