Grunnkurs modul 5 (BUP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri (28t)

Læringsutbyttebeskrivelse

Delkurs V skal belyse ungdomstiden, med særlig fokus på utviklingspsykologi, identitetsutvikling, autonomi og overgangen fra ungdom til ung voksen. Kursdeltakerne skal få kunnskap om både normalutvikling og symptomer på avvikende utvikling herunder alvorlige psykiske lidelser. Den bio-psyko-sosiale tilnærmingen presentert i tidligere delkurs videreføres. Deltakerne skal presenteres etiske refleksjoner omkring samtykkekompetanse. I gruppeprosessen jobbes det med hvor man nå står i sin faglig identitet sammenlignet med da man startet, samt terapeutens selvivaretakelse. Kurset avsluttes med å tematisere avslutningens
betydning i terapiforløpet.

Læringsmål

003, 005, 010, 031, 032, 033, 041, 047, 049

Kursavgift

NOK 8800,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Anne Godal - anne@godal.com

Christel Eriksen - Christel.Benedicte.Eriksen@finnmarkssykehuset.no

Bo / forpleining

Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette er nødvendig for å stimulere gruppeprosesser som medvirker til at deltakerne blir godt kjent med hverandre, at de bygger faglige nettverk og at de utvikler identitet som barne- og ungdomspsykiater. Et viktig mål for grunnkursrekken er å skape gode relasjoner, og det forventes deltakelse i sosialt program på kvelden for å bidra til det.

Andre opplysninger

Grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og biopsykologisk forståelse. Som hovedregel starter man med delkurs 1, og følger sitt «kull» de på følgende delkursene.
Det er derfor ingen ny påmelding på dette kurset, men vil bestå av deltakere fra tidligere gjennomførte delkurs.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?