Medisinsk toksikologi og rusmiddelfarmakologi (C-kurs i rettstoksikologi) - høst 2020

Ny ordning: Anbefalt kurs i Klinisk farmakologi, emnekurs i Nevrologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35t) i Klinisk farmakologi

Målgruppe

Godkjent som valgfrittkurs (35t) for LIS i: Akutt- og mottaksmedisin; Allmennmedisin; Anestesiologi; Barne- og ungdomspsykiatri; Indremedisin; Nevrologi; Patologi; Rus- og avhengighetsmedisin. Gjelder LIS etter gammel ordning

Læringsmål

KLF004: Forgiftninger
KLF013: Rollen som terapeut, vitne, sakkyndig
KLF016: Rusmiddelanalyser
 
Etter dette kurset skal LIS kunne:
Beskrive symptomer på forgiftninger av de vanligste rus- og legemidler
Kunne skille mellom sin rolle som lege/terapeut og rollen som oppnevnt sakkyndig for rettsapparatet
Diskutere utfordringer ved rusmiddelanalyser og fortolkningen av resultatene
Anvende kunnskap om de ulike stoffenes egenskaper til å bestemme egnet prøvemedium for analyse[GH1] 

Kursavgift

NOK 7000,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

- Gunhild Heide, overlege ved avdeling for rettsmedisinske fag, OUS (guhmoe@ous-hf.no)
- Merete Vevelstad, overlege ved avdeling for rettsmedisinske fag, OUS
- Marit Årnes, LIS ved avdeling for rettsmedisinske fag, OUS
- LIS Ragnhild Bergene Skråstad (St. Olavs)
- Trond Aamo, seksjonsoverlege ved avdeling for farmakologi, St. Olavs hospital

Andre opplysninger

Kurset arrangeres live via programmet Whereby, som er et ende-til-ende kryptert program. Her vil dere «møte» de fleste foreleserne og følge gjennomgang av kasuistikker og kunne stille spørsmål til foredragene etc.


Kursprøven vil bestå av gruppeoppgaver som besvares i løpet av kurset. Besvarelsene gjennomgås ved kursslutt. Besvarelsene bedømmes som bestått/ikke bestått.

Program

Mandag - Oversikt rusmiddelbruk i Norge. Rettstoksikologi. (Møteleder Gunhild Heide)

09:30-09:45        Registrering
09:45-10:00        Velkommen og praktisk info. Overlege Gunhild Heide, OUS (15 min)
10:00-10:30        Introduksjon til toksikologi og farmakologi. Overlege Gunhild Heide, OUS (30 min)
10:30-10:45        Pause
10:45-11:30        Rusmiddelproblematikk i Norge: En oversikt. Seniorforsker Anne Line Brettville-Jensen, FHI (45 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:15        Rettstoksikologi i Norge. Vigdis Vindenes, leder toksikologisk gruppe, DRK (45 min)
13:15-13:20        Pause (beinstrekk)
13:20-14:05        Omfang og håndtering av rettstoksikologiske saker i norsk strafferettspleie. Vigdis Vindenes, leder toksikologisk gruppe, DRK (45 min)
14:05-14:15        Pause
14:15-15:00        Relevante lovparagrafer innen rettstoksikologi. Førstestatsadvokat Guri Lenth, Riksadvokatens kontor (45 min)
15:00-15:15        Pause
15:00-16:00        Hva er god rettstoksikologisk forskning? Belyst med illustrerende eksempler. Forsker/spesialrådgiver Stig Tore Bogstrand, OUS (60 min)
16:00-16:45        Oppsummering og gruppearbeid basert på dagens tema

Tirsdag – Rettstoksikologi. Medisinsk toksikologi. Rusmiddelanalyser. (Møteleder Ragnhild B. Skråstad)

