Maligne blodsykdommer, diagnostikk og behandling inkludert stamcelletransplantasjon

Kurs , 03.06.2019-07.06.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Blodsykdommer og Onkologi
Overgangsordning: Oblogatorisk kurs for LIS i Blodsykdommer (40t) og onkologi (40t).
For valgfrie kurs, se under.

Når og hvor

Dato
03.06.2019-07.06.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 9 - avsluttes fredag kl. 16
Sted
Ullevål sykehus 11 kreftsenteret: Aud. 1.etg
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 01.04.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs for LIS i Allmennmedisin (40t), Anestesiologi (40t), Fordøyelses­sykdommer (40t), Fysikalsk medisin og rehabilitering (40t), Geriatri (40t), Hjertesykdommer (40t), Lungesykdommer (40t), Immunologi og transfusjonsmedisin (40t), Indremedisin (40t), Infeksjons­sykdommer (40t), Medisinsk biokjemi (40t), Medisinsk mikrobiologi (40t), Nevrologi (4ot), Nyresykdommer (40t), Radiologi (40t).

Læringsmål

Kurset: Maligne blodsykdommer, diagnostikk og behandling inkludert autolog- og allogen stamcelletransplantasjon, er ment å støtte opp under følgende lærlingsmål.

Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk myelogen leukemi.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av polycytemia vera.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av essensiell trombocytose.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk eosinofili leukemi.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av
systemisk mastocytose.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av neoplasier med eosinofili og mutasjoner i PDGFR og/eller FGFR1.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk myelomonocyttleukemi.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av myelodysplastiske syndromer.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av alle former for akutt myelogen leukemi med unntak av akutt promyelocyttleukemi.
Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi/lymfom av B-celle opprinnelse.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk lymfatisk leukemi, småcellet lymfocyttært lymfom og monoklonal B-cellelymfocytose.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi/lymfom av T-celleopprinnelse.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av monoklonal gammopati av ukjent betydning (MGUS).
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av plasmocytom.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av myelomatose.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av AL amyloidose.
Ha god kunnskap om og beherske vurdering av indikasjon, nytte og risiko forbundet med autolog og allogen stamcelletransplantasjon herunder myeloablativ og doseredusert kondisjonering.
Ha kunnskap om administrering av høydose kjemoterapi, kunne identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og behandle pasienten etter innhenting av råd.
Ha kjennskap til metoder for identifisering og valg av stamcelledonor.
Ha kunnskap om symptomer og funn ved akutt graft versus host sykdom.
Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og gi behandling etter innhenting av råd.
Ha kunnskap om symptomer og funn ved kronisk graft versus host sykdom.
Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og gi behandling etter innhenting av råd.

Ha kunnskap om symptomer og funn ved lungekomplikasjoner, veno-okklusiv sykdom og hemorragisk cystitt.
Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og starte behandling etter innhenting av råd.
Ha kjennskap til evaluering av kimærisme.
Ha kjennskap til mobilisering, høsting og videre håndtering av hematopoetiske stamceller.
Ha kjennskap til klinisk potensiale og begrensninger ved terapi med embryonale og adulte stamceller, inkludert etiske betraktninger.
Ha kjennskap til klinisk potensiale og begrensninger ved bruk av genterapi.
Ha kjennskap til terapi med mesenkymale celler, NK celler og kimeriske antigenreseptor T-celler.
Ha kjennskap til tumorvaksiner.
Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av infeksjoner forårsaket av bakterier, sopp og virus, herunder reaktivering av cytomegalovirus og Epstein-Barr virus.
Ha god kunnskap om å beherske forebygging, utredning og behandling av komplikasjoner til cellegiftsbehandling, herunder tumorlysesyndrom, mukositt, kvalme og smerter.
Ha kunnskap om og kunne identifisere ryggmargkompresjon og vena cava superior syndrom.
Ha kunnskap om nevrologiske og psykiatriske forstyrrelser assosiert med behandling av maligne blodsykdommer.
Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk, forebygging og behandling av symptomer ved maligne blodsykdommer, herunder smerter, kvalme og obstipasjon.
Ha god kunnskap om henvisningsrutiner ved behov for tverrfaglig samhandling, herunder anestesiolog, palliativ avdeling, psykiater, sosionom, ernæringsfysiolog og fysioterapeut.
Ha kunnskap om prinsippene for HLA-typing og påvisning av anti-HLA antistoff.
Ha god kunnskap om og beherske transfusjon av erytrocytter, trombocytter og plasma.
Selvstendig kunne utrede og behandle eventuelle bivirkninger, herunder:
• hemolytisk transfusjonsreaksjon akutt og forsinket
• febril nonhemolytisk transfusjonsreaksjon
• allergiske og anafylaktiske reaksjoner
• transfusjonsassosiert akutt lungeskade (TRALI)
• transfusjonsrelatert GvHD

Kurset: Maligne blodsykdommer, diagnostikk og behandling inkludert autolog- og allogen stamcelletransplantasjon er ment å bidra til følgende læringsutbytte.

