Kognitiv svikt og nevrologi (GER)

Ny ordning: Anbefalt kurs i geriatri.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av geriatriske sykdomstilstander, og anspores til nytenkning omkring arbeidsmåter i forhold til gamle pasienter. Kurset er primært for leger som spesialiserer seg i geriatri – det skal bygge videre på det som spesialister i generell indremedisin og LIS2 indremedisin forventes å kunne.

Læringsmål

Grunnleggende og overbyggende kompetanse
GER-001 Aldring, organfunksjon, funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet
Akutt funksjonssvikt og delirium
GER-015 Delirium (diagnostikk, utredning og behandling)
GER-016 Demens og delirium - sammenheng og forskjell
Demens
GER-017 Demens og demenslignende klinisk bilde
GER-018 De vanligste demensformene
GER-019 Demenssykdommer - gradering - skille mellom mild kognitiv svikt og demens
GER-020 Demensutredning - kognitive tester, kartleggings- og skåringsskjema
GER-021 Demensutredning - tolk
GER-022 Demensutredning - biomarkører
Hjerneslag
GER-032 Hjerneslag og TIA - diagnostikk, utredning og behandling
GER-033 Årsaker og risikofaktorer
GER-034 Primær- og sekundærforebygging - følgetilstander etter hjerneslag
Nevrologi
GER-036 Nevrologisk undersøkelse og tolkning
GER-037 Epilepsi
GER-039 Normaltrykks hydrocefalus
GER-040 Hodepinesyndromer, akutt polyradikulitt, multippel sklerose og myastenia gravis
GER-041 Nevroradiologiske undersøkelser - indikasjon
GER-042 EEG, EMG og nevrografi - indikasjon og nytteverdi
Alderspsykiatri
GER-046 Depresjon og angst
GER-047 Demens - atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer
GER-048 Hallusinasjoner og vrangforestillinger
GER-049 Psykotiske symptomer - alternativer til medikamenter, farer med antipsykotika

Kursavgift

NOK 6590,- (inkl. lunsj)

Delatlere må selv organisere overnatting. Hotell er ikke inkludert i kursavgiften.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Professor Torgeir Bruun Wyller (t.b.wyller@medisin.uio.no )
Overlege, phd Nina Ommundsen (uxomni@ous-hf.no ) , Geriatrisk avdeling, OUS

Litteratur

Litteratur sendes ut på forhånd, og forutsettes lest før kursstart. Læringsmålene for kurset oppfylles gjennom 1) selvstudium av utsendt litteratur og 2) deltakelse og egenaktivitet på kurset. Det skal som hovedregel ikke deles ut "handouts" på kurset - disse skal være distribuert og lest på forhånd.

Grunnleggende premisser for kurset

Stor penetrasjonsdybde tilstrebes. Dette er et kurs for LIS3 –
det skal bygge videre på det som spesialister i generell indremedisin og LIS2 indremedisin forventes å kunne.
Varierte læringsformer og deltakermedvirkning tilstrebes. Tradisjonelle forelesninger med
oversiktspreg inngår, men skal alternere med undervisningsformer der deltakerne er mer
aktive.

Kurset skal sette problemstillinger under debatt i tilfeller der det ikke finnes noe entydig svar og der det er gode faglige argumenter for ulike synspunkter. Gjennom at gode argumenter for de ulike syn kommer frem, skal deltakerne lære mer om det aktuelle temaet, og dessuten få et mer reflektert syn på kunnskapsgrunnlaget i feltet.
Kursprøve avholdes, og bygger både på det som er gjennomgått på kurset og på utsendt litteratur.

Annen informasjon

Ved tildeling av kursplass trenger ikke deltaker å betille overnatting ved Borge Hotell, kursledelsen booker rom til alle deltakere. Hver deltaker må betale for egen overnatting, dette gjøres ved avreise etter endt kurs. 

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?