Hypofysesykdommer, gonadesykdommer, binyresykdommer og elektrolyttforstyrrelser

Ny ordning: Anbefalt kurs i Endokrinologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (36,5t) for LIS i Endokrinologi

Læringsmål

Kurset er ett av fire obligatoriske emnekurs for hovedspesialiteten Endokrinologi. Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål; LM017 og LM018 Hypofysetumor.
Etter gjennomført kurs og klinisk praksis under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk, behandling og oppfølging av ikke-hormonproduserende hypofysetumorer og hormonproduserende hypofysetumor, herunder Akromegali, Cushings sykdom og prolaktinom. LM019 Hypofysesvikt. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med hypofysesvikt. LM020 Stimulerings- og suppresjonstest. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske gjennomføring av og tolkning av resultater av endokrinologiske stimuleringstester og suppresjonstester. LM021 Elektrolyttforstyrrelser. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk og behandling av elektrolyttforstyrrelser og forstyrrelser i vannbalansen, herunder SIADH, hypo- og hypernatremi og hypo- og hyperkalemi. LM022 Endokrine svulster. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten ha kunnskap om utredning og oppfølging av arvelige endokrine tumores (tumorsyndromer). LM026 Diabetes insipidus. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk og behandling av diabetes insipidus. LM028 Binyrebarksvikt. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk og behandling av binyrebarksvikt, herunder primær svikt, sekundær svikt og Addisonkrise. LM029 ACTH stimulering. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten selvstendig kunne gjennomføre og tolke resultatet av en ACTH-stimuleringstest (Synacthentest). LM030 Cushings syndrom. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk og behandling av Cushings syndrom, herunder beherske medikamentelle behandlingsalternativer og kjenne til kirurgiske behandlingsmodaliteter. LM031 Deksametasontest. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten selvstendig kunne gjennomføre og tolke resultatet av kort og konvensjonell deksametason-suppresjonstest. LM032 Hyperaldosteronisme. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk og behandling av hyperaldosteronisme, og samtidig ha kunnskap om prosedyre ved binyrevenekateterisering og kunne vurdere indikasjoner for og tolke resultater av denne. LM033 Binyresvulst. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk og indikasjoner for henvisning til (kirurgisk) behandling av ulike typer binyresvulster, herunder biokjemisk utredning, vurdering av radiologiske funn og indikasjoner for bildekontroll, og samtidig ha god kjennskap til indikasjoner for kirurgisk behandling. LM034 Feokromocytom. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk og behandling av feokromocytom og paragangliom, herunder ha kunnskap om anbefalinger om familiescreening og oppfølging utover indekspasienten. Beherske medikamentell forbehandling før operasjon. LM035 Endokrin svikt. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten ha kunnskap om årsaker til multippel endokrin svikt, herunder kriterier for når tilstanden skal mistenkes og hvordan dette utredes og behandles. LM036 Endokrin hypertensjon. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk og behandling av endokrin hypertensjon, herunder familieoppfølging der det er indisert. LM037 Hyperandrogene tilstander. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske diagnostikk og behandling av polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og andre hyperandrogene tilstander hos kvinner. LM038 Hypogonadisme. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske utredning og behandling av primær og sekundær hypogonadisme. LM039 Hypoglykemiske tilstander. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten beherske utredning av hypoglykemiske tilstander blant annet med fastetest. LM043 Medikamentutløste endokrine forstyrrelser. Etter gjennomført kurs og klinisk tjeneste under supervisjon skal kandidaten ha god kunnskap om diagnostikk, vurdering og behandling ved endokrine forstyrrelser forårsaket av immunologisk tumorbehandling og annen onkologisk behandling som kan påvirke endokrine funksjoner.

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 (norske deltakere)

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Anders Palmstrøm Jørgensen Spesialisert Endokrinologi Oslo Universitetssykehus; andjoe@ous-hf.no

Chalotte Høybye Endokrin seksjonen Karolinska Stockholm

Litteratur

Nasjonal veileder i endokrinologi: www.endokrinologi.no Her finner dere også en rekke referanser til aktuelle medisinske artikler.
Løvås og Husebye: Endokrinologi, Gyldendal akademisk
Lange: Basic and Clinical endocrinology McGrawHillProfessional

Andre opplysninger

Alle kursdeltagere skal presentere en kort kasuistikk som skal legges frem og diskuteres. Det settes av 10 minutter til fremlegging og diskusjon.

Presentasjonen sendes som Powerpoint fil senest to uker før kursstart 28.09.20 til andjoe@ous-hf.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?