Etter kurset skal LIS kunne:
Identifisere pasienter med maligne blodsykdommer
Beskrive utredning og relevante funn for å kunne stille en spesifikk hematologisk malignitetsdiagnose
Relatere kliniske funn til den spesifikke hematologiske malignitet
Forstå utfordringer knyttet til diagnostikk av maligne blodsykdommer og redegjøre for de vanligste differensialdiagnosene.
Kjenne prinsippene for behandling av maligne blodsykdommer og å være i stand til å starte behandling, eller videre henvise til adekvat behandlingsnivå.
Kjenne komplikasjonene knyttet til behandling av maligne blodsykdommer og hvordan disse bør håndteres.

Kursavgift

7000,- (uten lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks. 50

Kurskomite

Tobias Gedde-Dahl (Seksjon for stamcelletransplantasjon, Avdeling for blodsykdommer, Kreftklinikken, OUS-Rikshospitalet)

tgeddeda@gmail.com
geddeda@ous-hf.no

 mobil 91520292
Jeg vil være ved Univ Sydney/Melbourne – jan-primo mai 2019, bruk derfor helst G-mail adressen i dette tidsrommet.

Litteratur

1) Maligne blodsykdommer - Handlingsprogram. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer - versjon 2019 ( kan fritt lastes ned fra www.helsedirektoratet.no).

2) The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia, Blood 2016 127:2391-2405
The 2016 revision to the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms, Blood 2016 127 2375-2390

3) The EBMT Handbook; Hematopoietic Stem Cell Transplantation and cellular therapies - version 2019 (kan fritt lastes ned fra www.ebmt.org)

Program

(NB! med forbehold for endringer)

Mandag 03.06.2019
Ordstyrer: Øystein Bruserud

Akutt leukemi, diagnostikk og behandling
10.00-10.10 Åpning v/Tobias Gedde-Dahl, Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet 
10.10 -10.55 Ervervede genomforandringer i leukemiceller. Randi Hovland, Haukeland Universitetssykehus
10.55 – 11.40 Molekylære markører og sykdomsmekanismer ved akutte leukemier. Øystein Bruserud, Haukeland Universitetssykehus og Signe Spetalen, Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet 
11.40 -12.25 Morfologi og væskestrømscytometri, tolkning og fallgruver. Liv Osnes og Tobias Gedde-Dahl, Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet 
 
12.25 – 13.00 Lunsj

13.00 - 13.30 Primærbehandling ved AML. Yngvar Fløisand
13.30 – 14.00 Primærbehandling ved ALL. Ann Kristin Kvam
14.00 – 14.30 AML hos eldre. Jakob Dalgaard. Vestre Viken, Drammen
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.15 Akutt leukemi utenfor regionsykehuset. Jakob Dalgaard. Vestre Viken, Drammen
15.15 – 15.45 Når primærbehandlingen svikter. Øystein Bruserud, HUS- Bergen
15.45 – 16.15 Allogen stamcelletransplantasjon ved akutt leukemi. Tobias Gedde-Dahl
 
Tirsdag 4.6. 2019
Ordstyrer: Henrik Hjorth-Hansen, St Olav

Kroniske myeloproliferative sykdommer, diagnostikk og behandling
9.00.- 9.45 Essensiell trombocytose, Polycytemia vera og Primær myelofibrose. Eivind Galteland, OUS, RH
9.45 – 10.15 Atypiske kroniske myeloproliferative sykdommer. Ingunn Dybedal, OUS, RH
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15 Kronisk myelogen leukemi; diagnose, prognostiske faktorer, medikamentell behandling ,cytogenetisk og molekylærgenetisk monitorering. Henrik Hjorth-Hansen, St Olavs hospital, NTNU 
11.15 – 11.45 Resistens mot tyrosinkinase inhibitorer. Henrik Hjorth-Hansen, St Olav
 
11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.00 Allogen stamcelletransplantasjon ved KML og andre myeloproliferative sykdommer. Tobias Gedde-Dahl, OUS-RH
13.00 – 13.30 Kasuistikker. Diskusjon
13.30 – 13.45 Pause

MDS
13.45 – 14.45 MDS. Diagnostiske kriterier, morfologi og behandling. Ingunn Dybedal, Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet 
14.45 – 15.30 Målrettet behandling ved maligne blodsykdommer, Hvor står vi? Henrik Hjorth-Hansen, St Olav 
15.30 – 16.15 Ny Leukemibehandling på beddingen; T celler med kimære antigenreceptorer, bispesifikke antistoffer og annen immunterapi . Tobias Gedde-Dahl, OUS- RH.
 
