Pediatri kurs 3 - Nefrologi og endokrinologi, immunologi og revmatologi

WEBINAR
Kurset bygger videre på introkurs I og II.
Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer
For LIS i gammel ordning: se under

Kursleder

Marite Rygg

Kursavgift

7000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

50

Godkjenninger

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Pediatri

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer:

 • Nefrologi og endokrinologi, immunologi og revmatologi - 36 timer
 • Nefrologi og endokrinologi - 18 timer
 • Immunologi og revmatologi - 18 timer


Læringsutbytte

Etter dette kurset skal LIS kunne:                                                                                                      

Revmatologi og Immunologi

 • Ha kunnskap om diagnostikk, utredning og under supervisjon kunne behandle av akutte immunologiske sykdommer, som Henoch Schønlein purpura, Kawasaki sykdom, virale og reaktive artritter og periodisk feber syndrom (PED-094)
 • Ha kunnskap om utredning og behandling av revmatiske og autoimmune sykdommer, inkludert juvenil idiopatisk artritt og kjenne til organiseringen av dette tilbudet nasjonalt og regionalt (PED-093)
 • Ha kunnskap om og under supervisjon kunne behandle barn med medfødt og ervervet immunsvikt (PED-095)
 • Ha kunnskap om og under supervisjon kunne følge opp transplanterte pasienter i samarbeid med spesialavdeling (PED-097)
 • Ha kunnskap om vaksinasjon og infeksjonsbehandling av barn med medfødt og ervervet immunsvikt (PED-098, PED-096, dekkes delvis i Introduksjonskurs 2)                                                                

   

  Nefrologi
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle barn med hematuri, samt indikasjon for nyrebiopsi ved hematuri og vurdering av hematuri som ledd i systemsykdom (PED-109)
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle barn med hematuri, samt indikasjon for nyrebiopsi ved hematuri og vurdering av hematuri som ledd i systemsykdom. (PED-109)
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere og behandle barn med nefrotisk syndrom og glomerulonefritt, samt indikasjon for nyrebiopsi (PED-111)                                                                      Ha god kunnskap om diagnostikk og beherske akutt behandling av hemolytisk uremisk syndrom (PED-112)
 • Ha god kunnskap om utredning og beherske initial behandling av kongenitt avløpshinder i urinveiene, samt kjenne indikasjoner for profylaktisk behandling, videre utredning og postnatal oppfølging av barn med prenatalt påvist avløpshinder (PED-113)                                                                  
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle proteinuri, samt indikasjoner for nyrebiopsi ved proteinuri (PED-114)
 • Ha kunnskap om og under supervisjon kunne utrede og behandle akutt og kronisk nyresvikt, inkludert behandling av tilgrunnliggende sykdom (PED-115) 

   

  Endokrinologi
 • Ha god kunnskap om diabetes, både symptomer og tegn samt initial behandling. Kjenne til prinsipper for behandling og bruk av kontinuerlig glukosemåler samt programmet for oppfølging av barn med diabetes, her under symptomer for kroniske komplikasjoner (PED 052) (KURS 1 og 6 vil ha fokus på behandling av ketoacidose)
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og initialbehandle kongenitte og ervervede thyreoideasykdommer hos barn og unge. Kjenne prinsippene for videre behandling og oppfølging (PED 053)
 • Ha god kunnskap om utredning og selvstendig kunne håndtere akuttbehandling ved forstyrrelser i kalsium/fosfat-stoffskiftet hos barn. Ha kunnskap om prinsippene for videre behandling og oppfølging (PED 054)
 • Ha god kunnskap om symptomer og tegn på vekstforstyrrelser hos barn og unge, inkludert bruk av nasjonale og internasjonale vekstkurver. Selvstendig kunne håndtere initial utredning og ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling (PED0 55) (Dette omtales også kort i kurs 2)
 • Ha god kunnskap om symptomer og tegn på binyrebarksykdom hos barn og unge. Selvstendig kunne starte initial behandling ved binyrebarksvikt, også hos nyfødte, og ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling (PED 056)
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne identifisere symptomer og tegn på unormal pubertetsutvikling hos barn og unge. Selvstendig kunne klassifisere pubertetsstadium hos jenter. Ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling. (PED 058)
 • Kjenne symptomer og tegn på feil i somatisk kjønnsutvikling og kunne henvise til videre utredning og behandling (PED 059)
 • Kjenne symptomer og tegn på de ulike former for hypofysesvikt hos barn og unge, herunder nyfødte, og ha kunnskap om videre utredning og behandling (PED 060)

Andre opplysninger

Kurset bygger videre på introkurs I og II

Program

Mandag 23. november

08.30-09.15 Kursstart - velkommen, praktisk orientering, presentasjonsrunde - Marite Rygg
09.30-09.45 Endokrinologi - orientering - Henrik Underthun Irgens
09.45-10.30 Diabetes, symptomer og tegn. Initial behandling av nyoppdaget diabetes både med og uten ketoacidose - Heiko Bratke
10.45-12.00 Prinsipper for behandling og overvåkning med kontinuerlig glukosemåling og insulinpumper - Heiko Bratke

