Klinisk immunologi og laboratoriediagnostikk

Ny ordning: Anbefalt kurs i Revmatologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Revmatologi

Læringsmål

Basiskompetanse
REV-003
Ha god kunnskap om immunsystemets oppbygning og funksjon, herunder osteoimmunologi, mekanismer for toleranse og autoimmunitet.

Basiskompetanse
REV-004
Selvstendig kunne starte utredning, behandle og følge opp alle revmatiske sykdommer.

Inflammatoriske artrittsykdommer
REV-006
Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose for RA, psoriasisartritt, aksial og perifer spondylartritt, herunder ankyloserende spondylitt.

Inflammatoriske artrittsykdommer
REV-013
Ha god kunnskap om diagnostiske undersøkelser for revmatologiske sykdommer, herunder immunologiske undersøkelser relevant for artrittsykdommer.
Selvstendig kunne tolke svar på relevante laboratorieundersøkelser.

Inflammatorisk systemiske bindevevssykdommer
REV-021
Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose for systemiske bindevevssykdommer, herunder:
– SLE
– Antifosfolipidsyndrom
– Sjögren
– MCTD
– systemisk sklerose
– inflammatoriske myopatier

Inflammatorisk systemiske bindevevssykdommer
REV-025
Ha god kunnskap ommetodene og tolkning av blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver relatert til inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

Inflammatorisk systemiske bindevevssykdommer
REV-029
Beherske diagnostikk og behandling av akutte og livstruende bindevevssykdommer og vaskulittsykdommer.

Inflammatorisk systemiske bindevevssykdommer
REV-034
Ha god kunnskap om epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, genetikk, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for sykdommene:
– polymyalgia revmatika
– Takayasus sykdom
– kjempecellearteritt
– polyarteritis nodosa
– Kawasakis syndrom
– Granulomatøs Polyangitt (GPA)
– Eosinofil Granulomatøs Polyangitt EGPA)
– Mikroskopisk Polyangitis (MPA)
– IgA vaskulitt (Henoch Schönlein)
– Kryoglobulin vaskulitt
– annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture)
– Mb.Bechets
– uspesifisert nekrotiserende vaskulitter

Inflammatorisk systemiske bindevevssykdommer
REV-035
Ha kjennskap til epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for
annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture).

Inflammatorisk systemiske bindevevssykdommer
REV-036
Ha god kunnskap om ulike undergrupper av vaskulittsykdommer basert på ulike klassifikasjonskriterier, herunder kliniske og immunologiske kjennetegn.

Inflammatorisk systemiske bindevevssykdommer
REV-040
Ha god kunnskap ommetodene for utredning av systemiske vaskulittsykdommer, deres symptomer og organmanifestasjoner, herunder ved hjelp av: laboratorieprøver, bildediagnostikk, vevsprøver og andre organspesifikke undersøkelses metoder.

Inflammatorisk systemiske bindevevssykdommer
REV-041
Kjenne til immunologiske teknikker og selvstendig kunne tolke resultatet av immunologiske prøver benyttet i diagnostikk av inflammatoriske revmatiske bindevevssykdommer.

Inflammatorisk systemiske bindevevssykdommer
REV-044
Beherske klinisk klassifisering av vaskulittsykdommer etter gjeldende og anerkjente klassifikasjonskriterier og registrere informasjon i lokale, regionale eller nasjonale registre.

Fordøyelsessykdommer
REV-158
Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av leversykdommer, herunder:
– alkoholbetingede, medikamentutløste og andre toksiske
– fettleversykdom og andre metabolske
– virushepatitter og andre infeksiøse
– autoimmune
– genetiske
– vaskulære

Fordøyelsessykdommer
REV-156
Ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av sykdommer i tynntarm, herunder cøliaki og andre malabsorbsjonstilstander.

Blodsykdommer
REV-189
Ha kunnskap om symptomer og utreding av akutte og kroniske leukemier, MGUS, myelomatose, lymfomer, myelofibrose, polycytemia vera og essensiell trombocytose.

Endokrinologi
REV-162
Beherske diagnostikk og behandling av hypoglykemi, hyperglykemi og diabetisk ketoacidose.

Endokrinologi
REV-164
Ha kunnskap om symptomer/tegn ved akutt binyrebarksvikt (Addisons sykdom).

Infeksjonssykdommer
REV-183
Ha kunnskap om og under supervisjon fra spesialist kunne iverksette adekvat antimikrobiell og støttebehandling hos pasienter med ervervet immunsvikt på grunn av:
– hiv
– kreftsykdom
– nyresvikt
– bruk av immunmodulerende legemidler som cytostatika og biologiske legemidler

Infeksjonssykdommer
REV-197
Ha kunnskap om diagnostikk og initial behandling av andre nevrologiske tilstander, herunder:
– hodepinesyndromer, inkludert sinusvenetrombose
– akutt polyradikulitt
– presentasjon og komplikasjoner av multippel sklerose, Mb Parkinson, myastenia gravis og hjerneabscess
– svimmelhet

Hudsykdommer
REV-080
Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, herunder legemiddelreaksjoner, maligne sykdommer, psoriasis og erytema nodosum.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Seksjon for revmatologi, Oslo Universitetssykehus
Øyvind Molberg (kursleder), oyvind.molberg@medisin.uio.no
Eli Taraldsrud, etaralds@ous-hf.no
Livia Bayelan, liviab@ous-hf.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?