Onsdag 5.6.2019
Ordstyrer: Tobias Gedde-Dahl

Kronisk lymfatisk leukemi
9.00 – 09.30 Diagnose, klinikk, prognostiske faktorer. Andrea Lenartova , Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
9.30 – 10.15 Behandling inklusive allogen stamcelletransplantasjon. Geir Tjønnfjord
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 10.45 Hårcelleleukemi. Geir Tjønnfjord
10.45 – 11.00 Mb Waldenstrøm. Geir Tjønnfjord
11.00 – 11.30 Kasuistikker. Diskusjon

11.30 – 12.15 Lunsj
 
Myelomatose
12.15 – 13.00 Diagnose, stadieinndeling, prognostiske faktorer, komplikasjoner, kjemoterapi, og annen behandling. Fredrik Scjhesvold, Oslo Myelom senter, OUS-RH 13.00 – 13.20 AL-Amyloidose, Diagnose og behandling. Fredrik Schjesvold, Oslo myelom senter, OUS-RH
13.20 – 13.35 Pause
13.35 – 14.05 HMAS og allogen stamcelletransplantasjon ved myelomatose. Nina Gulbrandsen, OUS- Rikshospitalet
14.05 – 14.35 Strålebehandling. Alexander Fosså, OUS - Radiumhospitalet
14.35. – 14.50 Kasuistikker. Diskusjon
14.50 – 15.35 Blodkomponentbehandling av pasienter med malign sykdom og ved stamcelletransplantasjoner. Cigdem Akalin Akkøk, OUS 

Torsdag 6.6.2019
Ordstyrer: Tobias Gedde-Dahl

Allogen stamcelletransplantasjon og HMAS
9.00 – 9.30 Prinsipper, biologiske forhold, stamcellekilder, akkreditering. Tobias Gedde-Dahl
9.30 – 10.15 Celleterapi – etablerte indikasjoner og muligheter. Dag Josefsen, OUS-Radiumhospitalet
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.00 HLA-systemet. Katrin Lundin, OUS Rikshospitalet
11.00 – 11.30 Giverregistre / navlestrengsblodbanker. Katrin Lundin,OUS– Rikshospitalet

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 – 13.00 Akutt GVHD. Aymen Bushra, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
13.00 – 13.45 Kronisk GVHD. Tobias Gedde-Dahl, OUS, RH
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 Kasuistikker. Diskusjon
15.00 – 15.30 Seleksjon av pasienter til allogen stamcelletransplantasjon. Informasjon til pasienter og pårørende Tobias Gedde-Dahl
15.30 – 16.00 Stamcelletransplantasjon ved lymfomer. Arne Kolstad, OUS – Radiumhospitalet
 
Fredag 7.6.2019
Ordstyrer: Yngvar Fløisand

9.00 -9.30 Infeksjonskomplikasjoner i aplasiperioden etter tung kjemoterapi for akutt leukemi og høydosebehandling før stamcelletransplantasjon, med praktiske eksempler til diskusjon. Yngvar Fløisand , OUS – Rikshospitalet, Øystein Wendelbo, HUS
9.30 – 10.30 Infeksjoner ved KLL og myelomatose. Øystein Wendelbo, HUS
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 11.30 Infeksjonskomplikasjoner etter aplasifasen ved allogen stamcelletransplantasjon – med praktiske eksempler til diskusjon. Yngvar Fløisand,

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 – 13.15 Praktiske pasienteksempler på ikke-infeksiøse komplikasjoner ved tung kjemoterapi, til diskusjon. Yngvar Fløisand & Ingunn Dybedal, OUS
13.15 – 14.00 Langtidskomplikasjoner etter stamcelletransplantasjoner. Anders Myhre, OUS- Rikshospitalet
14.00 – 14.30 Kasuistikker. Diskusjon
14.30 – 15.00 Etterkontroller allogen stamcelletransplantasjon. Anders Myhre OUS-RH
15.00 – 15.30 Avslutning / evaluering


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.