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.15 Oppfølgingsprogram for diabetes samt gjennomgang av kroniske komplikasjoner - Torild Skrivarhaug
13.30-14.15 Akutte forstyrrelser i kalsium/fosfat+-stoffskiftet. Behandling og oppfølging
14.30-15.15 Unormal pubertet, klassifisering og prinsipp for utredning og behandling. Feil i somatisk kjønnsutvikling - Helge Ræder
15.30-16.15 Thyroideasykdommer, utredning og behandling - Jens Jørgensen

Tirsdag 24. november

08.00-09.00 Ulike former for hypofysesvikt, diagnostikk og behandling - Torstein Baade Rø
09.15-10.00 Binyrebarksykdom, diagnostikk og behandling. Behandling av barn med systemiske glukokortikoider - Jostein Fjørvoll
10.15-11.00 Hypoglykemi, utredning og behandling - Pål Njølstad
11.00-11.30 Gjennomgang av endokrinologiske tester - Pål Njølstad

11.30-12.15 Lunsj

12.15-12.30 Nefrologi - orientering - Anna Bjerre
12.30-13.00 Embryologi - medfødte misdannelser (CAKUT) - Anna Bjerre
13.00-13.30 Fysiologi - Anna Bjerre
13.45-14.15 Patologi, klassifikasjon av nyresykdommer - Damien Brackman
14.15-15.00 Proteinuri og Nefrotisk syndrom - Damien Brackman
15.00-15.45 Hematuri og Glomerulopatier: IgAN, kollagen sykdommer, HSP-GN - Damien Brackman
15.45-16.15 PIGN - TIN - Post Strep - Marie Beck

Onsdag 25. november

08.00.08.30 Tubulopatier - Anna Bjerre
08.30-09.00 Cystesykdommer - Anna Bjerre
09.05-09.45 Akutt nyresvikt inklusiv hemolytisk uremisk syndrom (HUS) - Marie Bech
10.00-10.30 Kronisk nyresvikt - Damien Brackman
10.30-11.00 Dialyse og transplantasjon - Anna Bjerre
11.00-11.30 Kasuistikker - Anna Bjerre

11.30-12.30 Lunsj

12.30-12.35 Revmatologi - orientering - Marite Rygg
Systemiske barnerevmatologiske tilstander
12.35-13.00 Akutte vaskulitter og systemiske inflammatoriske tilstander - PIMS/MIS-C: Multisystem inflammatory syndome associated with Covid-19 - Marite Rygg 
13.05-13.50 Kroniske vaskulitter - hvordan arter de seg hos barn? - Berit Flatø, OUS 
14.00-14.40 Bindevevssykdommer - hvordan får vi mistanke om hva det er? (Kasus 4) Helga Sanner/Vibeke Lillegy 
14.45-15.00 Kasus-presentasjoner Immunologisk utredning: Når skal vi rekvirere hvilke prøver - Ellen Berit Nordal
15.05-15.25 Autoinflammatoriske syndrom med CNO - kronisk non-purulent osteomyelitt - Vibeke Lilleby
15.30-15.45 PFAPA -  periodisk feber syndrom Praktisk - Bjørn Barstad
15.45-16.00 Kasuistikker - diskusjon

Torsdag 26. november

Artritt og smertetilstander hos barn
08.00-08.30 Artritt hos barn - Differensialdiagnoser og utredning (Kasus 1) - Ellen Berit Nordal 
08.35-09.05 Juvenil idiopatisk artritt - Utredning - Diagnose - Behandling (Kasus 2) - Marite Rygg
09.10-09.40 Kasuistikk: Det tverrfaglige revmatilbudet - Hvem har vi å spille på og hva gjør de? - Gry Børmark Hoftun, Siril Ousland, Marit Stordal, Ragnhild Sele
09.50-10.20 Uveitter hos barn og øyelegens plass i omsorgen for barnerevmatologiske pasienter - Ellen Berit Nordal, Terje Christoffersen
10.20-10.30 Kasuistikk - diskusjoner
10.30-11.15 Smertetilstander - primærhelsetjenesten versus spesialisthelsetjenesten - tverrfaglighet og ansvarsfordeling (Kasus 3) - Ellen Berit Nordal + barnefysioterapeut
11.15-11.30 Kasuistikk - diskusjon

11.30-12.15 Lunsj

12.15-12.35 Organisering av det barnerevmatologiske tilbudet i Norge - Hvem gjør hva og hvor? - Marite Rygg
12.40-13.10 Immunologisk utredning: Når skal vi rekvirere hvilke prøver? Ellen Berit Nordal
13.15-14.15 Praktisk leddundersøkelse - Ellen Berit Nordal
14.15-14.45 Hva er dette? Diverse kasuistikker - diskusjon - Marite Rygg
15.00-16.00 Moderne immunmodulerende behandling ved barnerevmatologiske tilstander - Oversikt, bivirkninger, infeksjonsforebygging og vaksinasjoner - Marite Rygg

Fredag 27. november

09.00-09.05 Immunologi - Orientering - Torstein Øverland
09.05-09.45 Medfødt immunsvikt -  Når mistenke og hvordan utrede immunsvikt? - Torstein Øverland
09.50-10.35 Terapeutiske aspekter ved immunsvikt, inkludert vaksinasjon - Torstein Øverland
10.45-11.30 Kasuistikk-diskusjoner

11.30-12.15 Lunsj

12.15-12.45 Oppfølging av stamcelletransplanterte - Charlotte Alme
13.00-14.00 Kurseksamen (MCQ - Questback)
14.15-15.00 Spørsmål og kursevaluering

Fant du det du lette etter?