08:30-10:00        Postmortal rettstoksikologi. Seksjonsleder Marianne Arnestad, OUS (90 min)
10:00-10:15        Pause
10:15-10:45        Rusmiddeltesting i rettslig versus medisinsk sammenheng. Overlege Cecilie Thaulow, OUS (30 min)
10:45-11:30        Medisinsk toksikologi: Vanlige forgiftninger ved norske sykehus/legevakt. Overlege Knut Erik Hovda, OUS (45 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:15        Medisinsk toksikologi: Sære forgiftninger ved norske sykehus/legevakt. Overlege Knut Erik Hovda, OUS (45 min)
13:15-13:30        Pause
13:30-14:30        Forgiftninger i Norge, inkl. relevante plante- og soppgifter. Farmasøyt Barbro Spillum, FHI Giftinformasjonen (60 min)
14:30-14:45        Pause
14:45-15:30        Rusmiddeltesting: Nytteverdi av blod, urin, spytt, hår. LIS Ragnhild B. Skråstad, St. Olavs hospital (45 min)
15:30-16:00        Rusmiddeltesting: Betydning av analysemetode for sikkerhet av prøvesvar. LIS Ragnhild B. Skråstad, St. Olavs hospital (30 min)
16:00-16:15        Pause
16:15-16:45        Rusmiddeltesting: Utfordringer ved fortolkning av urinanalyser. Manipulering. LIS Ragnhild B. Skråstad, St. Olavs hospital (30 min)

Onsdag - Avhengighet. Farmakologi stimulantia. Rusutløst psykose. (Møteleder Merete Vevelstad)

08:30-10:00        Avhengighet, rus og vold. Fagdirektør Liliana Bachs, OUS (90 min)
10:00-10:15        Pause   
10:15-11:00        Rusutløst psykose. Fagdirektør Liliana Bachs, OUS (45 min)
11:00-11:30        Rusmiddelfarmakologi: Ecstasy. Overlege Merete Vevelstad, OUS (30 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:30        Rusmiddelfarmakologi: Nye psykoaktive stoffer (NPS) og hallusinogener. Overlege Merete Vevelstad, OUS (60 min)
13:30-13:45        Pause
13:45-14:15        Nye psykoaktive stoffer sett fra Tollvesenets ståsted. DarkWeb. Tolloverinspektør Sveinung Skjørsæter, Tollvesenet (30 min)
14:15-15:00        Rusmiddelfarmakologi: Amfetamin, khat og kokain. Overlege Eirin Bakke, OUS (45 min)
15:00-15:15        Pause
15:15-16:45        Oppsummering og gruppearbeid basert på tirsdagens og onsdagens tema

Torsdag – Rusmiddelfarmakologi. Behandling av rusavhengighet. (Møteleder Trond Aamo)

08:30-09:30        Opioider og LAR-behandling. Avdelingsleder Trond Aamo, St. Olavs hospital (60 min)
09:30-09:45        Pause
09:45-10:30        Abstinensbehandling. Avdelingsleder Trond Aamo, St. Olavs hospital (45 min)
10:30-10:45        Pause
10:45-11:30        Forts. abstinensbehandling (45 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:25        Rusmiddelfarmakologi: Benzodiazepiner og z-hypnotika. Overlege Knut Hjelmeland, OUS (55 min)
13:25-13:45        Rusmiddelfarmakologi: GHB. Overlege Knut Hjelmeland, OUS (20 min)
13:45-14:00        Pause
14:00-14:45        Rusmiddelfarmakologi: Cannabis. Overlege Merete Vevelstad, OUS (45 min)
14:45-15:00        Pause
15:00-15:45        Oppsummering og gruppearbeid              

Fredag - Alkoholer. Psykoaktive legemidler. Neddoping. Sakkyndighetsrollen. Kursprøve. (Møteleder Marit Aarnes)

08:30-09:30        Rusmiddelfarmakologi: Alkoholer. Overlege Gudrun Høiseth, OUS (60 min)
09:30-09:45        Pause
09:45-10:30        Praktisk farmakokinetikk med oppgaver. Overlege Gudrun Høiseth, OUS (45 min)
10:30-11:30        Farmakologi - psykofarmaka: Antipsykotika, antidepressiva, antiepileptika. Seksjonsoverlege Sigrid Narum, Diakonhjemmet sykehus (60 min)

11:30-12:30        Lunsj

12:30-13:00        Farmakologi - andre psykoaktive legemidler: Antikolinergika, antihistaminer. Seksjonsoverlege Sigrid Narum, Diakonhjemmet sykehus (30 min)
13:00-13:45        Drug-facilitated assault (neddoping): Bevissthet, hukommelse, atypisk rus. Analysefunn. Overlege Merete Vevelstad, OUS (45 min)
13:45-14:00        Pause
14:00-14:30        Sakkyndighetsrollen. Fagdirektør Liliana Bachs, OUS (30 min)
14:30-14:45        Oppsummering og gruppearbeid (15 min)
14:45-15:00        Pause
15:00-15:30        Gjennomgang gruppearbeid/kursprøve

Fant du det du lette etter?