Lungepatologi - våren 2020 - KURS AVLYST!

Kurs, 09.06.2020-10.06.2020, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i patologi
Gammel ordning: Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Indremedisin (6t v+e), Patologi (12t v+e)

Når og hvor

Dato
09.06.2020-10.06.2020 
Klokkeslett
Kurset starter 09.00 første dag og avsluttes kl 16.00 siste kursdag.
Sted
St.Olavs hospital, Laboratoriesenteret LK11
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 29.03.2020 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kurskomité

Sissel G. F. Wahl - kursleder
Lars Helgeland
Vibeke Grotnes Dale
Marius Lund-Iversen
Elin Richardsen

Kursavgift

4000,-

Det taes forbehold om indeksregulering

Antatt plasser

50

Godkjenninger

Læringsutbytte

Etter kurset skal kursdeltakarane ha kjennskap til dei vanlegaste benigne, premaligne og maligne tilstandane i lunge og pleura. Kursdeltakarane skal også kunne skilje dei vanlegaste premaligne og maligne epiteliale tilstandane  frå kvarandre vhja mikroskopisk undersøkelse, samt ha inngåande kunnskap om immunhistokjemiske markørar som vert brukt for å skilje mellom ulike karsinom, samt immunhistokjemiske markørar som er påkrevd ifht vidare behandling av pasienten.  Kursdeltakarane skal også ha kjennskap til kva molekylære undersøkingar som er påkrevd ihht nasjonale retningslinjer, kva for molekylære metodar som er aktuelle å bruke samt ha kjennskap til handtering av prøvematerialet og faktorar som kan påverke resultata av molekylære analyser.

Litteratur

WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart
4th Edition, Volume 7
Edited by William D. Travis, Elisabeth Brambilla, Allen P. Burke, Alexander Marx, Andrew G. Nicholson
Publication: 2015

Program


Tirsdag 9. juni                                  

09.00-09.30: Registrering

09.30-09.45: Velkommen / praktiske opplysninger                                           

9.45-10.30: Lungekreft: Introduksjon & behandlingsprinsipp                                    

10.30-11.00: Benigne svulster                                  

11.00-11.30: Premaligne tilstander                                        

11.30-12.30: Lunsj                                         

12.35-13.20: Adenokarsinom                                   

13.20-13.50: Plateepitelkarsinom og adenoskvamøse karsinom                               

13.50-14.20: Karsinoid og atypisk karsinoid                                        

14.20-14.40: Pause                                       

14.40-15.05: Småcellet karsinom                                            

15.05-15.30: Storcellet nevroendokrint karsinom                                           

15.30-16.15: Andre karsinomer: Sarkomatoide karsinom, storcellet karsinom, mm                                        

16.15-16.45: Fallgruver ved vurdering av små biopsier                                  

16.45: Slutt for dagen                                  

                                              

Onsdag 10. juni                               

08.30-09.00: Yrkesbetinget lungekreft & silikoser: kasuistikker                                 

09.00-09.30: Reaktiv versus neoplastisk mesotel prolierasjon                                   

09.30-10.00: Malignt mesoteliom: Epitelioid type.                                         

10.00-10.15: Pause                                       

10.30-11.00: Malignt mesoteliom: Sarkomatid type                                       

11.00-11.30: PD-L1                                        

11.30-12.00: Molekylær diagnostikk: Prøvematerialet                                  

12.00-13.00: Lunsj                                         

13.00-13.30: Signaloverføring via reseptor tyrosin kinaser                                          

13.30-13.50: Molekylære markører utover PD-L1                                           

13.50-14.15: Valg av molekylærdiagnostisk metode                                      

14.15-14.45: Fremtidens diagnostikk 1: Betydning av tumor mikromiljø                               

14.45-15.15: Fremtidens diagnostikk 2: Flytende biopsier                                           

15.15-16.00: Kursprøve                              

16.00: SLUTT                                    

 

 Fant du det du lette etter?